AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Informationsvidenskab, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (Cand.IT) løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

 

Uddannelsens 1. semester

Er centreret omkring temaet ’Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse’. På semestret er der fokus på teoretiske og metodiske aspekter af menneskers anvendelse af IKT. På 7. semester indgår et problemorienteret projektarbejde, hvilket betyder, at du – enten alene eller i en gruppe – udformer et projekt, der hører under temaet for semestret. På 7. semester kan du eksempelvis have kurser som ’Brugerpraksis, brugeranalyser og forundersøgelser – videnskabsteori og metode’, ’Professionel undren og undersøgelse’ og IKT-baseret datafangst og analyse’.

 

Udannelsens 2. semester

Er centreret omkring temaet ’Lærings-, videns- og indholdshåndtering med ikt’. På semestret er der fokus på design af IKT rettet mod organisatorisk praksis. Modulet bygger således videre på projektmodulet på 7. semester og inviterer dig til at omsætte din indsigt i brugeranalyser og forundersøgelser til det fortsatte arbejde med designløsninger. På 8. semester indgår ligeledes et problemorienteret projektarbejde. På 8. semester kan du eksempelvis have kurser som ’ Lærings-, videns- og indholdshåndtering med IKT’.

 

Valgmoduler på 1. og 2. semester

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valfag

 

Uddannelsens 3. semester

Udgøres af et praktikophold i national eller international kontekst. Som studerende får du her mulighed for at indgå som praktikant i en organisation/virksomhed og løse en eller flere konkrete opgaver. Det er helt op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik. Mens du er i praktik, udformer du en praktikrapport, som du i slutningen af semestret skal forsvare til en mundtlig eksamen.

 

Ny fagpakke på 3. semester; Social Analytics (25 ECTS), udbydes alene på engelsk

Formålet med fagpakken i ‘Social Analytics’ er at tilbyde et relevant og banebrydende kursus, hvor der arbejdes med  “digitale potentialer”. De studerende vil lære at arbejde med ’big data’ og ‘open data’, digitale metoder og analyse samt at reflektere kritisk over digitale muligheder og udfordringer inden for den private og offentlige sektor. I løbet af semesteret vil der blive arbejdet med en ekstern partner for at udvikle digitale løsninger inden for dennes arbejdsområde. Fagpakken tilbyder tre moduler á 5 ECTS og et projektmodul på 10 ECTS. De enkelte fag er beskrevet kort herunder:

  • Digitale samarbejder (5 ECTS) er tematisk og tilbyder et overblik over digital socialitet og -styring, og præsenterer emner som ’Smart Cities’ og ’Big Data’ i en større samfundsmæssig kontekst. I løbet af kurset får de studerende en forståelse for, hvordan digitale samarbejder kan foranlediges og med hvilke formål. Ved at trække på samarbejder med eksterne partnere vil de studerende lære om muligheder og udfordringer med datadrevne, kollaborative projekter i forskellige sociale og organisatoriske kontekster.
  • Dataforberedelse og -forståelse (5 ECTS) giver de studerende en forståelse for relevante dataformater og metoder til at indhente omfattende data om brugeradfærd, interaktion, og/eller meninger. Kurset fokuserer specifikt på de digitale online spor som brugeradfærd efterlader sig, og på hvordan man identificerer, indsamler, behandler og skaber mening ud fra sådanne data. De studerende foranlediges til at reflektere over omfanget og gennemførligheden af forskellige forskningsdesigns, inklusive deres behov for data, samt implikationerne for databehandling og etik.
  • Dataanalyse og -visualisering (5 ECTS) giver de studerende en forståelse for forskellige analysestrategier og disses implikationer for datamodellering, både ved deskriptive og prædiktive fremgangsmåder. Kurset giver desuden de studerende praktisk erfaring med datavisualiseringsteknikker og disses bidrag i analysesammenhæng.
  • ‘Social Analytics’ i kontekst (10 ECTS) består af forberedelse af et projekt omhandlende digitale samarbejder og indeholder dataforberedelse og dataanalyse. Projektet skal fremvise viden, egenskaber og kompetencer inden for alle de tre fagområder præsenteret ovenfor. Projektet i ‘Social Analytics’ skal udfærdiges i samarbejde med en organisation eller interessegruppe.

Studerende fra kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab kan vælge fagpakken ’Social Analytics’ som alternativ til modulet ’Information Studies in Practice’ og et projektorienteret praktikforløb. Studerende skal gennemføre alle de tre ovennævnte studiefagsmoduler (i alt 15 ECTS), projektmodulet (10 ECTS) samt modulet ’Research Methodology’ (5 ECTS) for at gennemføre det 3. semester af kandidatuddannelsen.

Studerende fra kandidatuddannelsen i Turisme kan vælge fagpakken ’Social Analytics’ som alternativ til modulet ’Project-oriented course in a Tourism Organisation’ samt et projektorienteret praktikforløb eller til et udvekslingsforløb på et andet universitet. Turisme studerende skal gennemføre alle de tre ovennævnte studiefagsmoduler (i alt 15 ECTS) samt projektmodulet (10 ECTS), og kan desuden gennemføre faget ’Research Methodology’ (5 ETCS) fra Informationsvidenskab uddannelsen for at bestå 3. semester af kandidatuddannelsen.

Fagpakken i ’Social Analytics’ er også åben for andre kandidatstuderende, og kræver en forhåndsgodkendelse fra deres respektive studienævn.

 

Uddannelsens 4. semester

UIdarbejder du dit kandidatspeciale.

 

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde