AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Undervisning

Undervisning


ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På Master i Pædagogisk Ledelse finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der bygger på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du får styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Det er et samarbejde, der giver dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremover kan have glæde af i din karriere.
 

PROJEKTeksempler

Konkrete projekteksempler kan være:

 • Udvikling af team til professionelle læringsfællesskaber
 • Udvikling af medarbejdergruppens motivation
 • Professionel kapital i praksis
 • Ledelse af institutioner i en reformkontekst
 • Indførelse af kollegasupervision
 • Udvikling af et professionelt, pædagogisk sprog i uddannelsesinstitutionen
 • Samspil mellem forvaltning og skole/institution.
   

EKSAMEN

Hvert semester afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige eksaminer. Opgaver og projektarbejde rummer som nævnt et praksisperspektiv, og der er en meget høj grad af selvbestemmelse, hvad angår emnevalg og problemformulering. Du har således allerede på første studieår mulighed for at tone dine studier i en retning, der har din særlige interesse. Projektarbejdet på andet semester samt det afsluttende masterprojekt understøttes af din projektvejleder.
  

SEMINARER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

Seminarerne tilrettelægges forskelligt fra gang til gang og varer i reglen to dage. På seminarerne bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Det sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.
 

STUDIESYSTEMET MOODLE OG "MELLEMPERIODER"

I perioderne mellem seminarerne arbejder man enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar. Der vil altså ikke være tilrettelagt fremmødeundervisning i mellemperioderne mellem de annoncerede seminarer, og man skal ikke deltage i en form for synkron undervisning over nettet. I mellemperioderne kan man dermed selv tilrettelægge sine studieaktiviteter alt efter, hvornår det passer bedst ind i hverdagen.
 

FAGMILJØET

MPL udbydes af studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring, der hører hjemme på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Læs mere om instituttet og dets forskning her.
Seniorrådgiver Dorte Ågård er uddannelsens faglige leder.

Hvor står MPL i den pædagogiske debat?

Den pædagogiske og skoleledelsesmæssige debat i Danmark er mangfoldig og præget af ret forskellige synspunkter og positioner. På MPL skaber vi overblik over positionerne, og vi lægger vægt på at belyse de teoretiske, historiske og værdimæssige udgangspunkter bag de dominerende paradigmer: Den evidens- og læringsorienterede position, Uren-Pædagogik-positionen og den Poststrukturalistiske position. MPL er i høj grad inspireret af den læringsorienterede, elevcentrerede ledelsestilgang hos især Viviane Robinson, men vi ligger ikke på én bestemt position, og vi tilrettelægger studiet, så de masterstuderende møder alle slags tilgange til pædagogisk ledelse og løbende diskuterer teoriernes og ideernes grundlag.


UDDANNELSENS VÆGT OM OMFANG

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til ”halv tid” og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit 15-20 timer om ugen.
 

Faste undervisere
 

Dorte Ågård

Dorte Ågård er seniorrådgiver ved Institut for Kultur og Læring og faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse, MPL. Hun er cand.mag. i dansk og engelsk og har i 16 år undervist og været uddannelsesleder på et gymnasium. I 2008 blev hun ansat på Aarhus Universitet til at udvikle efteruddannelse til gymnasielærere, og i 2014 forsvarede hun en ph.d. med titlen ”Motiverende relationer – lærer-elev-relationens betydning for gymnasieelevers motivation”. I 2015 blev hun ansat ved Aalborg Universitet. Hun har i en årrække stået i spidsen for en lang række udviklings- og forskningsprojekter, der har det til fælles, at de foregår i et tæt samarbejde med lærere, og handler om at finde nye måder til at udvikle lærernes klasseledelse og elevernes motivation. Dorte Ågård er desuden optaget af pædagogisk ledelse, dvs. ledelse, der har fokus på, hvordan man kan udvikle lærernes undervisning og elevernes læring og gøre lederne til vidende og troværdige samarbejdspartnere for lærerne.

Udvalgte publikationer af Dorte Ågård:

 • Motiverende relationer. Systime 2014
 • Motivation, Frydenlund 2015
 • Klasseledelse i ungdomsuddannelserne, Frydenlund 2016
 • Motivation – læreransvar eller elevansvar? Tidsskriftet Paideia maj 2016, Dafolo
   

Nanna Friche

Nanna Friche er lektor i organisatorisk læring ved Institut for Kultur og. Hun er uddannet i offentlig administration (cand.scient.adm.) og ph.d. i uddannelsesforskning ved Aalborg Universitet. Nanna har de seneste år forsket i styring og reformimplementering, pædagogisk ledelse og organisationsforandringer i erhvervsuddannelserne. Hun er særligt optaget af, hvordan reformer påvirker sociale praksisser for undervisning, organisering, evaluering og ledelse i erhvervsskolerne. Desuden er hun er optaget af, hvordan reformer efterfølges af bestemte forståelser af uddannelses- og undervisningskvalitet, der igen indvirker på hvilke former for evaluering og kvalitetsmålinger, der anses for relevante og brugbare i en organisatorisk kontekst som en skole. Aktuelle forskningsprojekter har fokus på resultatbaseret styring i erhvervsuddannelserne og på unges overgange til og fra denne gruppe af ungdomsuddannelser. Forskningsprojekterne gennemføres i samarbejde med KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning.

Seneste publikationer:
Friche, N. & Slottved, M. (2016): Pædagogisk ledelse og feedback i erhvervsskoler. Cepra-Striben, Nr. 21, 2016, s. 36-43.

Kondrup, S. & Friche, N. (2016): Forståelser af uddannelses- og undervisningskvalitet i erhvervsuddannelsesreformen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Vol. 17, Nr. 4, 2016.

 

Line Skov Hansen

Line Skov Hansen er ph.d. studerende inden for området ’Educational Capacity Building’ ved Institut for Kultur og Læring. Line er oprindeligt læreruddannet og har endvidere en Master i IKT og Læring, samt en Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser. De sidste fem år har Line sammen med kolleger fra laboratorium for Forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk Praksis (LSP) arbejdet med design og gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet i både Norge og Danmark. Disse projekter har alle været kommuneomfattende, og har involveret alle pædagogiske medarbejdere og ledelser, samt forvaltningsniveauet. Et vigtigt element i alle projekter har været kvantitative kortlægninger af læringsmiljøet, samt praksisnære og teambaserede kompetenceudviklingsaktiviteter baseret på blended learning. I sin ph.d. er Line optaget af, hvordan data og anden forskningsmæssig frembragt viden kan anvendes af praksis i arbejdet med forbedring af dagtilbuddets eller skolens læringsmiljø via et fokus på lærere og pædagogers professionelle læring og udvikling.

Seneste publikationer:
Nordahl, T. & Hansen, L. S. (2016): Det vi ved om - Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud. Forlaget Dafolo. Læs mere her

Hansen, L. S. (2016): Forskningsbasert læringsmiljøutvikling: samarbeid og sammenheng mellom kommunale støttetjenester, Kap. 4 i: Christensen, V.; Hansen, L. S.; Kostøl, A.; Persson, B. & Persson, E. (2016): Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune. FULM, Aalborg Universitetsforlag. Læs mere her

Hansen, O. H.; Nordahl, T.; Nordahl, S. Ø.; Hansen, L. S. & Hansen, O. (2016): Resultater fra Kortlægningsundersøgelse for 5 kommuner 2015 – Billund, Fredericia, Hedensted, Nordfyn og Svendborg: ’Uligheder og variationer – i dagtilbud’. FULM, Aalborg Universitetsforlag. Læs mere her

 

Anne-Birgitte Rohwedder 

Anne-Birgitte Rohwedder er ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Læring. Ph.d.-projektet undersøger betydningen af klasserumsobservationer og pædagogisk ledelsesfeedback som afsæt for professionel læring og kapacitetsopbygning. Ph.d.-projektet er designet som et aktionsforskningsprojekt og etableret i et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole og AAU. Anne-Birgitte har en masteruddannelse i pædagogiske udviklingsarbejde og har flere års praksiserfaring som uddannelsesleder og projektleder af pædagogisk udviklingsarbejde. Ved siden af sin forskning arbejder Anne-Birgitte som pædagogisk ledelseskonsulent på en række midtjyske gymnasier og erhvervsskoler. Anne-Birgitte er optaget af pædagogisk ledelse i relation til lokal kompetence- og praksisudvikling. 

Se artikel om betydningen af pædagogisk ledelse i Danske SOSU-skolers nyhedsbrev: