Forskning
Samarbejde

International Relations, Kandidat

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies på Aalborg Universitet, København er en toårig samfundsvidenskabelig, engelsksproget kandidatuddannelse der fokuserer på flygtninge og tvungen migration.

Med en MSc i International Relations med specialisering i Global Refugee Studies specialiserer du dig i internationale og nationale forhold der påvirker tvungen migration, mobilitet, flygtninge og internt fordrevne grupper. Vi har fokus på den centrale rolle menneskelig mobilitet spiller i en bredere kontekst af udvikling, politisk, social og økonomisk forandring og globalisering. På Global Refugee Studies tilbyder vi tværdisciplinær undervisning der ruster de studerende til at forstå, analysere og arbejde med migration i forskellige kontekster; væbnet konflikt, undertrykkelse, sikkerhed, naturkatastrofer, klimaforandring, underudvikling, fattigdom, asyl, og politik.

Med tvungen migration som udgangspunkt giver vi vores studerende en teoretisk og fagligt dybdegående forståelse af mobilitet og migration, flygtninge i et internationalt perspektiv og internt fordrevne mennesker, og placerer tvungen migration i en bred historisk, international og menneskelig kontekst. Du udvikler evnen til at analysere de komplekse årsager til og implikationer af flygtninge- og migrationsproblematikker, og flygtninges egne behov og ønsker. Din viden og dine metodiske og analytiske kompetencer øver du dig i at anvende i problembaserede gruppeprojekter og du har mulighed for at tage et praktikophold. Studiet forbereder dig til at indgå i problemløsningsstrategier og policyudvikling lokalt, nationalt, internationalt.

Efterfølgende findes jobmuligheder typisk i internationale og statslige organisationer og hos NGO’er hvor der er fokus på analyse og strategi på flygtninge-, migrations- og integrationsområdet.

Global Refugee Studies kan kun læses på Aalborg Universitet I København.


DE STUDERENDE SIGER OM UDDANNELSEN 


EMNER UNDER GLOBAL REFUGEE STUDIES 

 • Tvungen migration og internt fordrevne grupper
 • Historiske, udviklingsmæssige og politiske perspektiver på globalisering
 • Internationale love, konventioner og menneskerettigheder
 • Flygtningelejre og humanitært arbejde
 • Transnationale netværk, samfund og identiteter
 • Etnicitet og sociale transformationsprocesser
 • Fattigdom og klimaforandring som årsag til og konsekvens af forflyttelse
 • Mellem- og overstatslige organisationer og NGO’ers rolle på international og lokalt niveau og deres arbejde med flygtninge
 • Kultur, integration og diaspora
 • Sikkerhed og udenrigspolitik
 • Kønsaspekter i tvungen migration, humanitært arbejde og det internationale flygtningeregime
 • Forskellige forskningsmetoder og tilgange til flygtninge- og migrationsstudier som forskningsfelt
 • Forskellige samfundsvidenskabelige discipliners tilgang til studiet af flygtninge og tvungen migration

Global Refugee Studies lægger vægt på at behandle forhold der relaterer til tvungen migration i læseplaner, projektarbejde, praktikophold og speciale.


SEMESTEROVERSIGT


1. SEMESTER


INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, LAW AND DEVELOPMENT 

 • International relations (5 ECTS)
 • International organizations and international law seen in a refugee perspective (5 ECTS)
 • Political change and development theories (5 ECTS)
 • Methodology course (5 ECTS)
 • Project work (10 ECTS)


2. SEMESTER


REFUGEE- AND DISPLACEMENT ISSUES

 • International political economy (5 ECTS)
 • Politics, culture, identity (5 ECTS)
 • Globalization, forced migration and refugees seen in a developmental, historical and political perspective (5 ECTS)
 • Applied methods for humanitarian and development work (optional)
 • Project work (15 ECTS)

3. SEMESTER

De studerende vælger mellem et individuelt studieprogram ved et udenlandsk universitet eller en forskningsinstitution, et praktikophold af minimum 3 måneders varighed eller et semester ved mobility-programmet, AAU, Cph.

 • Further studies at a foreign university (30 ECTS)
 • Internship in an institution or organization in Denmark or abroad (30 ECTS)
 • Mobility Semester (courses and project work (30 ECTS)

4. SEMESTER


SPECIALE

Semesteret anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende indgående fordyber sig i en problemstilling, som relaterer sig til Global Refugee Studies.

• Project work (30 ECTS).

Download brochure for at lære mere om Global Refugee Studies.
 

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Development and International Relations med specialisering i Global Refugee Studies er en gennemført relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis den ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Desuden er følgende humanistiske bacheloruddannelser relevante: Historie, Sprog og Internationale Studier (SIS/LISE) samt bacheloruddannelser, hvori indgår mindst 30 ECTS inden for et eller flere af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

For yderligere oplysninger, se uddannelsestjekker og uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Development and International Relations (alle retninger). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Antal studiepladser

I 2021 forventes AAU at udbyde:

 • 43 studiepladser på Development and International Relations (Aalborg)
 • 10 studiepladser på Development and International Relations - China and International Relations 
 • 60 studiepladser på Development and International Relations med specialisering i Global Refugee Studies (København).

Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

 1. Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet
 2. Et motivationsbrev (der højst må fylde en side), som indeholder en beskrivelse af følgende pointgivende elementer:
 • Faglig viden inden for fagområder, der er relevante for kandidatuddannelsen, fx opnået via arbejde/frivilligt arbejde for virksomheder, organisationer og institutioner (disse fagområder kan fx være Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura). Skal dokumenteres fx i form af udtalelse fra organisationen.
 • Allerede beståede elementer i bacheloruddannelsen inden for et eller flere af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura.

Har du allerede en kandidatgrad, kan du normalt kun optages på en ny kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, hvis der udbydes ledige studiepladser. Hvis usædvanlige forhold gør sig gældende, kan du som kandidat søge om at få en dispensation. Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold, der gør sig gældende.