AAU logo

Master i Sundhedsinformatik

Undervisning

Master i Sundhedsinformatik bygger på en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange og tilrettelægges ud fra nedenstående arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

  • Forelæsninger
  • Projektarbejde
  • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
  • Faglig refleksion
  • Selvstudie
  • Fjernundervising

Undervisningen organiseres dels som individuelt kursusarbejde, dels som projektarbejde i grupper.

Ved kursusarbejdet sikres den faglige bredde. I kurserne bliver du konfronteret med forskellige typer af anvendelser af informatik i sundhedssektoren (f.eks. i ledelsesmæssige, administrative, kliniske og patientmæssige sammenhænge). Kursusarbejdet vil også omfatte generelle teorier og metoder, der anvendes inden for sundhedsinformatik, eller som er tæt knyttet til sundhedsinformatik.

Projektarbejdet skal sikre den faglige dybde. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et konkret problem, der typisk vil have sammenhæng med dit daglige arbejde. Du skal udarbejde en projektrapport og efterfølgende give en mundtlig fremlæggelse/præsentation af den. I den problemorienterede og projektorganiserede undervisning opøves din forståelse, refleksion og en videnskabelig tankegang, hvor sundhedsinformatiske problememer relateres til fagområdets videnskabelige teorier og metoder.

Metoder og teorier fra kurserne omsættes til akademiske kompetencer og færdigheder i projektarbejdet, herunder videnssøgning, kritisk artikel-/litteraturlæsning, videnskabelig kommunikation (mundtlig og skriftlig formidling), refleksion over fagområdet, identificering af eget læringsbehov og vurdering samt diskussion af projektets resultater.

Projektarbejdet styrker desuden din selvstændighed, både i fagligt og tværfagligt samarbejde og i en professionel tilgang til komplekse informatiske problemer med inddragelse af patientperspektiv, organisatoriske forhold, ledelsesmæssige forhold, regulatoriske krav, økonomiske forudsætninger og klinisk praksis. 

Der afholdes 5 weekendseminarer årligt på Aalborg Universitet. Undervisningen understøttes af et IT-konferencesystem, hvor du kommunikerer elektronisk med undervisere og medstuderende.

Du skal forvente at bruge ca. 15 timer pr. uge på projektarbejde, opgaver og litteraturstudier ud over seminarerne.