AAU logo

Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”AAU-DIMITTENDER HAR FÆRDIGHEDER, SOM DIMITTENDER FRA ANDRE UNIVERSITETER IKKE HAR, NÅR DET KOMMER TIL GRUPPEARBEJDE, SAMARBEJDE OG DEN PROJEKTORIENTEREDE LÆRING”

Rasmus Rode Mosbæk, tidligere studerende, nu ansat som Project Manager hos Lithium Balance

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering med specialisering i Fuel Cells and Hydrogen Technology (Energiteknik med specialisering i brændselsceller og brintteknologi) får du en dybdegående forståelse for brændselscellesystemer og brintproduktion og -opbevaring. Specialiseringen er multidisciplinær og integrerer generelle ingeniørdiscipliner som termiske systemer, fluid dynamik, reguleringsteknik og elektrisk energiteknik. Specialiseringen har fokus på energisystemer baseret på brint- og brændselscellesystemer, og du lærer om produktion af brint, anvendelse af brint i brændselsceller og samspillet med andre energisystemer. Du får desuden kendskab til modellering og optimering af de termiske, elektriske og kemiske delsystemer.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med fagområdets teori og grundlæggende problemstillinger, og du arbejder med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante, eksperimentere og se tingene i et nyt perspektiv.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for energisektoren.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester. Specialet kan også strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang).

”DU FÅR SELV INDFLYDELSE PÅ, HVAD DINE PROJEKTER SKAL CENTRERES OM”

Rasmus Kinch, studerende

Undervisningen foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i de termiske laboratorier på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet. Instituttet har omfattende brændselscelle- og brintlaboratorier, hvor det er muligt at arbejde med blandt andet brændselscellestakke og brintproduktionssystemer (elektrolyse og reformere). Ud over de specifikke laboratorier råder HYTEC-uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige forsknings- og studenterprojekter. Instituttets brintlab. rummer state-of-the-art testudstyr, der gør at laboratoriet er blandt de absolut førende på området i verden.

Læs mere om instituttets termiske laboratorier

1. SEMESTER: Fluidmekaniske analysemetoder

Dette semester kører fælles for de to termiske specialiseringer på Energy Engineering, som er Thermal Energy and Process Engineering (TEPE) og Fuel Cells and Hydrogen Technology (Brændselsceller og brintteknologi - HYTEC).

For studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet består projektarbejdet på 1. semester af 15 ECTS, mens det er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Projektemnet er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet for Aalborg Universitet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder – begge på engelsk:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en artikel og en poster, som de skal præsentere ved en intern konference (CES). Samtidig skal de studerende lave en opsummeringsrapport.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en projektrapport.

På dette semester er der fokus på et termisk/strømningsmæssigt problem. Problemet kan være en proces eller en typisk termisk komponent, som udsættes for stationære eller dynamiske, termiske eller strømningsmæssige forhold. Projektet kan omhandle stress eller spændingspåvirkninger eller kan omhandle designkriterier. Ofte kan disse påvirkninger ikke beregnes nøjagtigt på forhånd, og der anvendes numeriske metoder til at undersøge effekterne af forskellige koefficientændringer i modellerne. Det optimale design af systemet fastlægges og endelig udføres eksperimentel verificering af modellen.

PROJEKT

 • Fluidmekaniske analysemetoder (10-15 ECTS)

KURSER

 • Numeriske strømningslære (CFD) og flerfasestrømning (5 ECTS)
 • Fluidmekanik og kompressible strømninger (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteori og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Numerisk undersøgelse af todimensional strømning
 • Aerodynamisk design af AAU Eco-Marathon Racer
 • Køling af elektriske komponenter
 • Transiente studier af grænselag

2. SEMESTER: MODELLERING OG OPTIMERING AF BRÆNDSELSCELLESYSTEMER

2. semester fokuserer på modellering og optimering af et fysisk brændselscelle- eller tilhørende brintsystem. Projektet skal øge de studerendes avancerede viden om systemer ved at anvende brændselsceller og brintteknologi. Der udvikles fundamentale kompetencer inden for termodynamik og styringen af termodynamiske systemer.

De studerende skal udvikle ikke-lineære dynamiske modeller af systemer, eksempelvis ved at anvende blokdiagrammer som i Simulink. Samtidig skal der udvikles et dataopsamlings- og reguleringssystem i realtid, fx i Labview-systemet, hvortil der indhentes analoge data- og kontrolsignaler.

PROJEKT

 • Modellering og optimering af brændselscellesystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Brændstofkonvertering og -produktion (5 ECTS)
 • Kemiske reaktorer og processystemer (5 ECTS)
 • Optimeringsteori og pålidelighedsteori (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Modellering og optimering af brintproduktionssystem, dvs. reformer eller elektrolyseenhed
 • Teoretisk og eksperimentel undersøgelse af PEM-brændselscelle


3. SEMESTER: Optimering, analyse og regulering af brændselscelle- og brintsystemer

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, baseres projektet på et brændselscelle- eller et brintteknologisystem, hvortil de studerende skal modellere og optimere systemerne. Modellen verificeres med simuleringer og dataserier fra enten det virkelige system eller en laboratoriemodel heraf. Via modellen opstilles et optimeringsprolem for at forbedre systemets performance, enten med hensyn til den afgivne effekt, virkningsgraden, levetiden, fejldetektering eller andet. Systemet kan implementeres og verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Projektets resultater, eller dele heraf, skal publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og de studerende skal præsentere artiklen på et internt seminar (CES) for derved at øve og opnå gode egenskaber inden for videnskabelig kommunikation.

Du kan på dette semester vælge kurser svarende til 10 ECTS. De udbudte kurser kan variere fra år til år afhængigt af antallet af studerende på specialiseringerne, projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Optimering, analyse og regulering af brændselscelle- og brintsystemer (20 ECTS)

KURSER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Design og konstruktion af en ethanol-reformer i laboratoriet
 • Modellering og optimering af et brændselscellesystem til køretøjer
 • Optimering og procesintegration af et integreret brændselscelle-reformersystem
 • Modellering og optimering omkring dynamikken i et brintlagringssystem

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde nye emner eller være en forlængelse af projektarbejdet på nogle af de foregående semestre. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller et energiforsyningsselskab og have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde. Alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed og have karakter af et rent forskningsprojekt.

Specialet kan være enten af teoretisk eller eksperimentel natur eller en kombination. Da der ikke udbydes kurser på semestret, er hele semestret dedikeret til specialet. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeEMNER

 • Udvikling af en brændselscelle-bil
 • Optimering og anvendelse af brændselsceller i kraftvarmeværker
 • Avanceret procesintegration af brændselscellereformer-systemer
 • Modellering og optimering af brintlageret i et brintbaseret fly


MERE INFO OM energy engineering – fuel cells and hydrogen technology?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde