AAU logo

Læring og forandringsprocesser

OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV 2018

OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV 2018

Optagelse kræver, at du har gennemført en relevant akademisk bacheloruddannelse eller en relevant professionsbacheloruddannelse.

Der skal være tale om en uddannelse, hvis centrale fagområder – ud over samfundsvidenskabelig og/eller humanistisk metode - har givet særlige kompetencer inden for kandidatuddannelsens fagfelt. Det vil sige inden for mindst to af uddannelsens fire centrale fagområder, som er:

1. Pædagogik og læringsteori
2. Didaktik og evaluering
3. Kultur og multikulturelle kontekster
4. Organisatorisk læring.
 

bacheloruddannelser, der kan give adgang

Eksempler på akademiske bacheloruddannelser, der kan give adgang.

 • Organisatorisk læring (AAU) - RETSKRAV - kun til Aalborg-afdelingen
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Idræt (AAU)
 • Sociologi (AAU)
 • Kommunikation og digitale medier (AAU) - (tidl. Humanistisk Informatik)
 • Psykologi (AAU)
 • Language and International Studies, English (AAU)
 • International Virksomhedskommunikation i Engelsk, Tysk, Spansk (AAU)
 • Pædagogik (KU)
 • Antropologi (KU)
 • Anvendt Filosofi (AAU), - såfremt det afsluttende BA-projekt ligger inden for (mindst) et af adgangskravets hovedområder)

Se AAU's Uddannelsesstjekker for andre uddannelser, der kan give adgang.

 

professionsbacheloruddannelser, der kan give adgang

Eksempler på professionsbacheloruddannelser, der kan give adgang.

 • Lærer
 • Offentlig administration - valgfag HR eller Uddannelses- og erhvervsvejledning*)
 • Pædagog*)
 • Socialrådgiver*)
 • Sygeplejerske*)
 • Ernæring og sundhed*)

​*) For de med stjerne markerede uddannelser gælder, at det afsluttende BA-projekt skal ligge inden for (mindst) et af adgangskravets 4 fagområder samt omfatte tydelig brug af humanistisk/samfundsvidenskabelig metode.

Se AAU's Uddannelsesstjekker for andre uddannelser, der kan give adgang.

 

KRAV OM MOTIVERET ANSØGNING

I ansøgningsmodulet SKAL ALLE ANSØGERE  uploade en motiveret ansøgning.  (Undtaget herfor er ansøgere, der har en bachelor i Organisatorisk Læring, idet denne uddannelse tilhører kategorien "retskravsbachelor"). 
 

hvordan skriver jeg en motiveret ansøgning?

Denne skal udformes som en redegørelse for, hvordan din adgangsgivende uddannelse relaterer sig til adgangskravets centrale fagområder. Redegørelsen må være på max. 1 side og skal referere til studieordningen for den uddannelse, der ligger til grund for din ansøgning om optagelse.
 

Din Studieordning skal også uploades som bilag

(Undtaget herfor en retskravsbachelorer fra Organisatorisk Læring).

 

optagelse på dispensation

Har du ikke en af ovennævnte uddannelser, men mener du at have tilsvarende (og relevante) kvalifikationer, kan du indsende ansøgning om optagelse på dispensation.

Din dispensationsansøgning vil blive behandlet i Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring.

En dispensation kan kun gives efter en individuel, konkret vurdering af den enkeltes adgangsforudsætninger.

Du skal følge den helt almindelige ansøgningsprocedure inde i ansøgningsmodulet, og din ansøgning vil blive videresendt til studienævnet.

 

ADGANG MED SUPPLERINGsAKTIVITETER

Med virkning fra kandidatoptaget pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om en ansøger opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne skal være bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse.

 

 

 

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser i både København og Aalborg. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen udbyder i 2018 i alt 147 studiepladser i Aalborg og København.
 

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE

Prioritering vil ske på baggrund af følgende faglige udvælgelseskriterier:

 1. Omfanget af relevante ECTS-point i ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund. De erhvervede ECTS-point omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig metode og skal desuden være relevante for kandidatuddannelsens faglige indhold, som vurderes jf. uddannelsens centrale fagområder; 1. Pædagogik og læringsteori; 2. Didaktik og evaluering; 3. Kultur og multikulturelle kontekster; 4. Organisatorisk læring.
   
 2. Karaktergennemsnit for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som ligger til grund for ansøgningen. Er uddannelsen ikke afsluttet, vil karaktergennemsnit blive beregnet på baggrund af de uddannelsesdele, som er bestået på ansøgningstidspunktet.
   
 3. Hvis du har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge dit eksamensbevis samt studieordning.
   
 4. Hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge en studiejournal/karakterudskrift samt studieordning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse