AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ledelse og informatik i byggeriet, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"Ved at samarbejde med aktører der beskæftiger sig med teknologierne til dagligt, får man mulighed for at supplerer teori med praktisk viden"

Mikkel Lieberkind, studerende

Kandidatuddannelsen som cand.tech. i Ledelse og Informatik i Byggeriet er en tværvidenskabelig forskningsbaseret uddannelse, der skal give grundlag for job, primært i byggesektoren, og sekundært i andre sektorer og for videre forskningsuddannelse. 

Uddannelsen præsenterer et socioteknisk perspektiv på hele byggeprocessen og integrerer elementer fra teknisk faglige områder. Uddannelsen fokuserer på sammenhængene i byggeprocessen og knytter teknologi, information og byggeorganisation sammen i et videnskabeligt perspektiv.

Uddannelsen varierer sine undervisningsformer for at tilgodese forskellige former for viden, færdigheder og kompetencer: problemorienteret projektarbejde, forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, laboratorieforsøg, studiekredse, workshops, selvstudie og portfolioarbejde.

DU LÆRER AT FORHOLDE dig KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE

Du får kendskab til tekniske, økonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige forhold ved byggeri og anlæg. Du lærer om byggeriets organisation, informationsadfærd, kommunikationsprocesser og om byggeriets teknologi og udviklingsprogrammer: nyindustrialisering, trimmet byggeri, værdibaseret ledelse, forretningsudvikling, bæredygtigt byggeri mm.

Undervisningen går i dybden med forståelsen af bygningsinformatiksystemer (bl.a. BIM), deres anvendelse og strukturer, betingelser, konsekvenser og muligheder.

Målet med uddannelsen er at styrke sammenkoblingen mellem områderne organisation, byggeteknologi og informatik og udstyre dig med teoretiske og metodiske kompetencer til at varetage og lede opgaver i forbindelse med udførelse af byggeprojekter, bidrage til effektiv og hensigtsmæssig anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt skabe innovation i byggeriet.

Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet som en del af dine projekter. På 1.-3. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag. På dit 4. semester bruger du al din tid på at skrive dit speciale.

TRE FAGLIGE TEMAER

Uddannelsen indeholder tre faglige hovedtemaer, der med hver deres praktiske og teoretiske perspektiver, tilsammen bidrager til en helhedsforståelse af ledelse og digitaliseringens rolle i udviklingen af byggeriet.

 • Ledelse og Organisation
 • Informatik
 • Byggeteknologi og Regulering

LEDELSE OG ORGANISATION

I temaet omhandlende ledelse og organisation er relationerne mellem teknologi og organisation det overordnede fokus. Derudover arbejder du med grundlæggende betingelser for ledelse og organisering i forbindelse med projekter.

INFORMATIK

Undervisningen i informatik belyser grundlæggende forhold vedr. byggeriets anvendelse af IKT (informations- og kommunikationsteknologi) med særligt fokus på de præmisser, som den digitale udvikling sætter - herunder den pågående udvikling inden for objektforståelse, klassifikationer samt standardiseringsprocesser.

BYGGETEKNOLOGI OG REGULERING

Undervisningen sætter fokus på 'styring' og samspillet mellem byggeriets projektorganisering, byggeprocessens teknologi og statslige/frivillige reguleringsinstrumenter. En række af de temaer, der historisk har domineret udviklingsdebatten i byggeriet gennemgås og analyseres med fokus på relationerne mellem styring og teknologi udvikling.

1. SEMESTER

Projektarbejdet på 1. semester omhandler informationsprocesser og arbejdsprocesser og skal tage udgangspunkt i et konkret bygge- eller anlægsprojekt, en byggeorganisation, en virksomhed eller et IT-projekt i en byggevirksomhed. Du skal analysere teknologiers rolle i byggeorganisationer eller byggeprojekter med fokus på informationers og informationsprocessers betydning for arbejdsopgaver, arbejdsprocesser og organiseringen af arbejdet.

PROJEKT

 • Informationsprocesser og arbejdsprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Organisation, information og arbejde (5 ECTS)
 • Byggeriets IKT (5 ECTS)
 • Byggeteknologi og byggepraksis (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Brugerdreven innovation i byggeriets organisationer
 • BIM i entreprenørorganisationer - et øjebliksbillede af implementeringen
 • Mellemlederens rolle i implementeringsstrategier ved indførelse af BIM på tegnestuer


2. SEMESTER

På 2. semester skal du i projektet arbejde med distribueret viden i byggeriet. Du opbygger forståelse for byggeprojekter som komplekse videnssystemer gennem analyse af faseskifteproblemstillinger i byggeprojekter eller mellem aktører. Du skal diskutere styrker og svagheder ved de projektledelsesmodeller, der anvendes i byggeriet, og sætte ledelsesopgaverne i relation til varetagelse af forskellige politiske og samfundsmæssige målsætninger.

PROJEKT

 • Distribueret viden i byggeriet (15 ECTS)

KURSER

 • Kommunikation og koordinering (5 ECTS)
 • Struktureret IKT-analyse (5 ECTS)
 • Byggeriets forandringsprogrammer (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Brugerinddragelse i hospitalsbyggerier
 • Brugen af IKT & digitale værktøjer i udførelsesfasen
 • Komplikationer ved anlægsarbejdet Cityringen: Set fra et aktørnetværksteoretisk perspektiv


3. SEMESTER

På 3. semester arbejder du med innovation, forandring og entreprenørskab, og i projektet skal du analysere innovations- og forandringsprocesser i byggeriet. Du opbygger viden om og analytiske færdigheder i at identificere og vurdere byggevirksomheders udfordringer set i et samfundsmæssigt (eventuelt globalt) perspektiv.

PROJEKT

 • Innovation og forandring (15 ECTS)

KURSER

 • Institutionel innovation og entreprenørskab (5 ECTS)
 • To valgfag (5+5 ECTS): Økonomi, strategi og forretning/ Ledelse og facilitering af det digitaliserede byggeri/ Planlægning, estimering og risici/ Standarder og standardisering

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Organisationernes Sensemaking: Hvordan organisationer skaber mening med regeringens energistrategi 2050
 • Samarbejde gennem teknologi: Hvordan påvirker BIM koordinations- og artikulationsarbejde i praksis?
 • Implementering af CAFM systemer: Innovation til drift og vedligeholdelse

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Her har du mulighed for at specialisere dig inden for netop det område, du finder spændende og udfordrende og gerne vil arbejde videre med. Du kombinerer al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester, hvis du har brug for mere tid til et større afgangsprojekt.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Det Digitale Byggeri i Litauen: Offentlig strategi vs. Implementering i praksis
 • Håndtering af outsourcing i byggeriet
 • Ledelse under overfladen: En undersøgelse af geologiske og geotekniske praksisser i Femern Bælt-forbindelsen
 • Samfundsansvar i Byggeriet
 • Klassifikation som katalysator

Se et eksempel på et speciale: "Med frihed følger ansvar: En praksisregime-analyse af entreprenørens handlemuligheder i en bygge- og anlægsbranche i konstant udvikling"


MERE INFO OM ledelse og informatik i byggeriet?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE JOBMULIGHEDER MED LEDELSE OG INFORMATIK I byggeriet

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde