Kursus- og uddannelsesinformation

Hjælp til at finde fag


online Studieguide

Aalborg Universitets online Studieguide for bacheloruddannelser og kandidatuddannelser har information om de enkelte uddannelsers indhold. Studieguiden kan være en hjælp til at indkredse, hvilke uddannelser, der indeholder fag inden for et bestemt fagligt område.

Studievejledningen

Du er også velkommen til at kontakte universitetets generelle studievejledning for hjælp til at spore dig ind på, hvilken uddannelse, der måtte have et konkret fag.


Studieordninger

I uddannelsernes studieordninger kan du læse, hvilke fag en bestemt uddannelse helt specifikt indeholder. Det er også i studieordningen for uddannelsen, at du kan læse om adgangskravene til uddannelsen og fagene samt eksamensformen for hvert fag. Studieordningen beskriver desuden de juridiske rammer for en uddannelse.

Når du skal vælge en studieordning for en uddannelse for at læse om fagene, skal du altid vælge den nyeste version af studieordningen.

Du kan finde studieordningerne her:


decentrale Studievejledere

Hvis du har brug for at få deltaljeret information om indholdet af et bestemt fag, kan du også kontakte den decentrale studievejleder på uddannelsen. En decentral studievejleder er en studerende, som selv går på uddannelsen. Find decentrale studievejledere her.


Studiesekretærer

Når du har fundet frem til det fag/kursus, som du ønsker optagelse på, kan sekretæren for uddannelsen give yderligere oplysninger om tidspunkt og sted for undervisningen, navnet på underviseren m.v. Det vil dog ofte først være muligt for studiesekretæren at give helt præcis information om dette umiddelbart før semesterstart.


Yderligere information

Yderligere generel information kan fås ved henvendelse til kontoret for Efteruddannelse.

Eksamen som tompladsstuderende

Tilmelding til eksamen

Som tompladssstuderende bliver du automatisk undervisningstilmeldt, når du bliver indskrevet på dit/dine fag og har betalt din studieafgift. Universitetet konverterer efterfølgende undervisningstilmeldingen til en eksamenstilmelding, sådan at du ikke selv behøver at melde dig til dine eksamener. Det er dog en god ide selv at logge dig på de studerendes selvbetjeningssystem (STADS-selvbetjening) og tjekke, at vi har tilmeldt dig de rigtige eksamener.

Eksamensregler

Deltagelse i prøver, eksaminer o. lign. sker efter de samme regler, som er gældende for de ordinære fuldtidsstuderende. Som studerende under tompladsordningen skal du dog altid benytte dit første eksamensforsøg i umiddelbar forlængelse af den undervisning, du har deltaget i. Dvs. at du ikke blot kan undlade at gå til eksamen ved første eksamensperiode (afmelde dig første eksamensforsøg) og derefter tilmelde dig den følgende (eller næstfølgende) eksamenstermin.

Udsættelse af eksamen

Hvis du af en eller anden grund ønsker at udsætte en eksamen, skal du sende en ansøgning til studielederen, som herefter vil meddele, om du kan få udsættelse, og i så fald på hvilke betingelser. Du skal have udnyttet tilladelsen til udsættelse inden for en frist på to år.

Det skal stærkt anbefales, at du aflægger prøver m.v. undervejs i studieforløbet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dels fordi du så er sikker på at kunne gå til eksamen hos de undervisere, du kender fra studiet. Dels fordi der kan ske ændringer i de uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger, som uddannelsen er tilrettelagt efter, og dels fordi erfaringen siger os, at hvis du først holder pause i dit studieforløb, kan det være vanskeligt at få afsluttet selv mindre eksaminer.

Vælger du alligevel at udskyde eksamen, er du selv ansvarlig for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer i studieordninger og uddannelsesbekendtgørelser. Oplysninger herom fås hos studienævnssekretariatet for det fag, du er indskrevet på, eller på fakultetets studiekontor.

Hvis du vil udskyde en eksamen, skal du selv melde dig fra den eksamen, vi automatisk tilmeldte dig ved indskrivning. Du framelder dig på STADS-selvbetjening. Det er  studiesekretæren på dit studie, du skal kontakte med henblik på at blive meldt til eksamen igen på et senere tidspunkt.

Du skal være opmærksom på, at tilmelding til og aflæggelse af eksamen eller anden form for prøve forudsætter, at indskrivningsperioden omfatter det semester, hvori der aflægges eksamen. Det betyder, at hvis du udskyder din eksamen til et senere semester end det, du umiddelbart har været indskrevet på, skal du, inden du kan gå til eksamen, genindskrives på universitetet. Det gør du ved at udfylde et genindskrivningsskema. Læs mere her om genindskrivning, hvor du også finder genindskrivningsskemaet.

Eksamensbevis

Dokumentation (bevis) for gennemførte studieaktiviteter udstedes af fakulteternes eksamenskontorer. Hvis du ønsker at få udstedt et eksamensbevis, skal du kontakte eksamenskontoret på det fakultet, som dit studie hører under.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tompladsordningen, inkl. spørgsmål om ansøgningsprocessen, kan du kontakte:

Kirsten Birk Wogensen
Tlf. 9940 2437
E-mail: kbw@adm.aau.dk