Master of Public Governance

Design og metode - Valgfag

Den offentlige debat er fyldt med henvisninger til statistik og andre typer af forskning. Men langt fra altid er konklusionerne entydige, og forskning kan endda komme frem til modstridende konklusioner. Ofte kan uoverensstemmelser tilskrives forskelle i undersøgelsernes design- og metodevalg, som er kerneelementer i forskning og systematiske undersøgelser, og det er i udstrakt grad via metode og design, vi kan skelne lødige undersøgelser fra og mindre lødige undersøgelser.

Dette seminar går bag om forskellige typer af design og metoder og giver et dybtgående kendskab til og kritisk blik på baggrunden for forskningens og andre undersøgelsers forskellige konklusioner. Desuden gives en introduktion til praktisk anvendelse af en række forskellige metodiske redskaber. Prøvningen i praksis giver den studerende et bedre grundlag for selv at benytte forskellige metodiske redskaber, dels i forbin-delse med større opgaver i MPG-studierne, dels i forbindelse med eget arbejde, men hovedformålet med praksis-prøvningen er, at den skal højne den kritiske sans i forhold til eksisterende konsulentrapporter, forskningsresultater etc., ud fra en devise om at forståelsen bliver bedre, når man selv har haft ”fingrene i skidtet”.

Modulet kan med fordel kobles til andre fag på MPG-uddannelsen, sådan at deltagerne arbejder videre med og drager nytte af noget af det, de allerede har arbejdet med i tidligere eller sideløbende fag. Dertil kommer, at faget kan bruges til at kvalificere og supplere opgaveskrivning på andre moduler. Det er således hensigten, at deltagerne applicerer og diskuterer nogle af modulets metodiske og designmæssige overve-jelser i forbindelse med opgaver og andre fag, samtidig med at de arbejder med en selvvalgt problemstilling inden for modulet, som de gerne vil producere mere eller ny viden om.

Undervisningen vil spænde fra præsentationer af forskellige design og analysemetoder til konkrete øvelser og diskussioner om designvalg i specifikke situationer samt praktisk brug af forskellige metodiske værktøjer. Der kan forventes en vis forberedelse mellem de enkelte undervisningsgange.

Undervisningen bygger på følgende kriterier for målopfyldelse:

  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare centrale begreber indenfor design og metode.
  • Den studerende skal kunne diskutere forskellige design og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger inden for offentlig ledelse.


Undervisningens tilrettelæggelse

Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer indenfor forskellige typer af design og
metode, og ikke mindst styrke deres evne til at anvende og omsætte dem til egen praksis. Deltagernes erfaringer
med forskellige typer af design og metode vil derfor løbende blive inddraget i undervisningen –
blandt andet gennem cases og egen dataindsamling - og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion,
ligesom der vil blive arbejdet med at omsætte forskningsresultater og data fra forskningsdatabaser
til egen organisation.

Undervisningen er tilrettelagt, så man vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde på fleksibel vis. Man skal
dog også være indstillet på, at der mellem seminarerne bliver lidt arbejde med læsning af litteratur samt
arbejde med skriftlige oplæg.

Undervisningsprogram

Kursusprogrammet består af 2 x 2 intensive undervisningsdage plus en afsluttende enkeltdag. Samlet set
vægter dette fag 6 ECTS.

Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af en kombination af diskussion, oplæg og præsentationer
af metoder og teknikker. Derudover er undervisningen case-baseret med henblik på at diskussionen
undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til konkrete problemstillinger og fælles praktisk referenceramme. Der er således tale om en dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer
samt øvelser og cases, og der vil være plads til diskussion mellem deltagerne af projekter – og
af fælles problematikker.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Design og metode, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 6

Pris

  • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.