AAU logo

Vitereutdanning i universell utforming for det bygde miljø - København

Videreutdanning i universell utforming for det bygde miljø

Med en master i universell utforming og tilgjengelighet (MUUT) ved Aalborg Universitet i København blir du en av de første akkrediterte spesialister i universell utforming for det bygde miljø. Utdanningen er den eneste akademiske videreutdanning i universell utforming for det bygde miljø i Norden, og den er en profesjonell påbygning til en eksisterende utdanning som fx arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør eller ergoterapeut. 

Med utdanningen får du verktøy til å planlegge og innrette alle typer bygninger og utearealer, både offentlige og private, slik at de imøtekommer brukernes forskjellige funksjonsevner og behov.

Utdanningen er en akkreditert universitetsutdanning som fører til graden master i universell utforming og tilgjengelighet (MUUT) når du har bestått alle moduler. Utdanningen gir samlet 60 ECTS-poeng og er tilrettelagt slik at den kan gjennomføres ved siden av fulltidsarbeid. Dette kan enten gjennomføres som halvtidsstudier over to år eller som enkeltmoduler fordelt over en lengre periode på inntil maksimum 6 år. Modulerne kan også tas enkeltvis uten at gjennemføre hele utdanningen.

Utdanningen foregår i København med samlinger et par dager av gangen hver tredje til fjerde uke. For norske studenter vil det i tillegg være adgang til felles studierom hos rådgivningsfirmaet Universell Utforming A/S i Oslo.

Les mer om tid, sted og pris

MÅLGRUPPE

Masterutdanningen i universell utforming og tilgjengelighet henvender seg til deg som jobber profesjonelt med bygde miljøer, for eksempel med arkitektur, inretning, infrastruktur, byplanlegging og landskapsplanlegging. Du kan arbeide i ulike deler av byggeprosessen, som prosjektledelse, rådgivning, kravspesifisering og byggesaksbehandling.

Du må ha en relevant utdanning, for eksempel som arkitekt, ingeniør, landskapsarkitekt, bygningskonstruktør eller ergoterapeut. Det er videre krav om to års arbeidserfaring.

Universell utforming er et komplekst fagfelt som krever at alle parter i en byggeprosess har kunnskap og forståelse for målet. Nettopp derfor er målgruppen for utdanningen alle aktører som arbeider med bygde miljøer. Det er viktig at tverrfaglig erfaring og kunnskap bidrar til våre diskusjoner og oppgaveløsninger. Hvis du er i tvil om hvorvidt du er kvalifisert til å delta må du endelig ta kontakt før du velger bort utdanningen.

LES MER OM MÅLGRUPPEN

 

Nye metoder for universell utforming

Likebehandling i det bygde miljø er et område med fortsatt økende politisk og faglig oppmerksomhet. Dette gjelder ikke kun i Norge, men er et trekk i Danmark, Sverige og i Storbritannia hvor nasjonale bygningslover stiller stadig strengere krav til tilgjengelighet og universell utforming. Med denne masterutdanningen i universell utforming og tilgjengelighet tilegner du deg kunnskap og får metoder for å implementere løsninger som imøtekommer brukere med ulike funksjonsevner og behov, uten å gå på kompromiss med arkitektonisk kvalitet. Utdanningens fokus strekker seg langt utenfor byggetekniske forskrifter og krav, og gir deg metoder og kunnskap som kan bidra til nye måter å arbeide med universell utforming, som ikke er begrenset til minimumskravene i regelverket.

Utdanningen gir mulighet til å arbeide kritisk og nytenkende med både prosess, strategi, samarbeid og potensielle løsninger, noe som frigjør deg og din organisasjon fra begrensende tilnærminger og løsningsforståelser. Vi undersøker universell utforming som den komplekse, faglige utfordring det er og gir plass til både kritikk og nye løsninger. På grunn av dette inkluderer vi også relevante fagfelter utover universell utforming og arbeider med teorier om strategi, kommunikasjon, kvalitet, økonomi, etikk og brukermedvirkning. Utdanningen er for deg som ønsker å arbeide med universell utforming, og som samtidig ønsker nye måter å diskutere, og ikke minst arbeide med, fagfeltet fremover.

Les mer om utdanningens innhold

Undervisning

Utdanningen foregår i København hver tredje til fjerde uke, et par dager av gangen. Utdanningen er planlagt slik det er praktisk mulig å delta om man kommer fra andre deler av Danmark eller Norden. Undervisningen foregår primært på dansk/nordisk, men er internasjonalt orientert og kan tilpasses studenter fra alle nordiske land. Vi går gjennom internasjonale rammeforhold, rettigheter og lovgivninger i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia, Australia, Tyskland og USA. Du har mulighet til å ta utgangspunkt i ditt eget lands nasjonale og kommunale lovgivninger, strategier og faglige problemstillinger, eller i land hvor du deltar i konkurranser og prosjekter.

Se planlagte datoer for undervisning

 

Ditt utbytte

Med utdanningen i universell utforming og tilgjengelighet får du verktøy til å

  • planlegge og innrette alle typer bygninger og utearealer, både offentlige og private, slik at de imøtekommer brukernes forskjellige funksjonsevner og behov
  • analysere komplekse brukerbehov på bakgrunn av funksjonsnedsettelser og omsette det til god arkitektur og verktøy til kvalitetsvurderinger
  • sikre oppfyllelse av tilgjengelighetskrav og rettigheter i internasjonale byggeprosjekter, herunder de nordiske land, samt Tyskland, Storbritannia, USA og Australia
  • implementere universell utforming og tilgjengelighet i din organisasjons strategi og anvende det som konkurranseparameter
  • formidle og diskutere universell utforming på nye måter og i nye sammenhenger.

 

Hva er universell utforming og tilgjengelighet?

Vanligvis oppfattes begrepet tilgjengelighet som ensbetydende med design som primært er rettet mot personer med stor funksjonsnedsettelse, f. eks rullestolbrukere. For byggeriet er dette en svært begrensende forståelse av en gruppe brukere som kan ha veldig forskjellige funksjonsevner og behov.

Med begrepet universell utforming utvides forståelsen til at alle skal ha lik mulighet til å delta i det offentlige rom, uansett om man er barn, eldre, foreldre med barnevogn, er midlertidig skadet eller har et varig handicap. Målet er at så mange mennesker som mulig skal kunne delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. 

En likeverdig løsning betyr ikke nødvendigvis én felles løsning for alle brukere. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet, da det ikke gjelder spesialløsninger for enkeltgrupper.

Med masterutdanningen får du forskningsbasert kunnskap og praktiske metoder til å høyne kvaliteten på det bygde miljøet for alle, ikke kun grupper med spesifikke handicap og funksjonsnedsettelser.

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14