AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Adgangskrav

For at blive optaget skal du som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af organisatorisk coaching og læring.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Følgende videregående uddannelser giver direkte adgang til optagelse på uddannelsen:

 • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af organisatorisk coaching og læring. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik.
   
 • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.
   
 • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS).
   
 • Uddannelsen til folkeskolelærer
   
 • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS-point).
   
 • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse svarende til mindst 3 diplommoduler (30 ECTS-point).
   
 • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af organisatorisk coaching og læring.
   
 • Militære ledelsesuddannelser

  * Den gl. officersgrunduddannelse + minimum ”VUT 1/L - Videreuddannelsestrin 1 for ledere”
  * De nye officersuddannelser (inkl. afsluttende diplomforløb)
  * De nye officersuddannelser + VUK.
   

ERHVERVSERFARING

Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring. Det vil sige, at du skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af organisatorisk coaching og læring. Som eksempler på relevante arbejdsfunktioner kan bl.a. nævnes:

 • ledelses- eller konsulenterfaring på forskellige niveauer
 • erfaring med udvikling af menneskelige ressourcer og videnledelse i organisationer og virksomheder
 • erfaring med uddannelsesdesign og uddannelsesudvikling mm.


DISPENSATION

Ansøgere, som ikke opfylder ovenstående, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, fx gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Universitetet kan evt. indkalde ansøgere til en optagelsessamtale.


UDVÆLGELSESKRITERIER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. I denne bedømmelse vil ansøgerens uddannelsesbaggrund, nuværende og tidligere jobfunktioner, virksomheds-, organisations- eller institutionstilknytning blive vurderet.

Der optages max. 28 studerende på holdet.