AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Adgangskrav

Adgangskrav


Adgang til Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse forudsætter, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, samt at du som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser.
 

UDDANNELSESKRAV

Følgende videregående uddannelser giver direkte adgang til optagelse på uddannelsen:

 • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af læring og læreprocesser. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation (HR), pædagogik.
   
 • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.
   
 • Uddannelsen til folkeskolelærer.
   
 • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 9 ECTS-point.
   
 • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser.
   
 • Militære ledelsesuddannelser

  * Den gl. officersgrunduddannelse + minimum ”VUT 1/L - Videreuddannelsestrin 1 for ledere”
  * De nye officersuddannelser (inkl. afsluttende diplomforløb)
  * De nye officersuddannelser + VUK 
   

ERHVERVSERFARING

Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring, som skal være optjent efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at du skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af læreprocesser og ledelse af pædagogiske organisationer og institutioner. Som eksempler på relevante arbejdsfunktioner kan bl.a. nævnes:

 • lederfunktioner i offentlige og private skoler og dagtilbud
 • arbejde med medarbejderudvikling og medarbejderuddannelse i offentlige og private skoler og dagtilbud
 • konsulent- og rådgivningsarbejde i relation til kompetenceudvikling og læring i offentlige og private skoler og dagtilbud.

Ved optagelse kan der ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.
 

DISPENSATION

Ansøgere, som ikke opfylder ovenstående, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, fx gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Universitetet kan evt. indkalde ansøgere til en optagelsessamtale eller skriftlig optagelsesprøve.
 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. I denne bedømmelse vil ansøgerens uddannelsesbaggrund, nuværende og tidligere jobfunktioner, virksomheds-, organisations- eller institutionstilknytning blive vurderet.

Der kan maksimalt optages 40 studerende pr. hold. Det er derfor vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen.