AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Finansiering

Hverdagen i mange virksomheder, finansielle institutioner og offentlige instanser involverer beslutninger omkring finansiering af drift og investeringer, eller omkring andre finansielle forhold, hvor du som ansat eller konsulent med din specialistviden rådgiver omkring disse beslutninger. Typiske jobfunktioner vil være i økonomi- eller finansafdelinger i større virksomheder, forskellige jobfunktioner i banker og andre finansielle virksomheder samt meget bredt indenfor rådgivning. Lejlighedsvist kan beslutningerne være af mere langsigtet karakter, eksempelvis omkring virksomhedsopkøb, hvor du kan bidrage med ekspertviden omkring værdiansættelse af den pågældende virksomhed, men også i privatøkonomisk henseende, hvor du kan rådgive formuende kunder omkring deres investeringer i aktier og obligationer.

Med en cand.merc. i finansiering får du dybdegående viden og konkrete kvantitative redskaber til at kunne indgå i opgaver omkring værdiansættelse af virksomheder og typiske værdipapirer såsom aktier, obligationer, swaps og futures, hvilket er værdifulde kompetencer for porteføljeforvaltere, rådgivere, og konsulenter. Samtidig får du viden omkring den helt afgørende styring er de risici, der er forbundet med eksempelvis international handel med varer i fremmed valuta eller handel med værdipapirer. Kendetegnet for en cand.merc. i finansiering på Aalborg universitet er en anvendelsesorienteret tilgang til de finansielle problemstillinger eksemplificeret ved studier af cases, praktiske problemstillinger og projektarbejde.

På overbygningens 1. semester etableres fundamentet for de senere fag i form af en videregående introduktion til finansiering (’Principles of finance’) samt en introduktion til kvantitative metoder indenfor finansiering (’Quantitative methods in finance’). På 2. semester behandles finansielle problemstillinger fra et virksomhedsperspektiv i faget ’Advanced corporate finance’, hvor eksempelvis værdiansættelse af virksomheder eller virksomheders optimale kapitalstruktur behandles på videregående niveau. Sideløbende studeres finansielle derivater såsom optioner, futures og swaps i ’Financial derivatives’ mens empirisk prisfastsættelse af finansielle aktiver, afkastforudsigelse og modellering af risikopræmier behandles i ’Empirical finance’.

3. semester rummer risikostyring (’Risk management’) men giver samtidig mulighed for at skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed eller nærstudere videnskabelige problemstillinger i litteraturen eller afprøve disse empirisk.

4. semester afrundes med det afsluttende speciale.

Undervejs i forløbet er der mulighed for yderligere specialisering i form af valgfag indenfor porteføljeteori, international finansiering, virksomhedsopkøb og -fusioner (’Mergers and acquisitions’), porteføljestyring (’asset management’), samt videregående obligationsteori og derivater.

Der tilstræbes en udstrakt grad af samarbejde med praksis både i forbindelse med de studerendes projekter, men også i forbindelse med inddragelse af erhvervsfolk, gæsteforelæsere og lignende.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 uden oprunding. 

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSK-KRAV