AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Universelt Design og Tilgængelighed

Universelt Design og Tilgængelighed

Master i Universelt Design og Tilgængelighed er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, design, indretning og byplanlægning. Uddannelsen retter sig bl.a. mod arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og ergoterapeuter m.fl., der har det til fælles, at de interesserer sig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum. Uddannelsen foregår i København og er tilrettelagt som et deltidsstudie, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde.

Med denne masteruddannelse har du muligheden for at blive en af Nordens første specialister i universelt design og tilgængelighed i byggeriet.

Universelt design og tilgængelighed handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum og i det byggede miljø, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

Universelt design er et område, som har stadig stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor blandt andet de nationale bygningsreglementer (BR18) stiller krav om tilgængelighed og universelt design, men også internationalt i form af FN’s verdensmål, der har som fælles sigte at sikre større ligeværd mellem forskellige mennesker.

Universelt design og tilgængelighed er en faglig udfordring og et ansvar, som naturligt påhviler byggeriets forskellige parter, både arkitekter, bygherrer, rådgivere, sagsbehandlere og udførende. Med masteruddannelsen får du viden og metoder til at designe og implementere løsninger, der imødekommer forskellige brugerbehov uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

VIDEO: Se hvad de studerende siger om uddannelsen

 

Uddannelsens målgruppe

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed er for dig, der arbejder med byggeri, arkitektur, indretning, infrastruktur og byplanlægning. Det kan være i alle dele af byggeprocessen, fx i forbindelse med kravspecificering, rådgivning, projektledelse, udførelse, byggesagsbehandling i kommunal eller anden offentlig myndighedsbehandling mv. – uanset om du arbejder som bygherre, rådgiver, arkitekt, byggesagsbehandler, totalentreprenør eller tilgængelighedskonsulent.

For at blive optaget på efteruddannelsen skal du have en relevant videregående uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, landsskabsarkitekt eller ergoterapeut samt mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Er du norsk? Læs mere her: universell-utforming.aau.dk

Læs mere om målgruppen for uddannelsen

 

Uddannelsens indhold

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed er en akkrediteret uddannelse, der giver formel kompetence. Uddannelsen er en forskningsbaseret deltidsuddannelse normeret til 60 ECTS‐point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium.

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed består af i alt otte moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Modulerne kan gennemføres hver for sig og i den rækkefølge, der passer dig bedst, men det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år.

De otte moduler er:

Modul 1: Internationale perspektiver og historie (5 ECTS)
Modul 2: Krop og rum – teori, metode og begreber (10 ECTS)
Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)
Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
Modul 5: Investering i universelt design og tilgængelighed (5 ECTS)
Modul 6: Etik og ligeværdighed (5 ECTS)
Modul 7: Kvalitetssikring og metode (5 ECTS)
Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS) 

Læs mere om masteruddannelsens indhold

Det får du ud af at tage Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Du får forskningsbaseret viden og metoder i universelt design og tilgængelighed, og du får et stort nuanceret referencekatalog af nationale og internationale byggeprojekter. Det giver dig kompetencerne til at:

 • analysere brugerbehov i forhold til deres forskellige funktionsevner og omsætte det til arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
 • vurdere og prioritere løsninger i forhold til behov, etik, lovgivning, økonomi og ressourcer
 • implementere universelt design og tilgængelighed i din organisations strategi og bruge det som konkurrenceparameter
 • fastholde og kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed i alle faser af byggeprocessen fra program og forslag over udbud og tilbud til projektering og udførelse
 • sikre opfyldelse af rettigheder og lovgivning i danske og internationale byggeprojekter, herunder bl.a. Norge, Sverige, Storbritannien, Australien, Tyskland og USA.

 

Jobmuligheder efter uddannelsen

Efteruddannelsen er relevant i planlægningen og indretningen af alle typer bygninger og udearealer, både ved nybyggeri og ombygning. For blot at give nogle få eksempler, hvor uddannelsen kan give værdi, kan nævnes:

 • offentlige bygninger, caféer, butikker, indkøbscentre, hoteller, muséer, træningscentre, svømmehaller, biblioteker, trafikterminaler osv., hvor alle typer mennesker har brug for at kunne færdes for at få adgang til services og oplevelser
 • sundhedsbyggeri, hvor arkitekturen understøtter pleje og behandling
 • plejeboliger, herunder for personer med demens, der sikrer beboernes fysiske, psykiske og sociale trivsel
 • skoler og institutioner, der fremmer det enkelte barns læring og udvikling
 • kontormiljøer, der understøtter organisationens forskellige funktioner og processer og medarbejdernes trivsel
 • offentlige udearealer såsom veje, torve, pladser, gågader, parker mv., hvor alle typer mennesker skal kunne orientere sig og færdes trygt og sikkert
 • boliger, fx almene boliger og kollegieboliger, som skal inkludere mange forskellige typer beboere

Læs mere om, hvad du kan bruge uddannelsen til

 

Om Begreberne universelt design og tilgængelighed

I dansk kontekst opfattes tilgængelighed traditionelt som ensbetydende med bygningsreglementets tilgængelighedskrav, som primært er rettet mod kørestolsbrugere. Denne tilgang er dog begrænsende i sin forståelse af brugerne, hvis behov kan være meget forskellige, men også for udformningerne af designløsningerne.

Med universelt design udvides forståelsen af tilgængelighed. Universelt design flytter fokus væk fra kun at omhandle personer med handicap til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver universelt design et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle - ikke kun for grupper med specifikke handicap. På den måde kan du bruge masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed at højne kvaliteten i de projekter, du medvirker i.

Læs mere om begreberne universelt design og tilgængelighed i rapporten 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier'

”Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.”

 –Ron Mace, 1997

 

“Universal design increases usability, safety and health through the design and operation of environments, products and systems in response to the diversity of people and abilities. It is a way of thinking that can be applied in any design activity, business practice, program or service involving interaction of people with the physical, social or virtual worlds.”

–Universal Design Consensus Standards, 2008

 

Praktisk information om uddannelsen

Uddannelsen foregår hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København (AAU), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Hvert modul i uddannelsen består af mellem 4-8 seminardage. Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9 til 16. Første seminardag begynder dog altid kl 10, så det er muligt at komme rejsende fra hele Norden.

Undervisningsdagene er planlagt som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, workshops, ekskursioner og en studierejse.

Undervisningen foregår primært på dansk, men uddannelsen er tilrettelagt, så den også kan følges af studerende fra andre nordiske lande end Danmark.

Uddannelsen starter i primo februar 2019 og ansøgningsfristen er 7. januar 2019 til hele uddannelsen. Du kan dog ansøge om at starte på modul 1 indtil 15. januar 2019.

Master i Universelt Design og Tilgængelighed koster 100.000 kroner for hele uddannelsen eller 25.000 kroner pr. semester.

Uddannelsen kan også gennemføres som enkeltmoduler á hhv. 5 og 10 ECTS, hvor enkeltmoduler á 5 ECTS koster 8.000 kroner og enkeltmoduler á 10 ECTS koster 17.000 kroner.

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen, så kontakt den studieansvarlige eller studiesekretæren

 

læs mere

Fakta

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • Februar 2019 - januar 2021

Sted

 • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 60

Pris

 • Hele masteruddannelsen: 100.000 kr. (4 X 25.000 kr.)
 • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 8.000 kr.
 • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 17.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 7. januar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.