Master of Public Governance

Evaluering, performance og offentlig ledelse - Valgfag

Kompetencebeskrivelse

Formålet med valgfaget er at opnå større viden om og refleksion omkring hvordan evaluering og præstationsmålinger anvendes i den offentlige sektor og kan udnyttes af offentlige ledere. Målet er at deltagerne skal blive bedre rustet til at forstå, bestille og gennemføre evalueringer og præstationsmålinger af den offentlige sektors virksomhed. Det forudsætter kendskab til både udviklingstendenser i evalueringen af den offentlige sektor og solid viden om forskellige evalueringsmodeller.

Indhold

Valgfaget indledes med en grundlagsdiskussion om evaluering som begreb og fænomen: Hvad er evaluering, hvorfor evaluering, hvem evaluerer og hvordan anvendes evaluering? Der diskuteres forskellige ”bølger” eller ”moder” i evalueringen af den offentlige sektor både internationalt og i Danmark. Der er særlig fokus på en diskussion af nutidens dominerende evalueringsbølge, nemlig ”evidensbevægelsen”; hvad er evidens, hvordan skabes evidens, hvilke fordele, ulemper og konsekvenser?

Dernæst introduceres ideer om resultatstyring- og målinger (performance management) som en væsentlig ”evalueringsbølge”. Er det muligt gennem resultatstyring at forbedre offentlige organisationers effektivitet, transparens og serviceydelser? Hvad betyder resultatstyring for politiske beslutningsprocesser?

Herefter vil der være en præsentation af kriterier for valg af evalueringsmodel og introduktion til forskellige evalueringsmodeller: Interaktive evalueringsmodeller, brugerevaluering, målopfyldelsesevaluering, effektevaluering, økonomisk evaluering og virkningsevaluering. Formålet er at de studerende bliver bedre i stand til at foretage et kvalificeret valg af evalueringsmodeller samt bestille og gennemføre evalueringer.

Organisering

Valgfaget udbydes som tre seminarer af hver to dage. Undervisningen er en kombination af oplæg, casebaseret undervisning og aktiv studenterinddragelse. Der vil være en aktiv inddragelse af de studerendes egne erfaringer og refleksioner i forhold til evaluering og praksis.

Grundbøger

 • Thomas Bredgaard (2015), red. ”Evaluering af offentlig politik og administration”, København: Hans Reitzels Forlag.
 • Evert Vedung (2009): ”Utvärdering i politik och förvaltning”, Lund: Studentlitteratur (3. udgave).
 • Peter Dahler-Larsen (2013): Evaluering af projekter – og andre ting, som ikke er ting”, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Eksamensbestemmelser (jf. studieordning MPG 2014)

Prøven for valgfri moduler, der udbydes på dansk, er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt produkt. Det skriftlige produkt skal være en synopsis på maksimalt 5 sider. Synopsen skal indeholde et selvvalgt tema, der behandles ved hjælp af teorier/begreber/analyser/metoder fra det valgfrie modul. Til den mundtlige prøve afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen med bi-eksaminator. Bedømmelsen er en helheds-bedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

Målbeskrivelse

De valgfrie moduler har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. De valgfrie moduler skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra de valgfrie modulers begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Kriterier for målopfyldelse

 • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare de valgfrie modulers teoretiske grundlag og begreber/metode.
 • Den studerende skal kunne anvende de valgfrie modulers begreber analytisk på et selvvalgt tema.
 • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af de valgfrie modulers relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Evaluering, performance og offentlig ledelse, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2019 - juni 2019 (forventeligt)

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2018 (forventeligt)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.