AAU logo

Psykologi

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Psykologi:

 • Psykologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse heraf (retskravsbachelorer)
 • Psykologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen, som ikke sker i direkte forlængelse heraf
 • Psykologi eller tilsvarende uddannelse fra et andet universitet, der ækvivalerer med en dansk bachelorgrad i Psykologi.

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.For ikke-nordiske ansøgere kræves en bestået Studieprøve i dansk. Studieprøven udbydes af de kommunale sprogskoler.

Adgangsbegrænsning i 2018

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Psykologi. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

 

Udvælgelse til optag sker på baggrund af følgende:

 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet, herunder mål med kandidatuddannelsen
 • Kendskab til kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet
 • Generelt standpunkt/opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse, herunder i bachelorprojektet
 • Sprogkundskaber i engelsk.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal sendes digitalt via ansøgningssystemet (se link "søg optagelse"). Følgende skal vedhæftes som bilag:

 • Kopi af eksamensbevis (eftersendes hvis bacheloruddannelsen på ansøgningstidspunktet endnu ikke er afsluttet) 
 • Kopi af karakterudskrifter af gennemførte fag
 • Fuldstændig redegørelse for den adgangsgivende uddannelses ækvivalens med dansk bacheloruddannelse i Psykologi (se nedenstående)
 • Fagbeskrivelser samt pensumlister for alle beståede fag nævnt i ækvivalensredegørelsen
 • Motiveret ansøgning, max 3600 anslag
 • Curriculum Vitae (CV).

Fremgangsmåde ved sagsbehandling (trin 1-3)

 1. Ansøgningen modtages og kontrolleres af Studieservice. Derefter videresendes ansøgningen til studienævnnævnet for Psykologi.
 2. Studienævnet foretager endelig vurdering og videresender til Studieservice.
 3. Studieservice lægger svar ind i ansøgningssystemet.

Vurdering (trin 2 i sagsbehandlingen)

Først vurderes det, om ansøgningen lever op til ækvivalenskravene. Hvis dette IKKE er tilfældet, meddeles dette ansøger, og sagsbehandlingen afsluttes hermed. Vurdering af om ansøgere lever op til ækvivalenskravene, kan evt. foretages af Studiekontoret.

Hvis ansøgningen lever op til ækvivalenskravene, prioriteres den i forhold til de øvrige ansøgninger i forhold til følgende elementer:

 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet, herunder mål med kandidatuddannelsen
 • Kendskab til kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet
 • Generelt standpunkt/opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse, herunder i bachelorprojektet
 • Sprogkundskaber i engelsk.

Ækvivalensredegørelse

Ansøgningen skal bilægges en omhyggelig redegørelse for den adgangsgivende uddannelses ækvivalens med en dansk bacheloruddannelse i Psykologi.

Studienævnet for Psykologi har fastlagt følgende ækvivalenskrav til adgangsgivende uddannelse:

Uddannelsen skal omfatte mindst 180 ECTS-point i psykologi med et pensum på mindst 15.000 sider og skal være gennemført mindst på bachelorniveau.

Uddannelsen skal som minimum indeholde elementer, der ækvivalerer følgende:

 1. Almenpsykologiske grunddiscipliner med samlet mindst 80 ECTS og et pensum på mindst 6.000 sider, fordelt efter nedenstående minimumskrav:

  a. Personlighedspsykologi med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst 1.000 sider
  b. Socialpsykologi med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst 1.000 sider
  c. Udviklingspsykologi med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst 1.000 sider
  d. Kognitionspsykologi og Biologisk psykologi samlet med mindst 20 ECTS og et pensum på mindst 2.000 sider
   
 2. Psykologisk forskningsmetodologi herunder kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode inkl. statistik med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst  1.000 sider.
   
 3. Psykologiens videnskabsteori med mindst 5 ECTS og et pensum på mindst 500 sider.
   
 4. Pædagogisk psykologi med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst 1.000 sider.
   
 5. Arbejds- og Organisationspsykologi med mindst 10 ECTS og et pensum på mindst 1.000 sider.
   
 6. Klinisk psykologi med Psykiatri med mindst 15 ECTS og et pensum på mindst 1.500 sider.
   
 7. En almenpsykologisk Bachelorafhandling på mindst 20 sider med mindst 15 ECTS og et selvstændigt pensum på mindst 1.200 sider.

I ækvivalensredegørelsen skal hvert enkelt af de anførte punkter og underpunkter dokumenteres med henvisning til:

 1. Eksamensbevis
 2. Karakterudskrift
 3. Fagbeskrivelse
 4. Semesterplan, kursuskatalog el. lign.
 5. Pensumopgivelser

Evt. spørgsmål og yderligere information vedr. ækvivalensredegørelsen kan rettes til Studievejledningen for Psykologi 

NB: Undervisning på 7. semester starter den 20. august 2018.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse