AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Undervisning

Som studerende på MOC-uddannelsen vil du blive en del af et aktivt og inspirerende læringsmiljø og møde undervisere, forskere og konsulenter med både bred og dyb erfaring og viden inden for ledelses- og organisationsudvikling.

Studiet er tilrettelagt med kursusundervisning dels på seminarer og dels via it-støttede aktiviteter. Du skriver opgaver og projekter i tilknytning til undervisningen – enten i en gruppe eller individuelt. Projektarbejdet og det afsluttende masterprojekt understøttes altid af faglig vejledning.
 

SEMINARER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

Seminarerne tilrettelægges forskelligt fra gang til gang og varer oftest  2 - 2½ dag. På seminarerne bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Dette sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.
 

STUDIESYSTEMET MOODLE OG "MELLEMPERIODER"

I perioderne mellem seminarerne arbejder man enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar. Der vil altså IKKE være tilrettelagt fremmødeundervisning i mellemperioderne mellem de annoncerede seminarer, og man skal IKKE deltage i en form for synkron undervisning over nettet. I mellemperioderne kan man dermed selv tilrettelægge sine studieaktiviteter alt efter, hvornår det passer bedst ind i hverdagen.
 

personligt udviklingsforløb

Parallelt med undervisningen og vejledningen tilbydes du et udviklingsforløb i form af en individuel coachingsamtale af en times varighed pr. semester, hvor du får lejlighed til at udvikle din egen professionelle fagidentitet og dine muligheder for at anvende dét, du lærer på uddannelsen i din egen organisation.


 

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring er karakteriseret ved følgende pædagogiske principper:


FAGLIG OG PROFESSIONEL MANGFOLDIGHED

På uddannelsen præsenterer vi dig ikke for ét 'korrekt' teoretisk perspektiv på coaching. Pædagogikken og de studerendes læring bliver til i spændingsfeltet mellem undervisernes respektive fagkulturer og professionelle traditioner.
 

TEORETISK OG LÆRINGSORIENTERET FORSTÅELSE AF COACHING

Uddannelsen støtter dig i at finde og udvikle din egen coachingstil som leder eller konsulent. Vi opfatter ikke coaching som et teknisk redskabsfag: ’Lær at coache på denne måde!’ Snarere forstår vi coaching som en professionel tænkemåde, der kan levere praktisk og teoretisk inspiration til konsulent- og lederpositionen: ’Hvordan kan jeg lede forandringsprocesser og bidrage til læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau?’
 

MASTERUDDANNELSEN SOM ORGANISATION

Den organisatoriske ramme om de studerendes læring på Master i Organisatorisk Coaching og Læring er et bevidst opbygget læringsmiljø. Vi opfatter det at skulle navigere i uddannelsesmiljøets relationelle mangfoldighed og kompleksitet som en vigtig del af masteruddannelsens pædagogik.
 

BROBYGNING MELLEM STUDIEMILJØ OG ARBEJDSPLADSMILJØ

Vi arbejder intensivt med at koble studiets teoretiske undervisning sammen med de studerendes udvikling af coachingpraksis i egen organisation. Det dobbelte fokus på teori og praksis varetages af en underviserstab, der forener viden om videnskabelige tilgange med omfattende praksiserfaring.
 

FORSKNINGSFORANKRING

Master i Organisatorisk Coaching og Læring blev igangsat ud fra et ønske om at bidrage til forskningsbaseret kvalitetsudvikling af coachingpraksis. Undervisningssamarbejdet mellem uddannelsens tre faglige miljøer suppleres af et forskningssamarbejde. En bogserie om organisatorisk coaching er under udarbejdelse.
 

MASTERUDDANNELSEN I FORTSAT UDVIKLING

Uddannelse er et fælles anliggende. Undervisere og studerende indgår i et fælles projekt, der har som mål at lave den bedste coachinguddannelse i Danmark! Dette kræver samarbejde mellem alle involverede parter.
 

Udviklingseksperimenter

Konkrete udviklingseksperimenter vægtes højt i tilrettelæggelsen gennem hele forløbet. Dette ses blandt andet tydeligt på uddannelsens tredje semester, som er bygget op omkring et projekt, hvor du skal være aktionsforsker i egen organisation. Parallelt med at indtage din vanlige organisatoriske position (leder, intern konsulent), skal du nu også forvalte positionen som designer og implementeringsansvarlig i forhold til et afgrænset aktionsforskningsprojekt.


ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På Master i Organisatorisk Coaching og Læring finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.
 

UDDANNELSENS VÆGT OM OMFANG

Uddannelsen svarer til 'halv tid' og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit 15-20 timer om ugen.

Undervisere

Studieaktiviteterne på Master i Organisatorisk Coaching og Læring varetages af en kompetent underviserstab, der repræsenterer såvel den nødvendige teoretiske viden inden for uddannelsens fagområder som solid praktisk erfaring med coaching og organisationsudvikling. Underviserne hentes primært fra forskningssamarbejdets tre faglige miljøer, men der vil desuden være gæsteundervisere fra forskellige relevante sammenhænge i offentligt og privat regi. Den faste underviserstab består blandt andre af:

 Erik Laursen, professor i pædagogisk sociologi og læringsforskning.
Professor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Erik Laursen har gennem årene undervist på en lang række universitetsuddannelser, primært indenfor det samfundsvidenskabelige og humanistiske område. Han er leder af forskningsgruppen Center for Læring I Organisationer (CLIO) ved  Institut for Læring og Filosofi og  står  endvidere I spidsen for et tværfakultært forskningscenter om  socialfagligt arbejde og organisatorisk kapacitetsopbygning  (CISKO). Aktuelt forsker han i implementering og organisationsudvikling med fokus på samspillet mellem viden og fagprofessionel praksis.

 Helle Alrø, Lic. phil.
Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Helle Alrø forsker og underviser i professionelle hjælpesamtaler, herunder coaching i dyadiske relationer og i grupper. Hun er bl.a. medforfatter til bøgerne: "Coachingens landskaber", "Coaching - fokus på samtalen" og "Dialogisk gruppecoaching - facilitering af ledelsesudvikling".

 Lone Hersted, Cand.mag. i dramaturgi, certificeret systemisk coach og uddannet proceskonsulent.
Adjunkt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Lone Hersted underviser og forsker i organisatorisk læring og udvikling, coaching og supervision, dialogiske læreprocesser, procesledelse, ledelsesudvikling, relationel ledelse, rollespil, kreativitet og innovation. Hun er bl.a. medforfatter til bogen Relationel Ledelse skrevet sammen med psykologiprofessor Kenneth Gergen (USA) samt bøgerne Kreativ Procesledelse, Relationelle Perspektiver på Ledelse, Behind the Scenes of Artistic Creativity, Bevægelige Verdener og Leadership-as-Practice.

 Nikolaj Stegeager. Cand. psych, ph.d.
Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Nikolaj Stegeager forsker og underviser i organisatorisk læring, ledelse af læreprocesser og voksenuddannelse. Han er bl.a. medforfatter til bøgerne: "Coachingens landskaber", "Organisationer i bevægelse" og "Systemisk ledelse".

 Søren Frimann. Cand.mag. i dansk og psykologi, ph.d. i sprog og kommunikation.
Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Søren Frimann forsker og underviser i coaching, aktionsforskning, ledelse og ledelsesudvikling, kommunikation, magt, voksenpædagogik og organisatorisk læring med udgangspunkt i kvalitative metoder og humanistiske videnskaber. Han er bl.a. medforfatter på ’Coachingens landskaber. Nye veje - andre samtaler’, ’Coaching - fokus på samtalen’, ’Critical Narrative Inquiry. Storytelling, Sustainability and Power’ og ’Participation and power. In participatory research and action research'.

 Søren Willert. Mag.art. (psych)
Ekstern lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Søren Willert forsker og underviser i kompleksitetsfunderet organisationsforståelse, professionelle hjælperrelationer incl. hjælpersamtaler, aktionsforskning, voksenpædagogik (efteruddannelse) i praksiskontekst.

 Finn Thorbjørn Hansen. Ph.d.,
Professor i filosofisk og dialogisk praksis, Center for Dialog og Organisation, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Finn Thorbjørn Hansen forsker i filosofisk vejledning, dialog- og kommunikationsfilosofi, eksistentiel fænomenologi og "undringens fænomenologi". Han leder Wonder Lab og er forfatter til bl.a. "At stå i det åbne" (2008), "Kan man undre sig uden ord?" (2014) og "At undre sig ved livets afslutning" (2016).

 Lise Billund. Ph.d.
Videnskabelig medarbejder, Institut for Kommunikation og Psykologi.
Lise Billund forsker og underviser i kommunikation, professionelle relationer, fag-personlig udvikling, aktionsforskning og organisationskonsultation. Hun er særligt optaget af relationens betydning for det udviklingsrum, der kan åbne sig i professionelle dialoger.  

 Poul Nørgård Dahl. Cand.mag. i samfundsfag og psykologi, ph.d. i interpersonel kommunikation i organisationer.
Lektor, Center for Dialog og Organisation Institut for Kommunikation og Psykologi på AAU. 
Poul Nørgård Dahl forsker og underviser i interpersonel kommunikation i organisationer, coaching, feedback, proceskonsultation, projektvejledning og læring. Han er bl.a. medforfatter til bøgerne: "Coachingens landskaber", "Coaching - fokus på samtalen", "Dialogisk gruppecoaching - facilitering af ledelsesudvikling" og ”Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben”.
 

Fagmiljøet bag uddannelsen

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring udbydes af Studienævnet for Læring, It og Organisation på Aalborg Universitet. Uddannelsen er forankret i et forskningssamarbejde, som omhandler teoretisk og praktisk udforskning af samspillet mellem kommunikation, læring, coaching og ledelse i organisatoriske kontekster.

De fagansvarlige på uddannelsen er alle anerkendte forskere og eksperter inden for ledelse, konsulentarbejde, coaching og organisationsudvikling. De er tilknyttet disse fagmiljøer:

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
www.kultur.aau.dk

Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet
www.cdo.hum.aau.dk