Master i Sexologi

Indhold

Masteruddannelsen i sexologi er modulopbygget, og hvert modul afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte emneområder og eksamensterminer. Uddannelsen benytter en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling. Efter godkendt uddannelsesforløb opnår du titlen Master i sexologi.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til et års heltidsstudier.

MODULER

Masteruddannelsen strækker sig over otte moduler fordelt på i alt fire semestre (svarende til to kalenderår).

1. semester Modul 1: Almen sexologi (5 ECTS).

Modul 2: Seksualiteter, kultur og samfund (5 ECTS)
Modul 3: Videnskabsteori og forskningsmetodologi (5 ECTS)

2. semester

Modul 4: Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier (5 ECTS)
Modul 5: Projektarbejde (10 ECTS)

3. semester Modul 6: Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer (5 ECTS)
Modul 7: Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
(10 ECTS)
 
4. semester

Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS)

MODUL 1: ALMEN SEXOLOGI

På modulet vil der bl.a. være fokus på seksualiteten som et bio-psyko-socialt fænomen med skiftende betydning og funktion i forskellige aldre og livssituationer. Du lærer om kønnets, reproduktionens og seksualitetens basale biologi og om sammenhængen mellem livsstil og seksuel sundhed. Endelig vil sexologiens historie og centrale paradigmer blive diskuteret.

MODUL 2: SEKSUALITETER, KULTUR OG SAMFUND

Du får her kendskab til seksualitetens mangfoldige udtryk, livsformer og identiteter. Desuden udbygges kendskabet til det bio-psyko-sociale perspektiv, og der sættes fokus på seksuelle rettigheder i et nationalt og globalt perspektiv. Endelig lærer du om oplysning, sundhedsfremme og didaktik i forbindelse med seksualitet og sexologiske problemstillinger.

MODUL 3: VIDENSKABSTEORI OG FORSKNINGSMETODOLOGI

På modulet bliver du introduceret til centrale videnskabelige og metodologiske perspektiver og positioner i forhold til at begribe og studere seksualitet. Der vil desuden blive sat fokus på god forskningsskik samt på principper for opbygning og formidling af videnskabelige tekster og på kritisk vurdering af sexologisk forskningslitteratur.

MODUL 4: SEKSUELLE DYSFUNKTIONER OG BEHANDLINGSSTRATEGIER

Du vil her få et indgående kendskab til seksuelle funktionsforstyrrelsers udbredelse, årsagsforhold, klassifikation og behandling. Du vil desuden lære at optage en sexologisk anamnese og igangsætte eller henvise til sexologisk udredning og behandling. Endelig vil du få kendskab til en række grupper og subkulturer med særlige sexologiske behov, herunder lære om de sexologiske aspekter af sygdom og funktionshæmning.

MODUL 5: PROJEKTARBEJDE

Modulet er afsat til projektarbejde, hvor du vil få lejlighed til at arbejde med en flerfaglig analyse af en sexologisk problemstilling.

MODUL 6: SEKSUALITETENS GRÆNSER, RISICI OG JURIDISKE RAMMER

Du vil her få kendskab til relevant lovgivning i relation til seksualitet, ligesom der fokuseres på forskellige former for seksualkriminalitet. Behandlingsstrategier i forhold til krænkede og krænkere vil blive gennemgået, og der vil være fokus på den professionelles rolle og pligter i forbindelse med (mistanke om) seksuelle overgreb. Endelig vil forskellige former for ”risikosex” blive diskuteret.

MODUL 7: SEXOLOGISK KOMMUNIKATION, RÅDGIVNING OG SAMTALEBEHANDLING

På dette modul får du lejlighed til at arbejde med kommunikative processer og færdigheder, ligesom du lærer om den sexologiske rådgivnings dimensioner. Du bliver introduceret til forskellige former for sexologisk samtalebehandling og deres respektive styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger. Også sexologisk oplysning og formidling i større skala diskuteres.

MODUL 8: MASTERPROJEKT

Det sidste modul udgøres af selve masterprojektet, hvor du får lejlighed til at arbejde med en videnskabelig analyse af en sexologisk problemstilling. Du skal her vise, at du selvstændigt og stringent kan håndtere fagets grundbegreber, teorier og metoder i relation til et konkret videnskabeligt spørgsmål. Du skal også demonstrere, at du er i stand til at styre et forsknings- og undersøgelsesforløb samt formidle og perspektivere projektresultater i rapportform eller som en videnskabelig artikel.