Master of Public Governance

Masterprojektmodul

Masterprojekt

Som afslutning på uddannelsen udarbejdes et masterprojekt med et omfang på 12 ECTS. Masterprojektet kan udarbejdes af maksimalt 2 studerende i fællesskab. Masterafhandlingen må være på maksimalt 50 normalsider eller 80 normalsider i de tilfælde, hvor to studerende går sammen om at skrive en afhandling. Afhandlingen skal indeholde et projektresumé på to sider affattet på engelsk.

Målbeskrivelse

Formålet med masterprojektet er, at den studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte uddannelsesmoduler skal demonstrere kompetence i at udarbejde en problemformulering, analysere/bearbejde problemformuleringen, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen rolle som leder og/eller til egen organisation.

Kriterier for målopfyldelse

  1. De studerende kan opstille en problemformulering, der omfatter konkret analyse af en selvvalgt ledelsesmæssig kontekst.
  2. De studerende demonstrerer overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af problemformuleringen.
  3. De studerende demonstrerer kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
  4. De studerende dokumenterer og analyserer egen ledelsesmæssige udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet

Mastermodulets organisering

Som udgangspunkt vælger de studerende en ledelsesmæssig kontekst for analyse og udformer herudfra en problemformulering. Det er vigtigt her at gøre opmærksom på, at en sådan problemformulering detaljeres og eventuelt omformuleres flere gange i løbet af arbejdet med analysen. Problemformuleringen skal give mulighed for, at der i arbejdet med afhandlingen bruges analysemetoder og inddrages teorier, så der kan skabes resultater af analysen af den organisatoriske kontekst, der er fastlagt i problemformuleringen. Herunder skal analysen tillige kunne give materiale til en skriftlig eller mundtlig diskussion af de studerendes egen udvikling som ledere.

Mastermodulet er organiseret som tre masterprojektseminarer. Forud for første projektseminar afleverer de studerende en stikordsskitse med første udkast til projektets problembeskrivelse. Seminaret tager afsæt i disse og generaliserer på det grundlag centrale problemstillinger, knyttet til gennemførelse af et afhandlingsarbejde, f.eks. af videnskabsteoretisk, teoretisk, metodisk, fremstillingsmæssig og praktisk art. Andet seminar diskuterer på grundlag af viderebearbejdede projektskitser især problemstillinger vedrørende projektets empiriske grundlag. Endelig bearbejder tredje seminar de endelige projektskitser med henblik på konkretisering af en endelig projektplan.

De studerende får tildelt en vejleder, som løbende gennem projektarbejdet giver feedback på skriftlige udspil fra de studerende, gennem møder og evt. ved skriftlig kommunikation.

Masterprojektet udprøves ved en mundtlig prøve med ekstern censur. Ved bedømmelsen anvendes 7-trins skalaen. Prøven består i en dialog mellem studerende, vejleder og censor, hvor den studerende får mulighed for at uddybe/forklare afhandlingens indhold og konklusioner. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af den mundtlige og skriftlige præstation.

 

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Masterprojekt, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 12

Pris

  • 24.600 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.