AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i kommunikation med specialisering i Nordic Visual Studies and Arts Education (København) er en gennemført relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

Eksempler på bacheloruddannelser fra andre universiteter, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i kommunikation med specialisering i Nordic Visual Studies and Arts Education: Medievidenskab, Dansk/Nordisk, Kommunikation samt Sprog og Erhvervskommunikation. For yderligere oplysninger, se AAU's Uddannelsestjekker.

En relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde: kommunikationsteori, videnskabsteori, teori, metode og analyse i forhold til interpersonel kommunikation, medier og ikt samt organisationskommunikation, kommunikationsplanlægning og -intervention. En bacheloruddannelse i billedkunst defineres som relevant for ansøgere til specialiseringen i Nordic Visual Studies and Arts Education (NoVA).

Ansøgere, som ikke opfylder de anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Dele af uddannelsens pensum er på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kun udbydes på engelsk, så  engelskkundskaber  svarende til Engelsk B er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. 
Bemærk dog at danskkundskaber svarende til Dansk A også er en forudsætning for optag på uddannelsen.

Specialisering i Nordic Visual Studies and Arts Education oprettes kun såfremt studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilslutning til specialiseringen.

ADGANGSBEGRÆNSNING

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i kommunikation med specialisering i Nordic Visual studies and Arts Education (NoVA). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der er sikret en studieplads.

Det forventes, at der udbydes 50 studiepladser til kandidatuddannelsen i Kommunikation i København. 8 af disse studerende forventes at være NoVA-studerende.

VURDERING OG PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIER:

  • Antal beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).
  • Har du allerede en kandidatgrad, kan du normalt kun optages på en ny kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, hvis der udbydes ledige studiepladser. Hvis usædvanlige forhold gør sig gældende, kan du som kandidat søge om at få en dispensation. Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold, der gør sig gældende.

BACHELORUDDANNELSER FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier med bachelorspecialisering i kommunikation fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i kommunikation, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen giver ikke retskrav til optagelse på specialiseringen i Nordic Visual Studies and Arts Education. Læs mere om retskrav til optagelse på kandidatuddannelser.

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse