AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold, Electrical Power Systems and High Voltage Engineering

Laboratoriefaciliteter

SE STUDIEORDNING FOR ENERGy engineering

 

“Den projektorienterede tilgang på AAU gør det muligt at arbejde meget forskningsorienteret, hvilket giver et højt akademisk niveau. Nogle af projekterne beskæftiger sig med cutting-edge viden, og selv som studerende er der mulighed for at være med forrest i feltet og udvide horisonten af eksisterende viden.”
Chris Skovgaard Hansen, tidligere studerende, nu ansat som netanalytiker hos Energinet

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering med specialisering i Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Energiteknik med specialisering i Elektriske Anlæg og Højspændingsteknik) lærer du om højspændingsteknik, netplanlægning, simuleringsmodeller til analyse af stationære og transiente forhold, kompenseringssystemer, anvendelse af avancerede styrings- og overvågningsstrategier, stabilitetsforhold, pålidelighed, spændingskvalitet og relæbeskyttelse.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med fagområdets teori samt grundlæggende problemstillinger, og du arbejder med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante, eksperimentere og se tingene i et nyt perspektiv.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen.

På 1. og 2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester. Specialet kan også strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang).

“The best thing about this study programme is the opportunity to associate with people (professors, supervisors, lecturers etc.) who excel at their field.”
Konstantinos Katsavounis, studerende

Undervisningen foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i de elektriske laboratorier på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Instituttet har omfattende høj- og mediumspændingslaboratorier, hvor det er muligt at arbejde med blandt andet test af afbrydere, lyn og isolationsmateriale. Derudover er der laboratorier for mikro-net og fremtidens smarte decentrale net-styringer. Ud over de specifikke laboratorier råder uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige studenterprojekter. Instituttets højspændingslaboratorie rummer state-of-the-art testudstyr, der gør at laboratoriet er blandt de absolut førende på området i verden.

Læs mere om instituttets elektriske laboratorier

1. semester: DYNAMIK I ELEKTRISKE ENERGISYSTEMER

Dette semester er fælles for de tre elektriske specialiseringer på Energy Engineering, nemlig Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Elektriske anlæg og højspændingsteknik - EPSH), Power Electronics and Drives (Effektelektronik og elektriske drivsystemer - PED) samt Wind Power Systems (Vindmølleteknologi - WPS). For studerende, der kommer med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet, er længden af projektarbejdet på 15 ECTS, mens det kun er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Det tekniske emne for projekterne er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet for Aalborg Universitet og anvendes i projektarbejdet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en artikel og en poster, som de skal præsentere ved en intern konference (CES). Samtidig skal de studerende lave en opsummeringsrapport. Materialet udarbejdes på engelsk.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en projektrapport, som er skrevet på engelsk.

På dette semester fokuserer de studerende på et problem, hvor de dynamiske forhold i et elektrisk energisystem eller et elektrisk apparat skal analyseres. Problemet kan fx være fra el-fordelingssystemer, elektriske drivsystemer, vindenergisystemer eller en kombination af disse. I disse systemer kræver fx kortslutninger, startprocedurer og styringerne, at de dynamiske forhold for systemerne bliver analyseret. Det valgte system analyseres og modelleres. Til sidst skal systemet, dele eller en model heraf, verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Kurset i Højspændingsteori og EMI/EMC indeholder fem laboratoriegange, hvor man tester højspændingskondensatorer og transformere op til 30.000 V.

Kurset i Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering indeholder 1-2 laboratoriegange, hvor du får mulighed for at afprøve scalar control, hvilket er en styring til en elektrisk maskine.

PROJEKT

 • Dynamik i elektriske energisystemer (10-15 ECTS)

KURSER

 • Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering (5 ECTS)
 • Højspændingsteori og EMI/EMC (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteori og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Anvendelse af asynkronmaskiner som drivsystem til en elbil
 • Ulineær model af en tre-faset distributionstransformer
 • Model af nettilsluttet vindmøllegenerator
 • Test, modellering og optimering af design for undersøiske højspændingskabler.

“Det at arbejde i grupper har været den vigtigste kompetence, jeg har tilegnet mig i løbet af studietiden. Alle de projekter, jeg har deltaget i efter uddannelsen, har været projekter, der var udgjort af større eller mindre teams.”
Fitim Kryezi, tidligere studerende, nu ansat som stærkstrømsingeniør hos Energinet

2. SEMESTER: analyse af moderne elektriske fordelingsanlæg

I forbindelse med projektarbejdet på 2. semester undersøger og analyserer de studerende en komponent, et system eller en proces fra et moderne elektrisk anlæg. Det aktuelle system beskrives, modelleres og der beregnes laster eller foretages kortslutningsberegninger på systemet. Der kan også arbejdes med anlægsøkonomi, aktivt forbrug, energieffektivisering samt overvågnings eller styringsprincipper.

Det samlede system, dele eller en model heraf, designes og implementeres i et realtid-system i laboratoriet, eller der anvendes realtid-data, som indhentes fra det virkelige system til afprøvning, verifikation og evaluering. På semestret tilbydes et udvalg af avancerede kurser inden for effektkonvertere, elektriske anlæg, EMC/EMI, optimeringsteori og pålidelighedsanalyse af ingeniørrelaterede produkter. Disse kurser giver et godt fundament for projektarbejdet.

PROJEKT

 • Analyse af moderne elektriske fordelingsanlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Avanceret kursus i elektriske anlæg (5 ECTS)
 • Avanceret effektelektronik og anvendelser (5 ECTS)
 • Optimeringsteori og pålidelighedsteori (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Et nyt forslag til nettilslutning af store havbaserede vindmølleparker
 • Frekvensstyring af vindmølleparker
 • Jordfejls-testudstyr installeret på en trailer til måling på demonstrationsnettet ved Kyndbyværket
 • Stabilitetsanalyse af en synkrongenerator med roterende dioder styret med forskellige spændingsregulatorer
 • DSP-baseret differential beskyttelsesalgoritme med Kalman-filter til beskyttelse af transformere på et decentralt kraftvarmeværk.

3. SEMESTER: Avanceret projekt i elektriske anlæg og højspændingssystemer

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed - på et virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang) - her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende.

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, baseres projektet på et elektrisk anlæg eller et højspændingssystem, hvortil de studerende skal bygge et optimerings-, regulerings- eller diagnosticeringssystem. Først skal systemet modelleres, og forskellige metoder for systemidentifikation kan anvendes til at finde parametrene for systemet.

Modellen verificeres med simuleringer og dataserier fra enten det virkelige system eller en laboratoriemodel. Via modellen opstilles optimerings-, regulerings- eller diagnosticeringssystemet for at forbedre systemets performance, enten med hensyn til den afgivne effekt, virkningsgraden, levetiden, fejldetektering eller andet. Systemet implementeres og verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Projektets resultater, eller dele heraf, skal publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og de studerende skal præsentere artiklen på et internt seminar (CES) for derved at øve og opnå gode egenskaber inden for videnskabelig kommunikation.

Studerende kan på dette semester vælge to kurser til 5 ECTS. De udbudte kurser kan variere fra år til år afhængigt af antallet af studerende på specialiseringerne, projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Avanceret projekt i elektriske anlæg og højspændingssystemer (20 ECTS)

KURSER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Fleksible AC-elfordelingssystemer
 • Analyse af effektoverføringen i et 60 kV-net for at studere reaktiv effektoverføring, når luftledningerne erstattes med kabler
 • Effekt af at tilslutte vindmøllesystemer til nettet
 • Måling af forvrængningen i tomgangsstrømmen i en 20/60 kV-transformer.

“Det er for mig helt klart, at Aalborgmodellen med projektbaseret læring giver en klar fordel, når det kommer til problemløsning i grupper, og når der skal tænkes i ikke-standardløsninger.”
Laurids Dall, tidligere studerende, nu ansat som stærkstrømsingeniør hos Energinet

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: Specialet. Dette projekt er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde nye emner eller være en forlængelse af projektarbejdet på nogle af de foregående semestre. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med en virksomhed, et energiforsyningsselskab eller de systemansvarlige for el-nettet.

Kandidatspecialet kan have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde, eller alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Probabilistisk netplanlægning på transmissionsniveau
 • Net-studier for Karahnjúkar-vandkraftværket og Fjardaál Aluminiums-smelteværket
 • Analyse og modellering af de dynamiske forhold på 400 kV-linjen fra Thrige til Ferslev
 • Performance-analyse af et 60 kV distancerelæ
 • Optimering af effektoverføring
 • Overspændingsbeskyttelse af store transformere
 • Distancebeskyttelse på en 150 kV kombineret luftlednings- og kabelforbindelse
 • Lynbeskyttelse af en transmissionslinje
 • Trådløs strømtransducer
 • Dynamiske simuleringer af koblingstransienter i et kompenseret 60 kV kabelnet.

 

læs mere om Praktik og udlandsophold

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde