Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Indhold

Masteruddannelsen er modulopbygget af 8 moduler. Hvert modul afsluttes med en eller flere prøver (eksaminer). Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling. Efter godkendt uddannelsesforløb opnår du titlen Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.
 

1. SEMESTER

MODUL 1: DEFINITIONER, KLASSIFIKATION OG UDREDNING AF SMERTE, 5 ECTS

På modulet defineres fagterminologien der anvendes indenfor smerteområdet. De forskellige klassifikationer af smerter gennemgås tillige med de neurofysiologiske processer og mekanismer der ligger til grund for udvikling af smerter. I modulet tages der udgangspunkt i den bio-psyko-sociale ramme ligesom den er defineret af International Association for the Study of Pain (IASP).

MODUL 2: MEDIKAMENTEL OG NON-MEDIKAMENTEL BEHANDLING AF SMERTE, 5 ECTS

Her introduceres, hvordan medikamentel og non-medikamentel smertebehandling kan anvendes til specifikt at påvirke de neurofysiologiske mekanismer, som er aktive i akutte og kroniske smertetilstande – og hvorledes dette kan anvendes i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.

MODUL 3: VIDENSKABELIGE METODER OG FORMIDLING AF KLINISKE STUDIER, 5 ECTS

På modulet fokuseres på relationen mellem smerterelevante forskningsspørgsmål, mulige metodemæssige tilgange til at besvare disse spørgsmål og hvordan studier inden for smerteområdet bør opstilles for at tilgodese dette. Desuden diskuteres de typiske fejlkilder ved smertebehandlingsstudier samt andre relevante eksperimentelle studier.
 

2. SEMESTER

MODUL 4: SMERTEPSYKOLOGI OG PRINCIPPER FOR TVÆRFAGLIG BEHANDLING AF SMERTE, 5 ects

Modulet omhandler primært den kognitive/psykologiske og eksistentielle del af smerteoplevelsen, hvordan smerter kan forstærkes/reduceres med kognitive indgreb og hvordan det kognitive element kan/bør implementeres og tages højde for i et behandlingsforløb.

MODUL 5: Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (CASE BASERET PROJEKTMODUL), 10 ECTS

Modulet gennemføres som et projekt med en patientcase fra sundhedsvæsenet. Der indsamles relevante objektive data (demografiske og paraklinikse data, aktuel medicinering, information fra spørgeskemaer mm.) samt relevante subjektive data (fx anamnese). Der vil være fokus på at symptombilledet, diagnosestilling og behandlingsforslag opstilles på baggrund af evidensbaseret forskning præsenteret i den relevante litteratur.
 

3. SEMESTER

MODUL 6: KVANTIFICERING, KARAKTERISERING OG VURDERING AF SMERTER, 5 ECTS

På modulet arbejdes med praktiske analyseværktøjer til vurdering af smertens natur, mekanismer, samt dennes indvirkning på kognition og affekt. Endvidere er der fokus på hvorledes brugen af humane smertemodeller kan bidrage til forbedring af klinisk smertebehandling.

MODUL 7: SMERTEVIDENSKAB OG BEHANDLINGSPRAKSIS (PROJEKTMODUL), 10 ECTS

I projektet arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder, der er tillært tidligere på uddannelsen for at kunne følge progression igennem et behandlings/interventionsforløb, som patienten gennemgår.
 

4. SEMESTER

MODUL 8: MASTERPROJEKT, 15 ECTS

Masterprojektet gennemføres som en videnskabelig analyse, hvor du som studerende skal dokumentere din evne til at anvende den tillærte viden fra uddannelsens forudgående moduler. Du skal demonstrere, at du er i stand til at styre et forsknings- og undersøgelsesforløb samt formidle og perspektivere projektresultater i rapportform eller som en videnskabelig artikel.