Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold, Thermal Energy and Process Engineering

Laboratoriearbejde

SE STUDIEORDNING FOR ENERGy engineering

 

“Jeg har på universitetet fået sans for detaljer og kvalitet i det arbejde, jeg laver – det kommer helt af sig selv, når der er op til fem andre gruppemedlemmer, der også skal stå inde for det, man har lavet.”
Mikael Skrydstrup, tidligere studerende

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering med specialisering i Thermal Energy and Process Engineering (Energiteknik med specialisering i Termisk Energi og Procesteknik) lærer du om termiske energiteknikker og -systemer. Du lærer om avancerede aspekter inden for energisystemmodellering, varme- og massetransport og eksperimentelt arbejde med fokus på forskellige termiske komponenter og energisystemer. Du beskæftiger dig med de avancerede processer og systemer, der i fremtiden skal medvirke til at sikre tilgængelighed af energi fra vedvarende kilder som sol, vind, biomasse og biobrændstoffer.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med fagområdets grundlæggende problemstillinger samt teori, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning og teknologi.

“Gruppearbejdet på universitetet har lært mig, hvordan man skal arbejde i teams.”
Katrine A. Juhl, tidligere studerende

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i energibranchen.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

“Jeg blev især fanget af muligheden for at lære CFD (computational fluid dynamics) og forbrændingsteknik, som er nogle af fokusområderne på overbygningen.”
Simon Kaltoft Sønderby, tidligere studerende

Undervisningen foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i de termiske laboratorier på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet. Instituttet har omfattende termiske laboratorier, hvor det er muligt at arbejde med blandt andet varmepumper, varmelagre, pumper, biobrændstof-produktionssystemer, termoelektriske energikonvertere, brændselscellesystemer, strømningsanalyseudstyr (lasermåling af flows mv.) og forskellige andre termiske processystemer samt kredsprocesser. Ud over de specifikke laboratorier råder uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige studenterprojekter.

Læs mere om instituttets termiske laboratorier:

ECO-racer klar til start

“Jeg har altid gerne villet tage en uddannelse, hvor man på én eller anden måde vil kunne gøre en forskel, og det mener jeg bestemt at Energiuddannelsen på Aalborg Universitet ruster én til.”
Allan Bjerg, studerende
 

1. SEMESTER: Fluidmekaniske analysemetoder

Dette semester kører fælles for de to termiske specialiseringer på Energy Engineering, som er Thermal Energy and Process Engineering (TEPE) og Fuel Cells and Hydrogen Technology (Brændselsceller og Brintteknologi - HYTEC).

For studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet består projektarbejdet på 1. semester af 15 ECTS, mens det er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Projektemnet er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet for Aalborg Universitet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder – begge på engelsk:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en artikel og en poster, som de skal præsentere ved en intern konference (CES). Samtidig skal de studerende lave en opsummeringsrapport.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en projektrapport.

På dette semester er der fokus på et termisk/strømningsmæssigt problem. Problemet kan være en proces eller en typisk termisk komponent, som udsættes for stationære eller dynamiske, termiske eller strømningsmæssige forhold. Projektet kan omhandle stress eller spændingspåvirkninger eller kan omhandle designkriterier. Ofte kan disse påvirkninger ikke beregnes nøjagtigt på forhånd, og der anvendes numeriske metoder til at undersøge effekterne af forskellige koefficientændringer i modellerne. Det optimale design af systemet fastlægges og endelig udføres eksperimentel verificering af modellen.

PROJEKT

 • Fluidmekaniske analysemetoder (10-15 ECTS)

KURSER

 • Numerisk strømningslære (CFD) og flerfasestrømning (5 ECTS)
 • Fluidmekanik og kompressible strømninger (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteori og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Numerisk undersøgelse af todimensional strømning
 • Aerodynamisk design af AAU Eco-Marathon Racer
 • Køling af elektriske komponenter
 • Transiente studier af grænselag.

“Der er stort set ingen begrænsninger for, hvilke problemstillinger man kan få lov at arbejde med, såfremt det opfylder de krav, der er til undervisningsplanen.”
Allan Bjerg, studerende

Vindmøller

2. SEMESTER: MODELLERING OG OPTIMERING AF ENERGISYSTEMER

Projektet på 2. semester fokuserer på modellering og optimering af fysiske energisystemer, som fx et kraftværk, et køleanlæg eller et industrielt processystem. Det valgte system modelleres, analyseres og optimeres. Kraftværket skal simuleres for at opnå et optimeret design. For at gøre dette anvendes analytiske værktøjer, som fx numerisk optimering, ikke-lineær dynamisk modellering eller procesintegration.

Semestret tjener til at give de studerende avanceret viden om komplekse systemer såvel som modellerings- og optimeringsteknikker. Herved fastlægges de grundlæggende kompetencer inden for termodynamik og reguleringsteknik for disse systemer.

PROJEKT

 • Modellering og optimering af energisystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Brændstofkonvertering og -produktion (5 ECTS)
 • Kemiske reaktorer og processsystemer (5 ECTS)
 • Optimeringsteori og pålidelighed (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Optimering af biobrændselsproduktionsanlæg
 • Modellering af Nordjyllandsværket – verdens mest effektive kraftværk
 • Design af ejektor til brændselscelle-anode og katode-gasrecirkulering
 • Modellering af SOX-brændselscelle
   

3. SEMESTER: Optimering, analyse og regulering af termiske energi- og processsystemer

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden.
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet.
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt.
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende.

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, baseres projektet på et termisk energi- og procestekniksystem, hvortil du skal modellere og optimere systemet. Først skal systemet modelleres og modellen verificeres med simuleringer og dataserier fra enten det virkelige system eller en laboratoriemodel. Via modellen opstilles et optimeringsproblem for at forbedre systemets performance, enten med hensyn til den afgivne effekt, virkningsgraden, levetiden, fejldetektering eller andet. Systemet implementeres og verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Projektets resultater, eller dele heraf, skal publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og du skal præsentere artiklen på et internt seminar (CES) for derved at øve og opnå gode egenskaber inden for videnskabelig kommunikation.

Du kan på dette semester vælge 10 ECTS-kurser. De udbudte kurser kan variere fra år til år afhængigt af antallet af studerende på specialiseringerne, projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Optimering, analyse og regulering af termiske energi- og processystemer (20 ECTS)

KURSER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Simulering af vindprofiler i kompleks terræn ved anvendelse af computerbaserede strømningsberegninger (CFD) og laserbaseret eksperimentel teknik
 • Optimeret design af vortex pumpe
 • Design og analyse af minivarmereguleringssystem til køling af effektelektronik.

“Problemstillinger bliver analyseret og ofte udvikles der matematiske modeller og lavet forsøg.”
Allan Bjerg, studerende

Laboratorie

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde nye emner eller være en forlængelse af projektarbejdet på nogle af de foregående semestre. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller et energiforsyningsselskab og have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde. Alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed og have karakter af et rent forskningsprojekt.

Specialet kan være enten af teoretisk eller eksperimentel natur eller en kombination. Da der ikke udbydes kurser på semestret, er hele semestret dedikeret til specialet. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Innovative metoder til design af effektive solvarmesystemer (CSP) til damp, elektricitet eller afsaltning
 • Aerodynamisk optimering af vertikalakse-vindmøllerotor til byområder
 • Mikrokanal varmetransmissionsanalyse ved anvendelse af CFD og laserteknik
 • CFD-analyse af plasmahjulpet forbrændingsenhed for fleksibel brændselsforbrug.

 

LÆS om Praktik og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde