Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"JEG HAR FUNDET UD AF, AT VERDEN ER ET ENDNU MERE FORUNDERLIGT OG MÆRKELIGT STED, END JEG I MIN VILDESTE FANTASI HAVDE FORESTILLET MIG”

Steffen kiel, tidligere studerende

På kandidatuddannelsen i Fysik studerer du naturen på baggrund af klassisk og moderne fysik. Alle fundamentale fysikdiscipliner bliver afdækket, herunder mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, kvantemekanik, faststoffysik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori. Du kommer også til at arbejde med fx lasere, halvlederkomponenter og materialer på nanoskala.

Der er mulighed for samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester følger du dit sidefag, hvis du har valgt at læse Fysik som en tofagskandidat. Har du valgt en etfagskandidat har du mulighed for fx at begynde dit speciale, tage på et studieophold på et udenlandsk universitet eller tage på et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

"jo længere man kommer i uddannelsen, jo mere frihed og ansvar får man i projekterne. Det giver mulighed for at indgå i de forskellige forskningsprojekter. Arbejdet giver på den måde rigtig god mening og øget motivation, når man bidrager med resultater"

mathias hedegaard kristensen, studerende

Uanset om du vælger at læse Fysik som et- eller tofaglig kandidat, kan du gå i dybden med et af følgende tre områder:

KVANTEFYSIK

Kvantefysik retter sig specielt mod fordybelse i den kvantemekaniske beskrivelse af naturen og de særlige fænomener, der optræder - fx elektroners bølgegenskaber og lysets partikelegenskaber. Du lærer at behandle situationer, hvor kvantemekanikken fx afspejles i stoffers optiske, magnetiske eller elektriske egenskaber.

MATERIALEFYSIK

Materialefysik fokuserer på anvendelse af fysik til fremstilling, karakterisering og beskrivelse af materialer, herunder deres opbygning og funktionelle egenskaber. Du får erfaring med en lang række avancerede metoder, som fx elektronmikroskopi, skannende probemikroskopi og laserspektroskopi, og du bruger bl.a. computerbaserede metoder til at opstille numeriske modeller for at få indsigt i materialers egenskaber og karakteristika. Målet er at forstå materialer helt ned på atomar skala.

NANOOPTIK

Nanooptik er rettet mod design og anvendelse af strukturer på nanoskala til frembringelse af nye eller forbedrede optiske egenskaber til brug inden for fx kommunikations-, energi- og sensorteknologi. Projekter inden for nanooptik kan fx handle om at forbedre solceller og solfangere ved at forbedre overfladers optiske egenskaber via nanostrukturering.

1. SEMESTER

Du får en grundlæggende forståelse for fysikkens anvendelser inden for grundvidenskabelige og teknisk videnskabelige problemstillinger. Du arbejder med teoretiske og eksperimentelle aspekter af faststoffysikken, med den statistisk mekaniske beskrivelser af en række fysiske fænomener og du kommer til at studere emner inden for relativitetsteori, kernefysik og elementarpartikelfysik. Desuden følger du et kursus, som omhandler anvendelsen af eksperimenter i undervisningen, primært målrettet mod gymnasieverdenen.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Teoretisk faststoffysik (10 ECTS)
 • Eksperimentel faststoffysik (10 ECTS)

KURSER

 • Statistik mekanik (5 ECTS)
 • Faststoffysik II: Elektronisk struktur (5 ECTS)
 • Moderne fysik (5 ECTS)
 • Fysiske undervisningsforsøg (5 ECTS)

eksempler på projektforslag


2. SEMESTER

På dette semester fordyber du dig i kvantefysikkens verden gennem kurserne Kvantemekanik II, som handler om metoder, og optiske nanostrukturer og –materialer, som giver en kvantemekanisk beskrivelse af udvalgte materialeegenskaber, herunder nanostrukturers optiske egenskaber og eksperimentel karakterisering og fremstilling af nanostrukturer med karakteristiske optiske egenskaber. Desuden får du mulighed for at vælge, om du vil gå i dybden med overfladefysik eller tage et kursus i numerisk modellering. Ved at vælge emnet overfladefysik, lærer du at beskrive og karakterisere fænomener, der foregår på overflader og lærer om de eksperimentelle metoder der anvendes til at beskrive overfladers struktur og egenskaber. Numerisk modellering giver dig indsigt og færdigheder inden for computerbaserede beregninger og modellering.

Der er både teoretiske og eksperimentelle muligheder i semesterets projekt, hvor kursernes indhold i høj grad integreres i projektet.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Nanofysik: Optik (10 ECTS)
 • Nanofysik: Overfladefysik (10 ECTS)

KURSER

 • Optisk nanostrukturer og materialer (5 ECTS)
 • Kvantemekanik II: metoder (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Numerisk modellering i fysik og ingeniørvidenskab/ Overfladefysik og -kemi

Eksempler på projektforslag


3. SEMESTER

Hvis du vælger den tofaglige kandidat i Fysik, følger du på dette semester dit sidefag.

Hvis du vælger den etfaglige kandidat i Fysik, har du på 3. semester en række forskellige muligheder for at opbygge semesteret med moduler svarende til 30 ECTS – fx:

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

PROJEKT

 • Avanceret faststoffysik og optik

KURSER

 • Syntese og karakterisering (5 ECTS)
 • Halvledere: fysik, komponenter og teknolog (5 ECTS)

 

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

specialeeksempler

MERE INFO OM fysik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE JOBMULIGHEDER MED FYSIk

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk