AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Entrepreneurial Engineering, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”VI HAR NOGLE MEGET KOMPETENTE MENNESKER TIL AT HJÆLPE OS MED AT GØRE DE RÅ IDEER FLYVEVÆRDIGE”

Vanja Radonic, studerende

Kandidatuddannelsen i Entrepreneurial Engineering (Forretningsinnovation) er bygget op omkring tre fundamentale aktiviteter i forbindelse med værdiskabelse: Discovery, Incubation og Acceleration. Discovery handler om at finde og generere nye muligheder. Incubation handler om at udvikle og teste disse muligheder, og Acceleration handler om at realisere ny værdi.

Uddannelsen er opbygget således, at det første semester har mest vægt på Discovery, det andet på Incubation og det tredje semester på Acceleration. Kandidatspecialet skrives på uddannelsens 4. semester. I specialet kan du arbejde med netop det perspektiv, som har din interesse.

Under uddannelsen får du viden om teorier, metoder og redskaber inden for områderne innovation, entreprenørskab, design thinking arbejdsprocesser, prototyping, kreativitet, marked og funding, samt forretningsmodeller. Din kernefaglighed fra tidligere uddannelse integreres med forretningsudviklingskompetencer. Der arbejdes både analytisk og eksperimentelt inden for Aalborg Universitets rammer for problembaseret læring med særlig vægt på tværfaglighed, innovation og interaktion med praksis, så der opnås erfaring med at gennemføre løsninger. Som studerende får du derfor mulighed for at arbejde med redskaber, metoder, processer og organisations- og ledelsesprincipper i teams i forbindelse med innovation og entreprenørskab.

Du lærer om fx:

 • Praktisk, taktisk og strategisk entreprenørskab
 • Agile forretningsudviklingsmetoder
 • Designbaseret innovation
 • Entreprenørskabsforståelse
 • Innovationsledelse
 • Marked og funding
 • Anvendt forretningsmodellering

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger og projektarbejde – hver del optager halvdelen af din studietid på de første to semestre. Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig god mulighed for at kombinere teori og praksis. Mange projekter består af en procesrapport og en business rapport.

”Fra 2. semester på min bachelor har jeg arbejdet med erhvervslivet. Derfor var det fedt efter bacheloren at have muligheden for at arbejde med mine egne idéer og lave et firma ud af det”

Simon Risgaard Møller, studerende

Hvert semester indledes og afsluttes med en “intro”- og en “outro”, som inspirerer, støtter og sikrer en konstruktiv refleksion over semestrets indhold. Du vil som studerende også have en del kontakt til verden uden for universitetet, hvor du anvender kursernes teori i praksis og får feedback på dit arbejde.

Du kan blive en del af Aalborg Universitets spændende tværfaglige workshops og andre nye, innovative tværfaglige projekter (fx U-CrAc og Solution Hub).

I løbet af de første to semestre lærer du også, hvordan du kan tænke i mere innovative baner med workshops, facilitering af innovativ tankegang i projektarbejdet, teori omkring nytænkning og kreativitetstræning for at styrke og vedligeholde idégenerering - både i dit arbejde og i hverdagen.

En væsentlig nyt element i projektforløbet er de såkaldte ”SuperWiseNet”, som er et samarbejde imellem AAU og eksterne eksperter og dygtige erhvervsfolk, som støtter projektudviklingen ved at studenter-teams pitcher deres projekter og får feedback. SuperWiseNet træner således også din kommunikationsevner, hvilket er en vigtig del af forretningsudvikling.

"Da jeg begyndte at kigge efter jobs efter studiet, viste ”iværksætter-evnerne” sig at være særdeles efterspurgte i en større etableret virksomhed"

Jacob Lundberg, tidligere studerende, nu Business Project Manager hos NEAS Energy A/S


1. SEMESTER: discovery

Det første semester bringer dig igennem teori, workshops og træning i at udforske behov og muligheder, idégenerering og udvikling, koncept- og forretningsudvikling, metoder, værktøjer og valideringsmetoder. 

Semestret bliver skudt i gang med en introduktion til hele programmet og første semester, samt træning i et konstruktivt og kreativt mind-set. Semestrets kurser tilbyder en grundlæggende forståelse for entreprenørskabsteori og praksis, træning i entreprenante processer og forretningsplanlægning, såvel som indsigt i design-baseret innovation. 

“Entrepreneurial Practice” er temaet for første semesters projekt, der gennemføres i teams som arbejder med konceptudvikling, oftest ud fra egne ideer. Du udvikler din professionelle nysgerrighed – en søgende udforskende holdning, forståelse for brugeren og evnen til at finde/genere idéer og forstå, hvorfor de er gode. Projekter kan også laves i samarbejde med forskellige partnere.

Semesteret afsluttes med en ”outro”; en evaluering og refleksion over semestrets arbejdsproces og resultater.

PROJEKT

 • Entrepreneurial Practice (15 ECTS)

KURSER

 • Agile Business Navigation (5 ECTS)
 • Design Based Innovation (5 ECTS)
 • Understanding Entrepreneurship (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Til folk med handicap eller som pga. alder har svært ved selv at rejse sig udviklede projektet en konceptuel løsning i form af en letvægts oppustelig pude med tilhørende forretningskoncept
 • Software-baseret træningsprogram, som en fysioterapeut kan bruge til at instrueret patienter i det rette træningsprogram
 • Udvikling af en protein snack baseret på bæredygtige proteinkilder (insekter, som kræver langt mindre ressourcer end traditionel kødfrembringelse)
 • Udvikling af en konceptuel løsning til en mobil cruise-terminal i samarbejde med Aalborg Havn og DCS
 • URBEAN er en sundere is-agtig dessert bl.a. baseret på bønner. Projektet udviklede og testede prototyper og lavede et forretningskoncept baseret på direkte salg via ’dessert studios’

Se et projekt, der er skrevet på 1. semester: URBEAN ...beans the cool way

2. SEMESTER: incubation

Uddannelsens andet semester har vægt på spørgsmålet: Hvordan kan denne idé skabe værdi og blive til en forretning? Nøgleordene er prototyping, eksperimenter og inkubation, og målet er her at maksimere læringen om markedet/brugerne og om teknologien/servicen. Er der et potentielt behov, virker idéen og kan den realiseres? 

Kurserne på dette semester byder på teori, metoder og værktøjer til innovation i etablerede virksomheder, markedsundersøgelser, tilegnelse af resurser for nye virksomheder (startups) og fornyelse gennem innovation af forretningsmodeller.

Projekter kan baseres på egne ideer eller laves i samarbejde med forskellige partnere, såsom etablerede virksomheder, startups og offentlige virksomheder. Partnerne kan blive involveret på forskellige niveauer og med forskellige varigheder.

PROJEKT

 • Entrepreneurial Tactics (15 ECTS)

KURSER

 • Corporate Entrepreneurship (5 ECTS)
 • Applied Business Modelling (5 ECTS)
 • Market, Resources and Entrepreneurship (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Udvikling af et softwareprodukt til elektroniske låse i samarbejde med lokalt boligselskab
 • Samarbejde med iværksættervirksomheder Crestwing om udvikling af koncept og forretningsmodel for et produkt der benytter sig af et nyt princip til generering af bølgeenergi
 • Udvikling af app til fodbolddommere, samt forretningskoncept
 • Udvikling af prototype og marked for magnetkobling hos Sintex A/S

3. SEMESTER: acceleration

Det tredje semester tager udgangspunkt i den vigtige og udfordrende problemstilling: Implementering. Hvordan man accelererer forretningen? Og hvordan kan man skalere og videreudvikle forretningen? Disse aktiviteter kan være investeringstunge.

Med udgangspunkt i de nævnte problemstillinger tilbyder tredje semester også muligheden for at arbejde tættere sammen med eksterne partnere eller arbejde med etableringen af din egen virksomhed. Samarbejdspartnere kunne være en forretningsudviklingsenhed i en etableret virksomhed, en nystartet entreprenant virksomhed, en lille- eller mellemstor virksomhed eller en offentlig organisation - altså enhver partner, som er villig til at lade dig være en del af læringsprocessen omkring innovation og entreprenørskab.

Semestret kan organiseres som et projektorienteret forløb i en virksomhed (praktik) eller som projekt om opstart/udvikling af egen virksomhed eller i samarbejde med partner eller der kan være tale om studieophold i Danmark eller udlandet.

Endelig kan det tredje semester også være en del af et årsspeciale - også kaldet lang afgangsprojekt - som tillader mere tid til at arbejde med innovative processer, som ofte er af længere varighed end et enkelt semester. Det forventes, at du på dette semester trækker på viden fra kurser på de foregående semestre.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Praktik og medvirken til udvikling af nyt forretningsområde i samarbejde med trævarevirksomhed (Dolle A/S)
 • Innovationsprojekt om Internet of Things og dataopsamling inklusiv prototyper og test i etableret virksomhed (DEIF A/S) der laver elektronik komponenter til industriel formål
 • Praktik i en iværksætter virksomhed og hjælp med udvikling af produktion og marketing af solvarmeanlæg
 • Praktik i pensionsvirksomheder og bidrag til udvikling af strategi for ændring fra B2B til B2C marked
 • Videreudvikling af forretningskoncept for studerendes egenudviklet medicinalprodukt baseret på patent og i samarbejde med AAU innovation og ekstern investor
 • Udvikling af egen start-up virksomhed, Headstrong, der tilbyder afstressningskoncept til virksomheder. Udvikling og test i samarbejde med virksomhed

”PÅ 4. SEMESTER SKAL JEG SKRIVE MIT SPECIALE, SOM KOMMER TIL AT FOKUSERE PÅ MIN EGEN VIRKSOMHED”

Lizanne Svane, studerende

4. SEMESTER

Det fjerde semester er dedikeret til kandidatspecialet. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Der er mulighed for at specialet kan være en forlængelse af tredje semesters projekt, herunder indgår muligheden for at opbygge egen opstartsvirksomhed. Det forventes, at du på dette semester trækker på viden fra kurser på de foregående semestre og supplerer med dedikeret teori og empiri.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Udvikling af en ny forretningsinnovationsproces for og i samarbejde med trævarevirksomheden Dolle A/S
 • Udvikling af start-up virksomheden Crickster (bæredygtig insektbaseret proteinprodukter), herunder udvikling af marked (inklusiv produktgodkendelse og påbegyndt salg), produkter og forretningsmodel
 • Projekt om udvikling af koncept til måling af effekter af universitetsinkubatorer
 • ”Killing your darlings” – projekt om etableret virksomheds forsøg på udvikling af helt nye forretningsområder, eksemplificeret med udvikling af magnetgear hos Sintex A/S
 • Design af data-drevet service hos DEIF A/S, baseret på internet-of-things og dataanalyse og i samarbejde med innovationsafdelingen
 • Udvikling af koncept og forretningsmodel for bæredygtig service til levering af batteripakker til brugere i yderområder i Kenya, i samarbejde med start-up virksomheden CXPower og Grundfos
 • Radarboard – udvikling af en konsulentplatform til support af virksomheders vækst gennem etablerings af udviklingsforløb og måling af effekter


MERE INFO OM entrepreneurial engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde