AAU logo

Information Architecture

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i information architecture (informationsarkitektur)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i information architecture (informationsarkitektur)

  • Kommunikation og Digitale Medier med bachelorspecialisering i Interaktive Digitale Medier
  • Kommunikation og Digitale Medier med bachelorspecialisering i Informationsvidenskab
  • Kommunikation og Digitale Medier med bachelorspecialisering i Kommunikation
  • Medialogy
  • Informatik
  • Informationsteknologi
  • En række uddannelser fra andre universiteter end AAU, f.eks. Information Science and Cultural Dissemination, Information Science
  • En række andre uddannelser, f.eks. Web Development (professionsbachelor) og Digital Konceptudvikling (professionsbachelor)

For at en bacheloruddannelse vurderes at være relevant, skal dens centrale fagområder give kompetencer inden for det Informationsarkitekturfaglige område (retorik, kommunikation, sprogteori, videnskabsfilosofi, Ikt teknologier, organsationsteori, viden om organisation og kategorisering, design og menneske-maskine interaktion)  i et omfang svarende til mindst 60 ECTS-point, eller hvor kernefaglige elementer i et omfang svarende til 60 ECTS-point er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i Informationsarkitektur.

Se også uddannelsens studieordning og find flere eksempler i AAU’s Uddannelsestjekker.

Der kræves desuden engelsk svarende til minimum B-niveau.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Information Architecture. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 30 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS-point inden for de centrale fagområder; sprogvidenskab (sprogs opbygning, regler og normer) og kommunikation (sprog som kommunikation, kommunikationsformer i trykte og elektroniske medier, sprog- og kulturfællesskab, genrer, målgrupper og kommunikationssituation) udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i de centrale fagområder til og med bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse