AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold, Wind Power Systems

Opsætning af vindmøllevinge

SE STUDIEORDNING FOR ENERGy engineering

“The Master’s programme at AAU is a well-thought-out educational programme that balances theory and practice perfectly. Moreover, you will be part of an international environment that will open up your mind.”
Iulian Vranceanu, tidligere studerende, nu electrical package manager hos Vattenfall

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering med specialisering i Wind Power Systems (Energiteknik med specialisering i Vindmølleteknologi) lærer du om de elektriske forhold i vindmøllesystemerne. Du får specialiseret viden inden for generatorer, effektelektronik, reguleringsteknik, elektriske anlæg og integration af vindmøller i elnettet.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med fagområdets grundlæggende problemstillinger og teorier, og du arbejder med den seneste internationale forskning og teknologi.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for vindmølleteknologi.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle dine projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde kreative og relevante løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

“Du får gennem projektarbejdet mulighed for at samarbejde med nogle af branchens virksomheder.”
Morten Winther, studerende

Undervisningen foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i de elektriske laboratorier på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet. Instituttet har omfattende elektriske laboratorier, hvor det er muligt at arbejde med blandt andet styring af vindmøller, særligt fokus på effektelektronik, elektriske maskine og el-net, realtidssimulering af en vindmølle eller en vindmøllepark og dens påvirkning på det elektriske netværk. Udover de specifikke laboratorier råder Wind Power System uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige forsknings- og studenterprojekter.

Læs mere om instituttets vind-laboratorier:

“Vores oplevelse af kandidater fra AAU er, at de er hurtige til at integrere sig i virksomheden. Studiets arbejdsform gør, at det er let for kandidaterne at arbejde i en virksomhed som vores. Samtidigt oplever vi, at AAU-kandidaternes faglige niveau generelt er højt.”
Per Hessellund Lauritsen, research manager, Siemens Wind Power A/S

Test i laboratorie'
 

1. SEMESTER: DYNAMIK I ELEKTRISKE ENERGISYSTEMER

Dette semester er fælles for de tre elektriske specialiseringer på Energy Engineering, nemlig Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Elektriske anlæg og højspændingsteknik - EPSH), Power Electronics and Drives (Effektelektronik og elektriske drivsystemer - PED) samt Wind Power Systems (Vindmølleteknologi - WPS). For studerende, der kommer med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet, er længden af projektarbejdet på 15 ECTS, mens det kun er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Det tekniske emne for projekterne er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet fro Aalborg Universitet og anvendes i projektarbejdet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet dokumenterer projektarbejdet gennem en artikel og en poster, som de præsenterer ved en intern konference (CES). Samtidig laver de studerende en opsummeringsrapport. Materialet udarbejdes på engelsk.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet dokumenterer projektarbejdet gennem en projektrapport, som er skrevet på engelsk.

På dette semester fokuserer de studerende på et problem, hvor de dynamiske forhold i et elektrisk energisystem eller et elektrisk apparat analyseres. Problemet kan fx være fra el-fordelingssystemer, elektriske drivsystemer, vindenergisystemer eller en kombination af disse. I disse systemer kræver fx kortslutninger, startprocedurer og styringerne, at de dynamiske forhold for systemerne bliver analyseret. Det valgte system analyseres og modelleres. Endeligt foretages der en eksperimentel verifikation i laboratoriet af systemet, en model af systemet eller dele af systemet.

PROJEKT

 • Dynamik i elektriske energisystemer (10-15 ECTS)

KURSER

 • Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering (5 ECTS)
 • Højspændingsteori og EMI/EMC (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteori og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Anvendelse af asynkronmaskiner som drivsystem til en elbil
 • Ulineær model af en tre-faset distributionstransformer
 • Model af nettilsluttet vindmøllegenerator.

Vindmølle

2. SEMESTER: Interaktion mellem vindmøllegeneration og laster eller el-nettet

De studerende skal udfærdige et projekt, hvor et vindmøllesystem reguleres i forhold til en varierende last, enten i form af et ”stand-alone”-system eller et system, der er tilkoblet et el-net. Systemet skal modelleres, simuleres og evalueres med hensyntagen til spændingskvaliteten og systemstabiliteten. Det skal undersøges, hvorvidt det er nødvendigt at anvende kompenseringsudstyr i nettet.

På semestret tilbydes et udvalg af avancerede kurser inden for effektkonvertere, elektriske anlæg, optimeringsteori og pålidelighedsanalyse af ingeniørrelaterede produkter. Disse kurser giver et godt fundament for projektarbejdet.

PROJEKT

 • Interaktion mellem vindmøllegeneration og laster eller el-nettet (15 ECTS)

KURSER

 • Avanceret kursus i elektriske anlæg (5 ECTS)
 • Avanceret effektelektronik og anvendelser (5 ECTS)
 • Optimeringsteori og pålidelighed (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Net-tilslutning af store havbaserede vindmølleparker
 • Drift af vindmøller i isolerede net
 • Spændingskvalitet for nettilsluttede vindmøller.

Dataindsamling i laboratoriet

3. SEMESTER: Avanceret projekt i vindmølleteknologi

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På virksomhedsopholdet er du med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden.
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet.
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt.
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende.

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, baseres projektet på et vindmøllesystem eller en vindmøllepark, hvortil du skal opstille et optimerings-, et regulerings- eller et diagnosticeringssystem. Først skal systemet modelleres, og forskellige systemidentifikationsmetoder kan anvendes for at finde parametrene i systemet.

Modellen verificeres med simuleringer og tidsserier fra enten det virkelige system eller en laboratoriemodel heraf. Via modellen opstilles optimerings-, regulerings- eller diagnosticeringssystemet for at forbedre systemets performance, enten med hensyn til den afgivne effekt, virkningsgraden, levetiden, fejldetektering eller andet. Systemet implementeres og verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Projektets resultater, eller dele heraf, publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og du præsenterer artiklen på et internt seminar (CES) for at øve dine færdigheder inden for videnskabelig kommunikation.

Du kan på dette semester vælge kurser svarende til 10 ECTS. De udbudte kurser kan variere fra år til år afhængigt af projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Avanceret projekt i vindmølleteknologi (20 ECTS)

KURSER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Frekvensregulering af vindmølleparker
 • Dynamisk model af aktive stall-vindmøller
 • Regulering af variable pitch eller hastighedsvindmøller med dobbeltfødet asynkrongenerator.

Laboratorie

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: Specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde problemstillinger omkring de elektriske forhold i vindmøller. Det kan være en forlængelse af projektarbejdet fra de tidligere semestre eller et helt nyt emne. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med industrien, energiforsyningsselskaber eller de systemansvarlige for el-nettet.

Kandidatspecialet kan have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde, eller alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Design af effektelektronisk net-interface for stor skal-vindmølle
 • Optimering af energikonverteringssystemet i et el-net med stor skal-integration af vindmøller
 • Performance af synkrongeneratoren som vindmøllegenerator
 • Vurdering af pålideligheden af vindmøllesystemer.
   

LÆS MERE OM Praktik og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde