AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Indhold

Indhold


FAGLIGE HOVEDTEMAER

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema:

  1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer
  2. semester: Læring og coaching i grupper og teams
  3. semester: Coaching som organisatorisk udviklingsressource (her i forbindelse m. aktionsforskning)
  4. semester: Masterprojekt.
     

1. semester

På første semester arbejdes der med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Den interpersonelle dynamik, der kan udspille sig mellem samtalens to parter, perspektiveres gennem et udvalg af forståelsesrammer. Du får vejledning og støtte i at udvikle en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.
 

INDHOLD

Emnerne på de tre undervisningsseminarer vil være:
 

HVAD ER COACHING?

Masteruddannelsens første seminar-komponent vil være udformet som en præsentation af coaching-begrebet i tid og rum. Coaching tilhører en større familie af støtte- og hjælpersamtaler, som er udviklet og sat i system gennem de seneste godt 100 år. Inden for dette familieskab, hvad er da coachingsamtalens særkende? Hvad er baggrunden for, at coaching opstår og breder sig med kometagtig hast på netop det tidspunkt i historien, hvor det sker?
 

HVAD ER SAMTALER?

Coaching er en samtalebaseret aktivitet, og denne del af seminaret vil zoome ind på grundlæggende forhold i samtaler. Du vil blive præsenteret for en sprogbrugsteoretisk tilgang og introduceret til analyseredskaber, som bl.a. kan bruges til analyse af egen og andres coaching.
 

HVAD ER LÆRING?

Læring er en proces, der på grundlag af tilegnet viden styrker vore muligheder for at handle. Formålet er at introducere begrebet, herunder hvad begrebet almindeligvis anvendes til. Læringsteorierne udgør et meget omfattende og spraglet felt. På seminaret vil der blive sat fokus på nogle få, men centrale forskelle mellem de mangfoldige tilgange til processen.
 

INTRODUKTION TIL DIALOGISK OG SYSTEMISK COACHING

Vi går i dybden med to tilgange til coaching – den dialogiske og den systemiske. Dialogisk coaching er udviklet som samtaletradition på Center for Dialog og Organisation. Systemisk coaching er udviklet i Konsulenthuset Attractor. Tilsammen siger de noget væsentligt om variationsbredden på coachingfeltet. Vi vil begrunde vores valg af coachingtraditioner og argumentere for hypotesen: “Purpose drives practice”. Vi opfatter med andre ord ikke coaching som blot en eller flere metoder, som man kan lære som udvendige teknikker og mixe efter forgodtbefindende. Coachingens konkrete praksis hænger sammen med den teoretiske og videnskabsteoretiske forankring. Det ønsker vi skal være et vigtigt omdrejningspunkt i MOC uddannelsen.
 

DIALOGEN I FILOSOFIHISTORISK PERSPEKTIV

Platons dialoger forandrede verden. Siden har dialogen stået som et ideal. Mange har siden søgt påny at skrive dialoger, uden at det dog rigtigt er lykkedes. Med Martin Bubers arbejder kommer dialogen pludselig tilbage og formulerer et moderne humanistisk alternativ til absolutisme og relativisme.


første semester som enkeltmodul

Uddannelsens første semester kan også følges som et enkeltmodul (se højremenuen).
 


2.-4. semester
 

2. SEMESTER: Coaching og læring i grupper og teams

Andet semesters undervisningstema hedder "Coaching og læring i grupper og teams" (10 ECTS). Fokus er coaching som støtte og udviklingsredskab i forhold til arbejdsgrupper og teams. Du får mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse i social systemforståelse og gruppedynamik. I projektgrupper samarbejdes der om udvikling og analyse af teamcoachingforløb med placering i et udvalgt organisationsmiljø.

Desuden består 2. semester også af et 5 ECTS kursus i "Videnskabsteori og metode".


3. SEMESTER: Coaching som organisatorisk udviklingsressource

Tredje semesters undervisningstema hedder "Coaching som organisatorisk udviklingsressource" (15 ECTS). Her vil der ske en kraftig udvidelse af coachingperspektivet. Som studerende vil du på dette semester få til opgave at indarbejde coaching i mere omfattende organisatoriske udviklingsforløb. Den metodiske platform til dette arbejde vil være aktionsforskning, og du vil få støtte til arbejdet af såvel vejledere som medstuderende.

På semestret vil der desuden blive arbejdet med teoretiske rammeforståelser, der kan perspektivere og udfordre til nytænkning om forholdet mellem læring på individuelt niveau, på gruppeniveau og på organisationsniveau.


4. SEMESTER: Det afsluttende masterprojekt

På fjerde semester er der fokus på udarbejdelsen af det afsluttende masterprojek, der er en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.t Masterprojektet kan evt. tage udgangspunkt i eller være videreførelser af aktionsforskningsvirksomhed fra tidligere semestre.

Semesterets undervisningsseminarer indebærer en tilbagevenden til coachingsamtalen. Du modtager avanceret, teoretisk reflekteret træning inden for forskellige traditioner og hjælpes ad denne vej til yderligere at identificere og perfektionere din personlige stil.