Forskning
Samarbejde

Anvendt Filosofi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold


Opbygning og fagligt indhold

Uddannelsen består af tre indholdsdele:

Den filosofiske grundpakke (7.-8. semester) giver dig en introduktion til hovedstrømninger og hovedtemaer i moderne filosofi samtidig med, at der er et særligt fokus på, hvordan filosofien kan anvendes i forskellige praksissammenhænge. 

Specialiseringspakken (8.-9. semester) er der, hvor du arbejder med at specialisere dig inden for anvendt filosofi. Det gør du ved at vælge at følge undervisningen på et eller flere af de udbudte specialiseringsområder (spor, se nedenfor). Der veksles mellem undervisning og praksisophold inden for det valgte område.

Specialet (10. semester), som afslutter din kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi.
 

Praksissamarbejde

På Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi lærer du at forbinde den bedste tænkning med de aktuelle spørgsmål, der betyder mest for dig. Uanset dit valg af studieopbygning lægges der stor vægt på, at du lærer at bringe filosofien i anvendelse. Dette sker via et obligatorisk praksissamarbejde på 9. semester og gennem arbejde med praktisk formidling og retorik.
 


 

anvendt filosofis fire spor
 

spor 1: Kultur og subjektfilosofi

Formålet med dette spor er at give den studerende indsigt i nyere teorier og diskurser om, hvad kultur er, hvad et menneske er, samt hvilke filosofiske spørgsmål, der knytter sig til dette: Mennesket som kulturvæsen, forskellige konceptioner af mennesket som individ, subjekt, borger, osv., forholdet mellem individ og kultur, og forholdet mellem kulturer. Desuden behandles filosofiske opfattelser af identitet, universalisme vs. relativisme, mødet, anerkendelse, mm.

spor 2: Bæredygtigheds- og teknologifilosofi

Formålet med dette spor er, at den studerende får et indgående kendskab til filosofiske teorier i krydsfeltet mellem bæredygtighedsbegrebet og teknologiudvikling og -anvendelse. Modulet vil indeholde filosofiske undersøgelser af menneskets forhold til natur og teknologi, samt de ontologiske og etiske problematikker, der opstår i dette spændingsfelt.

spor 3: Politisk og økonomisk filosofi

Formålet med dette spor er at give studerende et teoretisk og metodisk velfunderet kendskab til den politiske og økonomiske filosofis centrale positioner, debatter og skoler. Afsættet er felterne politisk teori og politisk økonomi med fokus på det moderne samfunds væsentligste problematikker. På linjen undersøges det filosofiske grundlag for den moderne stats centrale institutioner, herunder politisk autoritet, demokrati, lov, retsstat og marked. Ligeledes undersøges det hvad staten bør gøre for at leve op til idealer om lighed, frihed og fællesskab i interaktionen med egne borgere såvel som med andre samfund. På linjen undersøger vi også det filosofiske grundlag for centrale strømninger inden for økonomisk tænkning. Som led i undervisningen vil der blive arbejdet med anvendelsen af fagets teori på konkrete love og politiske tiltag.

spor 4: Organisations- og dialogfilosofi

Formålet med dette spor er for det første at give den studerende indsigt i moderne organisations- og dialogfilosofi samt kendskab til organisations- og dialogteori. Tilgangen vil her være både deskriptiv, normativ og refleksiv, idet der både vil blive arbejdet med a) hvad en organisation er, og hvad en dialog er, b) hvad en organisation bør være, og hvordan dialoger bør være og c) en undersøgelse og diskussion af centrale antagelse og forudsætninger i organisations- og dialogteorien. For det andet har det til formål at give den studerende indsigt i og erfaring med, hvordan man gennem inddragelse af organisations- og dialogfilosofi kan undersøge, udfordre, udvikle og intervenere på såvel et strukturelt niveau i organisationer som i lokale organisatoriske og dialogiske praksisser.
 

Hør mere om uddannelsens faglige indhold

 

EKSEMPLER PÅ SPECIALETITLER

For at give dig et indtryk af, hvad der arbejdes med på studiet, bringer vi her eksempler på emner, som studerende har skrevet speciale om:

 • Samtalens etik: En metode til etisk dialog
 • Prioriteringer i sundhedsvæsenet - ulighed i sundhed
 • Big Data og virkelighed
 • Bæredygtig dannelse: Refleksioner over hvordan den kommunale borgerinddragelse kan bidrage til en bæredygtig omstilling
 • Den filosofiske selvindsigt i landmandens værdigrundlag: Et kritisk perspektiv på dialogen i landbrugssektoren.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk