AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Indhold

Indhold

Foto: Jørgen True

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed består af i alt otte moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år. Du har også mulighed for at udvælge et eller enkelte af modulerne uden nødvendigvis at gennemføre hele uddannelsen.

Ønsker du at tage et enkelt modul, kontakt:
Studiesekretær Silpa Stella Rondón Pinto 
Tlf. 9940 2285
E-mail: ssp@sbi.aau.dk

Du har mulighed for at tilpasse opgaverne på hvert modul til din egen kontekst, fx i forhold til konkrete byggeprojekter og gældende lovgivning i det land, du kommer fra.

Oversigt over de otte moduler:

Læs mere om de enkelte modulers indhold, opgaver og mødegange herunder.

 

Modul 1: Internationale perspektiver og historie (5 ECTS)

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne? Hvilke juridiske rammer er de omfattet af? Og hvad betyder det for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer? Vi undersøger, hvordan lovgivning og regelværk konkret har betydning i din egen praksis. Du får kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer, så du og din arbejdsplads bliver konkurrencedygtige på universelt design og tilgængelighed.

Modulet giver overblik over:

 • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
 • En begrebshistorisk gennemgang
 • International lovgivning
 • FN- og EU-konventioner
 • International forskning, udvikling og erfaringer
 • Byggefaglige udfordringer og muligheder

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med bestået/ikke-­bestået med intern censur.

Opgavetema

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases. 

 

Modul 2: Krop og rum – teori, metode og begreber (10 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, metoder til brugerinvolvering samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design.

Vi tager udgangspunkt i kendskabet til definitioner af designprincipper og retten til ligebehandling, når vi i dette modul forholder os kritisk og konstruktivt til udbredte forståelser og misforståelser af både begreber, brugerdefinitioner og løsninger. Vi studerer brugerdefinitioner og behov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, fx personer med forskellige grader af syns- eller hørenedsættelse, personer med orienterings- og hukommelsesudfordringer eller personer med gigt.

Vi forholder os kritisk til forskellige metoder til at afdække brugerbehov og analysemetoder til at vurdere, hvorvidt behovene er imødekommet i eksisterende byggerier og byggesager.

Derudover lærer du, hvordan dagslys og akustik er centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed, og du får metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i din daglige praksis.

Modulet giver overblik over:

 • Fortolkning af løsninger i designprocesser og praksis
 • Brugerdefinitioner og brugerbehov
 • Akustik og dagslys som tilgængelighedsparametre
 • Metoder til afdækning af brugerbehov

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser og ekskursioner og afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases. Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Opgavetema

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Derudover ser vi på kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og cases og praksis.

 

Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)

På dette modul ser vi på, hvordan man i praksis kan arbejde med universelt design og tilgængelighed med udgangspunkt i cases, ekskursioner og deltagernes egne eksempler. Vi ser bl.a. på forståelsen af kvalitet i løsningerne og på, hvad kvalitet er for hvilke brugere. Hvilken betydning har bygningskontekst, bygningsfunktion, bygningstypologi og graden af privat og offentlighed for den enkelte case?

Vi studerer begreberne brugskvalitet og oplevelseskvalitet i forhold til universelt design og byggeriets praksis, og vi diskuterer metoder for at arbejde med begge begreber. Vi går i dybden på eksempler på brugerbehovenes kompleksitet samt, hvordan man kan rumme flest mulige brugerbehov ved at arbejde med universelt design. Vi oparbejder desuden en forståelse af forskellene mellem universelt design og tilgængelighed gennem caseanalyser.

Modulet giver indblik i:

 • Brugskvalitet og oplevelseskvalitet for forskellige brugersegmenter
 • Teoretiske og metodiske værktøjer til analyse af brugeres oplevelse af kvalitet
 • Caseanalyse som metode
 • Metoder til praktisk afprøvning
 • Bygningstyper og anvendelser
 • Brugergrupper og brugerdefinitioner.

Modulet består af forelæsninger, workshops, praktiske øvelser, casestudie, ekskursion og afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Modulet bedømmes bestået /ikke bestået med intern censur.

Opgavetema

Caseanalyse af eksisterende bygning eller projekt med særligt fokus på brugerbehov og begrebsdefinitioner. Der er mulighed for at arbejde i grupper.

 

Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)

På dette modul undersøger vi muligheder og metoder til implementering af universelt design og tilgængelighed. Vi oparbejder viden om forandringsprocesser, og hvordan de kan håndteres på din egen arbejdsplads og i din hverdagspraksis, når nye metoder såsom universelt design implementeres.

Vi analyserer, hvilke barrierer der kan være for at skabe et inkluderende bygget miljø, både inden for byggeriet og andre relaterede fagområder, og vi ser på den rolle kommunikation og samarbejde spiller her.

Vi udfordrer forståelsen af, hvordan vi kan diskutere, italesætte og samarbejde om universelt design og tilgængelighed i vores egen praksis.

Vi går i dybden med at analysere og forstå de politiske og fagpolitiske strategier, der definerer de rammer, vi arbejder inden for i hverdagen. Du præsenteres for strategiske indsatser på flere niveauer – fra internationale organisationer, såsom FN, til nationale politikker, kommunale strategier og faglige interesseorganisationers politikker til strategiske indsatser i den private virksomhed.

Desuden er der på dette modul en studierejse til Norge, hvor vi møder centrale norske eksperter, besøger norske cases og får mulighed for at studere den norske model og erfaring indgående.

Modulet giver indblik i:

 • Implementeringsstrategier og -­processer
 • Regulering og policy-værktøjer
 • Strategisk indsats på forskellige skalatrin
 • By- og lokalplanlægning
 • Caseanalyse
 • Den norske model for universelt design – viden og erfaringer

Modulet består af forelæsninger, workshops, casestudier og en studietur. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Opgavetema

Analyse af en kommunal eller regional tilgængeligheds-/universel designstrategi i forhold til implementering og konkretisering i praksis. Der arbejdes med eksisterende strategier og eksisterende cases.

 

 

Modul 5: Investering i universelt design og tilgængelighed (5 ECTS)

På dette modul går vi i dybden med viden og teori om investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv. Vi undersøger det økonomiske rationale, og hvilke andre investeringspotentialer end det økonomiske, der ligger i at skabe universelt design og tilgængelighed, fx i forhold til virksomhedsbranding, social ansvarlighed/Corporate Social Responsibility (CSR), social bæredygtighed og samfundsøkonomi. Vi går også i dybden med, hvordan man kan analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede gevinster ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Vi tager udgangspunkt i teorier og praksiseksempler, der er mest anvendelige i forskellige byggemæssige sammenhænge.

Modulet giver indblik i:

 • Økonomisk rationale og potentiale i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Måder at betragte værdi, investering og udbytte
 • Teorier om CSR, cost-benefit og social bæredygtighed
 • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
 • Eksempler fra praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops og selvstudier. Modulet afsluttes med to opgaver (5-10 sider, gruppearbejde) som bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.

Opgavetema

Analyse af investeringsstrategi og -potentiale belyst fra forskellige aktørers udgangspunkt. Opgaven løses med udgangspunkt i både teori og case og relateres til egen praksis.

Modul 6: Etik og ligeværdighed (5 ECTS)

På dette modul undersøger vi både de etiske og rettighedsmæssige perspektiver på universelt design og tilgængelighed – og de sammenhænge og modsætninger, der er mellem etik og rettigheder.

Vi forholder os til de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses – og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. Vi diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling.

Vi tager bl.a. udgangspunkt i konkrete eksempler. Er det fx etisk forsvarligt at ældre, gangbesværede fik længere til toget, da man i Oslo valgte at sløjfe flere stoppesteder, fordi der ikke var nok plads til, at kørestolsbrugere kunne manøvrere på perronen?

Vi forholder os i særlig høj grad til det offentlige uderum/byrum i dette modul, omend de etiske dilemmaer er generelle for alle typer rum og byggeri.

Modulet giver indblik i:

 • Etiske dilemmaer i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Universelt design og tilgængelighed i det offentlige byrum
 • Ligeværdighed i et fremadrettet samfundsperspektiv
 • Teori og litteratur om etik og ligebehandling
 • Disability studies
 • De gode eksempler på de vanskelige cases

Modulet består af forelæsninger, workshops og selvstudier. Modulet afsluttes med to opgaver (5-10 sider, gruppearbejde), som bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.

Opgavetema

Analyse og diskussion af hvor og hvordan man placerer ansvaret for, at byggeriet er inkluderende for alle. Der tages udgangspunkt i konkrete etiske dilemmaer samt den teori, som er diskuteret i undervisningen.

Modul 7: Kvalitetssikring og metode (5 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan vi definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. Vi ser på, hvordan vi kan forstå og vurdere kvaliteten af designet og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. Og vi gennemgår eksempler på, hvordan du i din praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

I dette modul undersøger vi desuden betydningen af hjælpemidler, smart teknologi, ’the internet of things’ og velfærdsteknologi i forhold til byggeriets muligheder og rolle.

Modulet giver indblik i:

 • Kvalitet og kvalitetsforståelse
 • Kvalitetssikringsmetoder
 • Industrielt design, hjælpemidler, velfærdsteknologi mm
 • Brugerevaluering
 • Registrering og analyse

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion. Modulet afsluttes med en individuel opgave (5-10 sider), som bedømmes internt med karakter efter 7-trinsskalaen.

Opgavetema

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.

Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS)

På fjerde semester skriver du en selvstændig masteropgave. Du vælger selv tema for opgaven og definerer selv opgavens problemstilling. Det er derfor muligt at komme i dybden med en faglig problemstilling, som er helt tæt relateret til dit job og faglighed, hvis du ønsker det. Der er løbende og tæt vejledning i processen, og der etableres fælles studiegrupper efter behov. Du har mulighed for at arbejde i gruppe med andre studerende.

Der er fælles undervisning to gange i løbet af semesteret. Den skriftlige masteropgave forsvares afslutningsvis ved en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Opgavetema

Du vælger selv tema og problemstilling i din opgave.