Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, kandidat

Fagligt indhold

Studerende på Aalborg Universitet

ENGELSK, PR, BRANDING OG INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskom­munikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Du kan dermed fordybe dig i engelsk, samtidig med at du bliver ekspert inden for PR, marketing og markedskom­munikation. Via specialiseringer og valgfag kan du supplere dine kompetencer og specialisere dig in­den for Markedskommunikation, Organisation og ledelse og Chinese Area Studies.
 

1.SEMESTER: VIRKSOMHEDENS IMAGE OG IDENTITET

På kandidatuddannelsens 1. semester skal du arbejde med modulet Virksomhedens image og identitet, hvor du også skriver semesterprojekt sammen med din gruppe i et emne, du selv vælger. På 1. semester skal du samtidig følge kurser i engelsk sprogbrug og sprogforståelse. Modulet Virksomheden i den globale verden strækker sig over både 1. og 2. semester og giver dig viden om, hvordan du kom­munikerer og oversætter for en global virksomhed. Du arbejder med opgaver og cases, som integrerer mange fagområder, og du arbejder med formidling både via elektroniske og trykte medier. Herudover vælger du et valgfag.
 

2. SEMESTER: PR OG STRATEGISK KOMMUNIKATION

På 2. semester følger du modulet Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation, hvor du bl.a. har kurser inden for strategisk markedskommunikation og organisationskommunikation i offentlige medier. Modulet munder ud i et projektarbejde, hvor du og din gruppe selv vælger et emne inden for temarammen. Du arbejder videre med modulet Virksomheden i den globale verden, som består af to kurser. Herudover vælger du også på dette semester et valgfag.

Studerende på Aalborg Universitet

3.SEMESTER: PROJEKTORIENTERET FORLØB (PRAKTIK)

På kandidatuddannelsens 3. semester tager du et projektorienteret forløb (praktikophold) i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Her får du mulighed for at arbejde praktisk med de problemstillinger, som du på uddannelsen ar­bejder mere teoretisk med. Du kan på den måde tilføre virk­somheden den nyeste viden inden for din uddannelse, samtidig med at du gør dig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, som du kan trække på, når du er færdig med uddannelsen og skal ud at søge job. I forlængelse af praktikopholdet skal du lave en opgave om et emne, som du har beskæftiget dig med i løbet af praktikken, og en erfaringsrapport.

Hvis du ønsker det, kan du vælge at udskifte praktikopholdet med et studieophold i udlandet.
 

4.SEMESTER: SPECIALET

På uddannelsens sidste semester skal du arbejde med dit spe­ciale. For at give inspiration til dit valg af specialeemne af­holder vi nogle forelæsninger/workshops i løbet af semesteret, og du får en vejleder tilknyttet dit speciale. Du kan frit vælge et specialeemne, som du interesserer dig for, og som har relation til studiet. Du kan vælge at arbejde alene med specialet, men der er også mulighed for at samarbejde med andre studerende i en gruppe. Du kan med fordel skrive dit speciale med udgangspunkt i et casestudie i en international virksomhed eller organisation, fordi du på denne måde yderligere træner dine evner til at anvende relevant teori og metode på virkelige problemstillinger fra erhvervslivet. Langt de fleste studerende gennemfører deres speciale på et semester.
 

OVERSIGT OVER STUDIETS MODULER

1.semester:

2. semester:

3. semester:

4. semester:

 

Læs mere om studiets moduler i studieordningen

 

SPECIALISERINGER OG VALGFAG

Du kan vælge valgfag inden for samme faglige område, sådan at du specialiserer dig inden for Organisation og ledelse eller inden for Markedskommunikation, eller du kan kombinere valgfagene på tværs af specialiseringerne. De fag, du kan vælge, er CSR- og bæredygtighedskommunikation, Strategisk ledelse af videnskommunikation, HR- og ledelseskommunikation, Den sociale organisation, Turismekommunikation og destinationsbranding, Forbrugerkultur og branding samt Social marketing og adfærdsdesign. Du kan også vælge at følge Chinese Area Studies som specialisering.

En specialisering giver dig særlige kompetencer inden for et bestemt fagligt område. Specialiseringen løber som en rød tråd gennem hele din uddannelse. Når du vælger en specialisering på studiet, følger du et valgfag på 1. semester og et valgfag på 2. semester inden for samme faglige felt. Desuden skal dit projektorienterede forløb (praktik) og dit speciale omhandle det samme faglige område. På International Virksomhedskommunikation kan du vælge mellem disse specialiseringer:

  • Markedskommunikation
  • Organisation og ledelse
  • Chinese Area Studies

 

PROJEKTARBEJDE

På studiet er der tid til fordybelse i områder, som du særligt interesserer dig for. Det sker i de perioder, hvor du arbejder med projekter, fx kandidatspecialet. Projekterne skrives inden for områderne Virksomhedens image og identitet samt Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation, og desuden skriver du dit speciale inden for et selvvalgt område, som har relation til dit studie. Du får mulighed for at samarbejde med virksomheder om projekterne, så resultaterne af dine projekter kan blive brugt i virkeligheden.

Som eksempler på projektemner kan nævnes:

  • Corporate Social Responsibility, Employer Branding and Co-creation – interrelations and strategies
  • Corporate Identity and Social Media – a case study
  • Crisis communication and branding strategies of Nike and Néstle

 

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

specialiseringer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde