Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Adgangskrav

Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Optagelse på uddannelsen forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En bacheloruddannelse i medicin, medicin med industriel specialisering (MedIS), klinisk biomekanik, farmaceut, tandlæge eller psykologi eller
  • En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut eller
  • En mellemlang, videregående sundhedsfaglig uddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse

Derudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Den relevante erhvervserfaring vil typisk være opnået inden for sundhedsområdet fra eksempelvis sygehus, smerteklinik, almen/privat praksis eller psykologpraksis. Du skal have erfaring inden for smertebehandling fra f.eks. det sundhedsfaglige område eller i lægemiddelindustrien.

Har du en anden, sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende vil du ved ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, hvis du skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart. Der dispenseres ikke for manglende erhvervserfaring.

Det forudsættes, at du kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

Forhåndsvurdering inden ansøgning

Hvis du ønsker en forhåndsvurdering på, om din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund giver mulighed for optagelse på masteruddannelsen, kan du sende en anmodning om FORHÅNDSTILSAGN til Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt

Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvilken masteruddannelse, du søger optagelse på, samt beskrivelse af relevant uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring. Der skal vedlægges dokumentation ved henvendelsen.