AAU logo

Master in Management of Technology, MMT - Executive MBA


Semestrenes indhold

MMT fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi med henblik på virksomhedens forretningsskabelse. Der lægges vægt på at udvikle evne til at arbejde i helheder, bl.a. ved at udvikle og indføre innovative koncepter for forretning, produkter, IT-systemer og produktionssystemer.
 

1. semester

Semesterets formål er at styrke din kompetence i at beskrive og forstå en virksomheds strategiske udfordringer og omgivelsesfaktorer samt i at analysere en virksomheds forretnings- og teknologiprocesser inden for primært virksomhedens funktionsområder; Produktudviklings-, drifts-, og leverancesystemer.

Teori:

 • Teknologi, forandring og strategi
 • Udvikling af produkter og services
 • Fremstilling og forsyning (Operations Management)
 • Levering (Supply Chain Management)
 • Integrerede løsninger - Koncepttankegangen

Projektet resulterer i en rapport, som beskriver og analyserer en virksomheds udviklings- og leverancesystem(er) med henblik på at forstå deres virkemåde og indbyrdes samspil. Projektet indeholder en strategisk, prioriteret problembeskrivelse og –analyse, som eventuelt kan danne udgangspunkt for din 2. semesters projektopgave.
 

2. semester

Semestrets formål er at opbygge dine - i dybden - kompetencer, i at kunne analysere og diagnosticere en virksomheds integrationsprocesser og koordineringsmekanismer. Semesteret tager udgangspunkt i centrale forretningsprocesser inden for virksomhedens udviklings-, drifts- og leverancesystemer. Projektet tager udgangspunkt i såvel produkt- som serviceorienterede virksomheder. I analysen inddrages en flerhed af perspektiver: Struktur, proces og teknologi.

Teori:

 • Organisatoriske strukturer, processer og systemer
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Strategi

Projektet resulterer i en dybdegående analyse og diagnose af en eller flere af en virksomheds centrale forretningsprocesser. Rapporten danner typisk grundlag for at udvikle helhedsorienterede, innovative løsningskoncepter på 3. semester.

 

3. semester

Formålet med 3. semester er at opbygge dine kompetencer inden for udvikling af strategiske, helhedsorienterede og innovative tekniske og organisatoriske løsningskoncepter samt at planlægge og igangsætte en større organisatorisk forandringsproces, som har et strategisk perspektiv. Det er et krav, at forandringsopgaven planlægges med inspiration fra en flerhed af forandringsperspektiver/-skoler. Du trænes i at skabe løsningskoncepter i samspillet mellem: Teknologi, systemer, mennesker, strukturer og virksomhedens forandringsparathed.

Teori:

 • Organisatoriske forandringsprocesser I
 • Innovationsledelse I
 • Udvikling af helhedsorienterede integrerede løsninger (sat ind i en fremadrettet kontekst for læring)
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management

På semesteret udvikles en rapport, som demonstrerer deltagernes evne til at udvikle og argumentere or udvikling af helhedsorienterede, innovative løsninger på identificerede strategiske udfordringer. Desuden deltagernes evne til at planlægge og forberede en større organisatorisk forandringsprojekt. Der lægges vægt på, at projektet har et potentiale til at udvikle sig til et masterprojekt, som gennemføres på 4. semester.
 

4. semester

Formålet med fjerde og sidste semester er, at deltagerne demonstrerer teoretiske og praktiske evner i at implementere en bredt forankret løsning for en valgt organisatoriske forandring. Der lægges vægt på, at deltageren demonstrerer erfaringer (og refleksioner) fra et reelt implementeringsprojekt, herunder demonstrerer opnåede resultater.

Teori:

 • Forstå reaktionsmønstre i den forandring, der er igangsat
 • Organisatoriske forandringsprocesser II
 • Innovationsledelse II

I masterprojektet arbejdes videre med projektet fra 3. semester, dvs. skabe en helhedsorienteret løsning, kritisk vurdere denne og igangsætte en implementeringsproces med høj grad af involvering.
 


MMT's centrale kendetegn

MMT uddanner fremtidige ledere, som kan løfte virksomhedens forandringsopgave. MMT tager udgangspunkt i teknologi – defineret i bred betydning, og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for udvikling og innovativ forandring. Alt sammen med henblik på forretningsskabelse.

Med MMT-uddannelsen bliver du rustet til at spille en aktiv rolle i din virksomheds eller organisations udvikling.

MMT-uddannelsen har kendetegn:

 

Helhed i løsninger
- forretning, teknologi, ledelse og organisation

Virksomheder og organisationer indgår i dag i mange komplekse sammenhænge, hvor det er let at miste overblikket. MMT-uddannelsen lægger vægt på at udvikle evnen hos den enkelte til at tænke i helheder – at forstå komplekse samspil mellem forskellige elementer og at udvikle innovative løsninger.

De teknologiske muligheder skal ses sammen med evnen til at skabe forretning og til at udnytte virksomhedens menneskelige ressourcer og udvikling af nye organisationsformer.

 

Teori omsættes til praktiske løsninger - projekter som omdrejningspunkt for læring

Den projektbaserede læring, som praktiseres på Aalborg Universitet, anvendes også som pædagogisk model for MMT-uddannelsen.

Projektarbejdet er et relevant omdrejningspunkt for indlæring, idet teorier og metoder relateres til og anvendes i praksis. Teorier skaber en bred forståelsesramme for en problemstilling, og omvendt giver arbejdet med projektopgaven i virksomheden en baggrund for at vurdere, hvilke teorier og metoder det vil være relevant at inddrage.

På hvert semester gennemføres et individuelt projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra egen virksomhed. Emnerne for projekterne er afpasset efter semestrets temaer. Opgaven vil øge i omfang og kompleksitet for hvert semester.

Hver måned afholdes der seminar med teoretiske og praktiske indlæg omkring et tema. Ind imellem seminarerne studeres individuelt relevant litteratur.

 

I spidsen for forandringer

Der lægges vægt på, at deltagerens virksomhed er involveret og engageret i projekterne. Det er ikke tilstrækkeligt, at deltageren gennemfører relevante analyser, anvender teoretiske modeller og udvikler egnede løsninger. Projekterne må forankres i virksomheden.

Deltageren må præsentere sine analyser og løsningsforslag i virksomheden og få inddraget relevante interessenter i aktiv medvirken. Herved får MMT-deltageren styrket sin kompetence i at tilrettelægge og at stå i spidsen for forandringsprojekter.

 

Både deltager og virksomhed får udbytte

På MMT går udvikling af faglig kompetence hånd i hånd med den personlige udvikling hos den enkelte deltager. Vekselvirkningen mellem opbygning af et teoretisk grundlag og arbejde med projektopgaver giver færdigheder i at arbejde med en kompleks problemstilling. Projekterne bliver derfor et laboratorium for både faglig og personlig udvikling.
Deltageren bliver bedre til at overskue en kompleks situation og til at identificere sammenhænge. Overblikket giver mulighed for at fokusere.

Evnen til at reflektere udvikles, så enkeltstående hændelser og personlige erfaringer bliver sat ind i en større sammenhæng. Det giver anledning til at undres over sammenhænge og baggrund for at stille relevante spørgsmål.

Udvikling af koncepter for innovative løsninger er en lejlighed til at lade sig udfordre til at prøve grænser og til at foretage mentale spring. Det indebærer en leg med nye muligheder i en eksperimenterende arbejdsform, som giver afsæt for at tage pejling af en ny retning. Denne evne kan bruges både for virksomheden og for den personlige udvikling.

Også virksomheden får udbytte af MMT-projekterne. Det afsluttende projekt defineres inden for et af virksomhedens udviklingsområder og giver således lejlighed til at få bearbejdet en større problemstilling i virksomheden.

Det har også vist sig, at projektanalyser fra de første semestre kan give anledning til relevante spørgsmål og efterfølgende overvejelser i virksomheden.