Eksamen som deltidsstuderende

Eksamen som deltidsstuderende

Alle prøver og eksaminer på efter- og videreuddannelserne afvikles efter reglerne i den studieordning, der gælder for den uddannelse, det enkeltfag eller det modul, du er indskrevet på. Se evt. Eksamensbekendtgørelsen.

Det er et krav for at gå til eksamen, at du har betalt deltagerbetalingen. Betalingen af deltagerbetalingen giver ret til tre eksamensforsøg. Det vil sige, at du højst tre gange kan være indstillet til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Hvis du har brug for yderligere eksamensforsøg, skal der søges om dispensation ved studienævnet for uddannelsen.

Når betalingen for din uddannelse er registreret, sørger universitetet i løbet af semesteret for, at du også bliver tilmeldt de eksamener, der er knyttet til din uddannelse i det pågældende semester (halve år), som du har betalt for.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt aflægger prøver m.v. undervejs i studieforløbet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dels fordi du så er sikker på at kunne gå til eksamen hos de undervisere, du kender fra studiet, dels fordi der kan ske ændringer i de uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger, som uddannelsen har været tilrettelagt efter.

Vælger du at udskyde en eller flere eksamener (også hvis det er pga. sygdom), skal du selv - via STADS-selvbetjening - framelde dig den/de eksamener, du er tilmeldt. Du kan evt. også kontakte din studiesekretær. Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer i studieordninger og uddannelsesbekendtgørelser, der måtte være foretaget inden næste gang, du går til eksamen.

Hvis du har udskudt en eksamen eller skal til reeksamen pga. eksempelvis sygdom, skal du også selv sørge for i god tid at tilmelde dig denne eksamen ved at kontakte din studiesekretær.

Efter henholdsvis d. 1. marts og 1. oktober kan du gå ind i STADS-selvbetjening og se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger.

Dispensation

Hvis du ønsker dispensation fra de eksamensregler, der fremgår af studieordningen for den uddannelse, du er indskrevet under, skal du sende en ansøgning om dispensation til studienævnet for uddannelsen.

klage

Hvis du ønsker at klage over en eksamen, skal du indsende klagen til Aalborg Universitet og stile den til dit studienævn eller fakultetskontoret. Klagen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse. Klagen skal være indgivet senest to uger efter, at bedømmelsen af eksamensresultatet er offentliggjort.