AAU logo

Culture, Communication and Globalization

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization er en gennemført relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 30 ECTS-point inden for fagområder, der er relevante for et eller flere af uddannelsens centrale fagområder: internationale og/eller interkulturelle forhold, kommunikation med relevans for uddannelsens fagområder, forbrug og markedskommunikation, organisation og ledelse, internationale relationer og den globale orden, international migration og etniske relationer. Desuden kræves dokumenteret erfaring inden for samfundsvidenskabelig eller humanistisk metode.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.
 

BAcheloruddannelser fra AAU som giver ret til optagelse

 • En bacheloruddannelse i Language and International Studies, English, fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttende bacheloruddannelse. 
   

bacheloruddannelser fra aau som kan give adgang til optagelse

Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optagelse på kandidatuddannelsen:

 • Dansk og et side- eller tilvalgsfag
 • Engelsk og et side- eller tilvalgsfag
 • Tysk og et side- eller tilvalgsfag
 • International Virksomhedskommunikation (fransk, engelsk, spansk, tysk)
 • Historie og et side- eller tilvalgsfag
 • Kommunikation og Digitale Medier (tidl. Humanistisk Informatik)
 • Politik og Administration
 • Samfundsfag og et side- eller tilvalgsfag
 • Sociologi
 • Spansk sprog og internationale studier
 • Organisatorisk Læring.
   

bacheloruddannelser fra andre universiteter

Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optagelse på kandidatuddannelsen:

 • Antropologi
 • Etnografi
 • Engelsk og Organisationskommunikation
 • International Virksomhedskommunikation: sproglig og kulturel formidling.
   

Professionsbachelorer

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen med følgende professionsbacheloruddannelse:

 • International Handel og Markedsføring/International Sales and Marketing (engelsk).
 • Du skal desuden opfylde følgende krav for at kunne søge optagelse:

Alle elementer af både den 2-årige kortere videregående uddannelse (AP-graden) og den efterfølgende 1½-årige overbygningsuddannelse (PBA-graden) skal være relevante for kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering (KKG) for at være adgangsgivende.

Uddannelsen kan give adgang, hvis studienævnet skønner, at ansøger via sit studieforløb har arbejdet med relevante emneområder og har opnået tilstrækkelig videnskabsteoretisk og metodisk kompetence til at gennemføre kandidatuddannelsen. Desuden skal ansøgere dokumentere færdigheder i engelsk på B-niveau.

Ansøgere med ovenstående professionsbacheloruddannelser skal medsende en beskrivelse af deres professionsbacheloruddannelse, som omfatter eventuelle praktikophold og angivelse af emner for større opgaver eller projekter.


hvis du ikke opfylder adgangskravene

Ansøgere, som ikke opfylder de anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk og uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Adgangsbegrænsning i 2018

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer i 2018 at udbyde 106 studiepladser.
 

prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Antal beståede ECTS-point ud over de 30 ECTS-point inden for de relevante fagområder, som er minimumskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse (internationale og/eller interkulturelle forhold, kommunikation med relevans for uddannelsens fagområder, forbrug og markedskommunikation, organisation og ledelse, internationale relationer og den globale orden, international migration og etniske relationer)
   
 • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for de nævnte fagområder, som er centrale for kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (internationale og/eller interkulturelle forhold, kommunikation med relevans for uddannelsens fagområder, forbrug og markedskommunikation, organisation og ledelse, internationale relationer og den globale orden, international migration og etniske relationer).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse