AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Organisation og Strategi, cand.merc.

En kandidat, hvor praksis og teori møder hinanden


Forandring på markeder og i organisationer er noget, alle oplever, og evnen til at gå ind i og påvirke disse forandringer er en afgørende kvalifikation i arbejdslivet. Kandidatuddannelsen i organisation og strategi har dette som sit fokus, både når det gælder forholdet til dynamiske markeder, kunder og ny viden og ikke mindst forandringer internt i organisationen.

Kandidatuddannelsen i organisation og strategi er en specialiseret, problembaseret uddannelse. Den har til formål at kvalificere til at kunne identificere, analysere, bearbejde, og løse problemstillinger inden for det organisatoriske og strategiske område i virksomheder og institutioner og mellem organisationen og omgivelser. Særligt lægges vægt på, at de studerende opbygger kompetencer til at forstå og handle i dynamiske og delvist uklare omgivelser. Dernæst lægges der vægt på at kunne bidrage til at yde støtte til udvikling og ledelse og til selv at udvikle kompetence i ledelse.

På cand. merc. uddannelsen i organisation & strategi, fokuseres der på at de studerende lærer at forstå og analysere organisatoriske og strategiske udfordringer fra forskellige perspektiver og får kendskab til, hvordan de kan omsættes til praksis og integreres i organisationens hverdag. Det handler om ledelse, organisering, kommunikation, innovation, strategi og organisatorisk forandring. Det handler ydermere om at forstå den forskellighed, der er i omgivelserne og hos os selv og bruge det som afsæt til at forny og forbedre organisationen.
 

Fire semestre med inspiration og udfordringer

Gennem de fire semestre på cand. merc. i organisation & strategi vil den studerende blive inspireret og udfordret på forskellig vis. Uddannelsen er på én og samme tid både generel og specialiseret. Den er generel forstået på den måde, at den studerende vil blive præsenteret for flere og varierende perspektiver på og forståelser af organisatoriske og strategiske fænomener og emner. Samtidig er den specialiseret fordi den studerende selv vælger, hvad han/hun vil fordybe sig i og udforske af strategiske og organisatoriske problemstillinger. Den studerende vælger selv, hvad semesterprojekterne skal omhandle, hvordan praktikperioden eller opholdet ved anden uddannelsesinstitution skal forløbe og hvad specialet mere dybdegående skal behandle.

Med støtte fra underviserne vil den studerende løbende blive mere specialiseret indenfor det organisatoriske og strategiske felt, som den studerende er optaget af, finder relevant og gerne vil arbejde med efter endt studietid. På den måde vil den studerende gennem de to år, som kandidaten tager, udvikle sine kompetencer og være forberedt på den praksis, som han/hun efterfølgende skal ud og være en del.

Læs mere om uddannelsen i denne brochure.
 

SEMESTER 1

Modul 1: Videregående organisation, strategi, videnskabsteori og metodelære

Modulet består af en række sammenhængende kursusaktiviteter, der har til formål at opbygge kompetence til at analysere og forstå komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger. Disse temaer skal tilsammen dække emnerne: analyse af strategier, relationer og samspil mellem omgivelser og organisation, interne processer, herunder organisatorisk kommunikation, normer, kulturer og måder at forstå organisatoriske problemstillinger konkret, metodisk, teoretisk og videnskabsteoretisk.

Modulet bygger på indspil fra både praksis og teori og involverer de studerende i analyse af samspil mellem konkrete problemstillinger fra virksomheder og institutioner og det strategiske og organisatoriske teoriapparat, herunder lægges der afgørende vægt på at analysere og skabe forståelse ud fra forskellige metodiske og videnskabsteoretiske positioner. De sammenhængende kursusaktiviteter er emnemæssigt afgrænset, samtidig er de opbygget og ordnet ud fra det formål at skabe en faglig progression inden for det samlede modul.

Modulet udprøves via en mundtlig ekstern eksamen efter gældende karakterskala, vægt 15 ECTS. Adgangskrav er en HA uddannelse eller tilsvarende.

Modul 2: Projektarbejde i integration af videnskabsteori, organisation og strategi

Modulet omfatter et projektarbejde, som tager udgangspunkt i en praktisk eller teoretisk organisatorisk og/eller strategisk problemstilling, som analyseres i gruppe eller individuelt. Formålet med modulet er at træne de studerende i at analysere problemstillingen i forskellige, men sammenhængende dimensioner, det gælder såvel praktisk/operativt, teoretisk og paradigmatisk. Specielt skal der lægges vægt på sammenhænge mellem processer og strukturer, drift og udvikling, dele og helheder og praksis og ontologi.

Undervisningen vil finde sted i form af vejledning. Output af denne proces, som omfatter en skriftlig rapport eller en anden form for visualisering, vil være udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksterne eksamen prøves efter gældende karakterskala, vægt 15 ECTS. Forudsætning for deltagelse er, at modul 1 eller tilsvarende er gennemført.
 

SEMESTER 2

Modul 3: Forandring, Ledelse og Human Resource Management

Modulet består af en række sammenhængende temaer, der har til formål at opbygge kompetence til at arbejde med og at udvikle komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger. Disse temaer skal tilsammen i betydelig grad dække de samme emner som modul 1, men i et forandrings-, udviklings- og løsningsperspektiv. På den måde vil organisatorisk og strategisk forandring have en særlig vægt i de enkelte temaer, det gælder både i relationerne mellem omgivelser og organisationen, inden for organisationen, og i dens forskellige dele og grupper.

Modulet bygger på indspil fra både praksis og teori og involverer de studerende i analyse af samspil mellem konkrete problemstillinger fra virksomheder og institutioner og det strategiske og organisatoriske teoriapparat. Herunder lægges der afgørende vægt på at skabe strategisk og organisatorisk forandring fra en eller flere udvalgte metodiske og videnskabsteoretiske positioner. Hvert af de fire temaer er emnemæssigt afgrænset, samtidig er de enkelte temaer opbygget og ordnet ud fra det formål at skabe en faglig progression inden for det samlede modul. Evalueringen sker i form af en mundtlig ekstern eksamen efter gældende karakterskala, vægt 15 ECTS. Adgangskrav er en HA uddannelse eller en anden bacheloruddannelse med et tilsvarende omfang af organisation.

Modul 4: Projektarbejde i organisationsforandring

Omfatter et projektarbejde, som tager udgangspunkt i en praktisk eller teoretisk organisatorisk og/eller strategisk problemstilling, som analyseres i gruppe eller individuelt. Formålet med modulet er, at de studerende opbygger kompetence til at medvirke i organisatorisk forandring. Der skal i dette projekt lægges særlig vægt på metodiske fremgangsmåder og i at arbejde frem mod løsninger.

Evalueringen sker i en mundtlig ekstern eksamen efter gældende karakterskala, 15 ECTS, der tager udgangspunkt i en skriftlig rapport udarbejdet af de studerende. I forbindelse med eksamen vil der blive lagt ligelig vægt på teori og praktisk anvendelse. Adgangskrav er, at modul 2 eller tilsvarende er gennemført.
 

SEMESTER 3

Modul 5: Valgfag

Modulet er karakteriseret ved, at de studerende allerede inden dets start har besluttet og fået godkendt, hvordan de vil udnytte den valgfrihed, semesteret tilbyder. Overordnet har semesteret til formål gennem vægt på anvendelse at styrke væsentlige organisatoriske og strategiske kompetencer. Dette kan ske gennem de studerende søger tilknytning til en virksomhed eller institution, hvor praktisk anvendelse af organisatoriske teknikker, metoder og arbejdsmetoder muliggøres for den studerede. Den studerende knyttes til denne virksomhed eller institution i en periode på 3 til 4 måneder. Samtidig arbejder den studerende med at analysere og beskrive en organisatorisk problemstilling i tilknytning til opholdet. Denne analyse og beskrivelse danner grundlag for en skriftlig rapport, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen. Eksamen indgår med en vægt på 30 ECTS. Der deltager en ekstern censor.

Alternativt kan den studerende vælge et studieophold på en masteruddannelse ved et udenlandsk universitet, eller at gennemføre et semester ved et dansk universitet evt. i Aalborg. Sådanne studieaktiviteter skal være relevante for semesteret formål og skal forhåndsgodkendes af koordinatoren på cand. merc. studiet i organisation og strategi og skal in omfang svare til 30 ECTS.
 

SEMESTER 4

Modul 6: Kandidatspecialet

Modulet omfatter et skriftligt projektarbejde, udformet i gruppe eller individuelt, og som tager udgangspunkt i en afgrænset organisatorisk eller strategisk problemstilling – fra praksis eller teoretisk. Kandidatspecialet skal dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset organisatorisk eller strategisk emne, eventuelt et afgrænset emne, der går på tværs af organisation og strategi.

Denne problemstilling, der godkendes af linjekoordinatoren, skal have en kompleksitet og et omfang, så det kan gennemføres i løbet af et semester, godkendes af koordinatoren som tillige tildeler vejleder til projektet. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen og udprøves via en mundtlig ekstern eksamen efter gældende karakterskala, vægt 30 ECTS.
 

Tæt samarbejde med praksis

Under studiet får de studerende lov til at udforske samspillet mellem teori og praksis på forskellig vis gennem de fire semestre. Både i forbindelse med kursusaktiviteterne og de semesterprojekter der skrives, gives der mulighed for at belyse og udforske konkrete strategiske og organisatoriske udfordringer gennem forskellige teoretiske perspektiver.

Formålet med denne tilgang er en forståelse af, at teori og praksis er to sider af samme sag og ved at integrere dem med hinanden i forbindelse med reelle organisatoriske udfordringer kan man nå frem til relevante forståelser, der kan medvirke til at udvikle organisationer på interessant vis.

Som studerende får man på denne måde mulighed for at undersøge, hvordan teori og praksis i samspil med hinanden kan berige forståelsen af den problemstilling, en given organisation befinder sig midt i. Samtidig får du og repræsentanter fra de deltagende organisationer udvidet jeres erkendelse og forståelse af, hvordan problemstillingen kan håndteres.
 

Adgangskrav

Optagelse på cand.merc.-uddannelsen i organisation og strategi forudsætter en bestået HA eksamen eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Ansøgere med en anden bachelor kan kun blive optaget på uddannelsen, hvis ansøgeren mangler optil 30 ECTS for at have en tilsvarende bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren mangler mellem 15-30 ECTS, skal ansøgeren supplere x antal ECTS inden studiestart, for at ansøgeren kun mangler at supplere 15 ECTS, når cand.merc.-uddannelsen påbegyndes d. 1. september. Disse ECTS skal være suppleret inden første studieårs afslutning.
 

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Med en kandidatgrad i organisation & strategi er der mange døre, der åbner sig for dig. Med afsæt i din brede forståelse af organisatoriske og strategiske processer koblet med dit smalle og dybe kendskab til specifikke aspekter heraf har du rig mulighed for at afprøve dine kompetencer både i privat og offentlig regi.
 

Involverende undervisning

Vores studerende indgår som en aktiv og integreret del af undervisningen på kandidatuddannelsen i organisation & strategi fordi vi tror på, at det er gennem denne praksis, at de lærer mest. Forelæsningerne afholdes på mindre hold, hvor den studerende i samspil med de medstuderende aktivt involveres i de diskussioner, der udspiller sig mens vi alle gennem dialog forsøger at forstå teoretisk og empirisk forankrede problemstillinger .

Under de første to semestre indgår de studerende i forskellige grupper, hvor gruppens egne læringsmål formuleres. Læringsmålene danner udgangspunkt for arbejdet med at udforske, hvordan organisatoriske og strategiske problemstillinger i praksis kan forstås og håndteres på forskellig vis. Der er et godt socialt miljø på uddannelsen, med fokus på fælles udforskning af nye forståelser og perspektiver, som både rummer muligheder og begrænsninger. Med afsæt i dette vil vi undersøge, hvordan forskellige forståelser kan sameksistere på hensigtsmæssig vis i en organisatorisk kontekst.
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have en snak om, hvad det vil sige at være studerende på cand. merc. i organisation og strategi, så kontakt os endelig:

Linjekoordinator:

Marita Svane
Fibigerstræde 2, lokale 54
Tel.: 99402743
Mail: msvane@business.aau.dk

Studiesekretær:

Karina Knudsen
Fibigerstræde 2, lokale 110
Tel.: 9940 2759
Mail: karknu@business.aau.dk