klagevejledninger

Klage over afgørelse om optagelse

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen på din ansøgning om optagelse på en efter- og videreuddannelse, skal du sende en skriftlig, begrundet klage til:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

eller via e-mail til efteruddannelse@aau.dk.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget den afgørelsesbesked, du ønsker at klage over. Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet (studienævnet for uddannelsen) sagen på ny og meddeler dig herefter afgørelsen.

Klage over retlige spørgsmål

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, kan universitetets afgørelse indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at universitetets afgørelse strider mod gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper.

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage via e-mail til efteruddannelse@aau.dk.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget den afgørelsesbesked, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

Se evt. Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), BEK. nr. 1188 af 07/12/2009.

Klage over meritafgørelse

- vedrørende danske uddannelseselementer

Hvis din meritafgørelse drejer sig om merit for danske uddannelseselementer, inkl. forhåndsmerit, skal din klage indbringes for meritankenævnet på Aalborg Universitet. Proceduren er således:

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage via e-mail til det studienævn på Aalborg Universitet, som har truffet meritafgørelsen.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget den meritafgørelsesbesked, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Aalborg Universitets rektor nedsætter herefter meritankenævnet hurtigst mulig efter at anken er indgivet. Meritankenævnets afgørelse meddeles universitetet senest 1 måned efter, at rektor har nedsat ankenævnet. I beregningen indgår juli måned ikke. Herefter giver universitetet hurtigst muligt dig meddelelse om ankenævnets afgørelse.

Meritankenævnets afgørelse kan, for så vidt angår den faglige vurdering, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

- vedrørende udenlandske uddannelseselementer

Hvis din meritafgørelse drejer sig om merit for udenlandske uddannelsesaktiviteter, skal din klage indbringes for Kvalifikationsnævnet.

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage via e-mail til det studienævn på Aalborg Universitet, som har truffet meritafgørelsen. Studienævnet skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen.

Læs videre på Kvalifikationsnævnets hjemmeside for mere information om proceduren.

Klage over retlige spørgsmål

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, kan universitetets afgørelse, inkl. meritankenævnets afgørelse, indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at universitetets afgørelse strider mod gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper.

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage via e-mail til det studienævn på Aalborg Universitet, som har truffet meritafgørelsen.

Universitetet skal have modtaget klagen senest to uger efter, at du har modtaget den afgørelsesbesked, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

Se evt. Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), BEK. nr. 1517 af 16/12/2013

Klage over Afgørelser om merit og realkompetencevurdering i forhold til den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD)

Hvis du ønsker at klage over en meritafgørelse eller en realkompetencevurdering i forhold til den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD), skal du senest 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sende en klage til Aalborg Universitet.

Du skal sende din klage til:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø

eller via e-mail til efteruddannelse@aau.dk.

Klager vedrørende merit og realkompetencevurderinger indbringes for Kvalifikationsnævnet, som er en uafhængig klageinstans. Du skal derfor stile din klage til Kvalifikationsnævnet men sende den til kontoret for Efteruddannelse, som videresender klagen til HD-studienævnet.

HD-studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse. Fastholder HD-studienævnet sin afgørelse, sender Aalborg Universitet herefter klagen videre til Kvalifikationsnævnet vedlagt udtalelse omkring afgørelsen. Sagen behandles i Kvalifikationsnævnet, som træffer den endelige afgørelse.