AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Kommunikation løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

7. Semester: Den overordnede ramme for dit projektmodul på 7. semester er ”Kommunikation som professionel praksis”.

Jf. studieordningen arbejdes der her med:
”…at analysere, forstå og evaluere kommunikative praksisser i deres kompleksitet ud fra interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og/eller mediemæssige fagligheder. (både i forhold til traditionelle massemedier og nye digitale, sociale og dialogiske medier samt materialiteter). Modulet giver indsigt i aktuelle udviklinger og problemstillinger inden for kommunikationsfeltet af relevans for en professionel praksis (f.eks. kommunikationsstrategier, mediebrug og/eller interventionsformer i forskellige kontekster) samt indsigt i disse udviklingers og problemstillingers erkendelsesteoretiske grundlag og metodiske implikationer. Modulet omhandler vurdering af potentialer for professionelle kommunikationsindsatser og kritiske begrundelse og afvejninger af deres konsekvenser for og indvirkninger på individer, kommunikative praksisser og organisationsformer. Det være sig inden for private virksomheder, offentlige institutioner eller civilsamfund, og såvel lokalt som nationalt eller internationalt.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning indenfor følgende områder: 

 • Strategisk og persuasiv kommunikation
 • Dialogisk og participatorisk kommunikation
 • Traditionelle og nye interkations- og medierformer samt tvær- og multimedialitet
 • Brug og reception af medieprodukter og andre kommunikationspraksisser
 • Diskursive og materielle former og mønstre i kommunikative praksisser
 • Organiseringer af kommunikation til og i netværk, grupper og organisationer, det være sig interpersonelt og/eller medieret
 • Intern, ekstern og integreret organisationskommunikation
 • Sammenhængende brug af multiple interpersonelle og medierede kommunikationsformer
 • Fagrelateret videnskabsteori og fagets metoder.

På 7. semester kommunikation udbydes følgende studiefagsmoduler: 

 • Organisationskonsultation, -kommunikation og – udvikling 
 • Medieæstetik 
 • Etik, magt og medier
 • Politisk kommunikation og offentlighed
 • Diskurs og praksis.

For nærmere beskrivelser af de enkelte studiefagsmoduler henvises til studieordningen.


8. Semester: Den overordnede ramme for dit projektmodul på 8. semester er: ”Forandring og intervention gennem kommunikation”

Jf. studieordningen arbejdes der her med:
…”vurdering og varetagelse af professionelle kommunikationsindsatser, hvor forandringsprocesser og intervention er i centrum. Modulet giver indsigt og kompetence i analytiske, strategiske, dialogiske og kreative processer i forbindelse med forandring af og via kommunikation. Modulet giver indsigt i udfordringer ved og muligheder for at anvende interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og mediemæssige fagligheder i intervention, design, planlægning og udvikling af kommunikation i, til og fra private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund. De mediemæssige fagligheder retter sig både mod traditionelle massemedier og mod nye digitale, sociale og dialogiske medier samt materialiteter. Modulet lægger vægt på refleksion over den rolle kommunikation spiller i lokale, nationale og internationale forandringsprocesser i forhold til individer, kommunikative praksisser og organisationer med henblik på at kunne agere professionelt, strategisk, kreativt, tværfagligt, bæredygtigt og etisk ansvarligt i kommunikationsfeltet. Der skal ske en formidling af projektets resultater til ikke-fagfæller".

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • Centrale kommunikative forandringsformer som markedsføring, branding, offentlig meningsdannelse, konceptudvikling, formidling, involvering, proceskonsultation og organisationsintervention 
 • Persuasion og inddragelse af individer som brugere, forbrugere, borgere og medarbejdere samt de kommunikative og forståelsesmæssige mikroprocesser, der betinger persuasion og inddragelse 
 • Brugere i participatoriske roller – som aktive kommunikatører, forbrugere og medproducenter 
 • Forandringsprocesser og meningsdannelse og disses materielle realisering i private virksomheder og offentlige institutioner og civilsamfundsorganiseringer 
 • Undersøgelsesmetoder til evaluering og dokumentation af kommunikationsindsatser 
 • Forandring af og intervention i organisationer, det være sig i et internt, eksternt eller integreret perspektiv 
 • Fagrelateret videnskabsteori og fagets metode.

På 8. semester udbydes følgende studiefagsmoduler: 

 • Facilitering af organisatoriske læreprocesser
 • Anvendt æstetik
 • Politisk kommunikation og intervention
 • Participatorisk kommunikation

For nærmere beskrivelser af de enkelte studiefagsmoduler henvises til studieordningen

 

Valgmoduler på 7. og 8. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valfag

 

9. Semester: Den overordnede ramme for dit projektmodul på 9. semester er: ”Kommunikation i praksis” Det er i dette semester du skal i praktik.

Jf. studieordningen arbejdes der her med:
”… det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er et 3-4 måneders praksisorienteret forløb, hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed. 

Der kan i særlige tilfælde af studienævnet gives tilladelse til, at det praksisorienterede projektet ikke udarbejdes i en virksomhed eller organisation, men på universitetet i forhold til en konstrueret case rettet mod udfoldelsen af kommunikationsvidenskabelige indsigter i praksis.

På 9. semester er der derudover et obligatorisk studiefagsmodul kaldet ”Forskningsmetodologi”. Her skal du enten individuelt eller i grupper op til tre personer, planlægge en større kompleks undersøgelse på et kommunikationsvidenskabeligt grundlag. Opgaven kan lægge op til det felt, man ønsker at undersøge i sit speciale.


10. Semester: På 10. semester skrives dit speciale.

Studieordningen bBeskriver:
Kandidatspecialemodulet er koncentreret om udfærdigelse af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk funderede praktiske og konstruktive kommunikationsløsninger.
Specialets emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en synopsis, som indeholder en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets tænkte hovedstruktur og disponering, en foreløbig litteraturliste samt en tidsplan, herunder afleveringsfrist.
Modulet understøttes af en række specialeseminarer. Desuden stilles der en fagkyndig specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde.
 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde