MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

Master-in-Management-of-Technology-MMT-Indhold

SEMESTRENES INDHOLD

MMT fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi med henblik på virksomhedens forretningsskabelse. Der lægges vægt på at udvikle evne til at arbejde i helheder, bl.a. ved at udvikle og indføre innovative koncepter for forretning, produkter, IT-systemer og produktionssystemer.

1. SEMESTER

Semesterets formål er at styrke din kompetence i at beskrive og forstå en virksomheds strategiske udfordringer og omgivelsesfaktorer samt i at analysere en virksomheds forretnings- og teknologiprocesser inden for primært virksomhedens funktionsområder; Produktudviklings-, drifts-, og leverancesystemer.

Teori:

 • Teknologi, forandring og strategi
 • Udvikling af produkter og services
 • Fremstilling og forsyning (Operations Management)
 • Levering (Supply Chain Management)
 • Integrerede løsninger - Koncepttankegangen

Projektet resulterer i en rapport, som beskriver og analyserer en virksomheds udviklings- og leverancesystem(er) med henblik på at forstå deres virkemåde og indbyrdes samspil. Projektet indeholder en strategisk, prioriteret problembeskrivelse og –analyse, som eventuelt kan danne udgangspunkt for din 2. semesters projektopgave.

2. SEMESTER

Semestrets formål er at opbygge dine kompetencer i at analysere og diagnosticere en virksomheds integrationsprocesser og koordineringsmekanismer. Semesteret tager udgangspunkt i centrale forretningsprocesser inden for virksomhedens udviklings-, drifts- og leverancesystemer. Projektet tager udgangspunkt i såvel produkt- som serviceorienterede virksomheder. I analysen inddrages en flerhed af perspektiver: Struktur, proces og teknologi.

Teori:

 • Organisatoriske strukturer, processer og systemer
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Strategi

Projektet resulterer i en dybdegående analyse og diagnose af en eller flere af en virksomheds centrale forretningsprocesser. Rapporten danner typisk grundlag for at udvikle helhedsorienterede, innovative løsningskoncepter på 3. semester.

3. SEMESTER

Formålet med 3. semester er at opbygge dine kompetencer inden for udvikling af strategiske, helhedsorienterede og innovative, tekniske og organisatoriske løsningskoncepter samt at planlægge og igangsætte en større organisatorisk forandringsproces med et strategisk perspektiv. Det er et krav, at forandringsopgaven planlægges med inspiration fra en flerhed af forandringsperspektiver/-skoler. Du trænes i at skabe løsningskoncepter i samspillet mellem: Teknologi, systemer, mennesker, strukturer og virksomhedens forandringsparathed.

Teori:

 • Organisatoriske forandringsprocesser I
 • Innovationsledelse I
 • Udvikling af helhedsorienterede integrerede løsninger (sat ind i en fremadrettet kontekst for læring)
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management

På semestret skrives en synopsis, som demonstrerer deltagernes evne til at udvikle og argumentere for udvikling af helhedsorienterede, innovative løsninger på identificerede strategiske udfordringer. Desuden at demonstrere deltagernes evne til at planlægge og forberede et større organisatorisk forandringsprojekt. Der lægges vægt på, at synopsis har et potentiale til at udvikle sig til et masterprojekt, som gennemføres på 4. semester

4. SEMESTER

Formålet med fjerde og sidste semester er, at deltagerne demonstrerer teoretiske og praktiske evner i at implementere en bredt forankret løsning for en valgt organisatoriske forandring. Der lægges vægt på, at deltageren demonstrerer erfaringer (og refleksioner) fra et reelt implementeringsprojekt, herunder demonstrerer opnåede resultater.

Teori:

 • Forstå reaktionsmønstre i den forandring, der er igangsat
 • Organisatoriske forandringsprocesser II
 • Innovationsledelse II

I masterprojektet arbejdes videre med projektet fra 3. semester, dvs. skabe en helhedsorienteret løsning, kritisk vurdere denne og igangsætte en implementeringsproces med høj grad af involvering.
 

Hvad lærer du bl.a. på MMT

Hør hvad underviserne fortæller om indholdet i MMT-uddannelsen.

Søren Møller Kristensen fortæller om MMT

 

Ejnar Bryld fortæller om MMT-uddannelsen og forandringsledelse.  

 

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-fra-teori-til-praksis

FRA TEORI TIL PRAKSIS:
PROJEKTER SOM OMDREJNINGSPUNKT FOR LÆRING
 

Den projektbaserede læring, som praktiseres på Aalborg Universitet, anvendes også som pædagogisk model for MMT-uddannelsen.

Projektarbejdet er et relevant omdrejningspunkt for indlæring, idet teorier og metoder relateres til og anvendes i praksis. Teorier skaber en bred forståelsesramme for en problemstilling, og omvendt giver arbejdet med projektopgaven i virksomheden en baggrund for at vurdere, hvilke teorier og metoder det vil være relevant at inddrage.

På hvert semester gennemføres et individuelt projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra egen virksomhed. Emnerne for projekterne er afpasset efter semestrets temaer. Opgaven vil øge i omfang og kompleksitet for hvert semester.

Hver måned afholdes der seminar med teoretiske og praktiske indlæg omkring et tema. Ind imellem seminarerne studeres individuelt relevant litteratur.

 

MMT på de sociale medier
 

Facebook

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-Facebook


Linkedin

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-LinkedIn