MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

Master-in-Management-of-Technology-MMT-Adgangskrav

ADGANGSKRAV

Adgangskravet til MMT-uddannelsen består af to centrale dele, idet der både stilles krav om et bestemt uddannelsesniveau og krav om relevant erhvervserfaring.

På MMT-uddannelsen ønskes stærkt motiverede deltagere, der er i gang med en karriere eller har en karriere foran sig inden for eksempelvis teknologi-, udviklings- eller produktionsledelse. Efter endt uddannelse opnås retten til titlen Master in Management of Technology – (Executive Master in Business Administration – EMBA).

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ MMT

Når du søger om optagelse, foregår det via Uddannelses- og Forskningsministeriets Ansøgningsportal (vælg ”Søg optagelse” til højre). I forbindelse med ansøgningen skal du uploade følgende dokumenter (du kan se nærmere beskrivelse af adgangskravene længere nede på siden):

 • Eksamensbevis for adgangsgivende uddannelse(r)
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring (f.eks. i form af ansættelseskontrakt eller lønseddel, hvor anciennitet fremgår)
 • CV
 • Din egen motiverede ansøgning
 • Desuden anbefales det, at du vedhæfter dokumentation for ledelsesopbakning fra din nuværende arbejdsgiver.

UDDANNELSESMÆSSIGE ADGANGSKRAV

Det kræves, at du har bestået en relevant, videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, f.eks.

 • en bacheloruddannelse
 • en professionsbacheloruddannelse
 • en mellemlang, videregående uddannelse
 • en diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb
 • en udenlandsk uddannelse på samme niveau
 • en militær ledelsesuddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte adgangskrav, så kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for at blive optaget.

KRAV OM ERHVERVSERFARING

Alle ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at man skal have arbejdet i mindst 2 år i en funktion, som er relevant for MMT-uddannelsen. Der kan ikke dispenseres for kravet om erhvervserfaring.

ØVRIGE FORUDSÆTNINGER

Lederpotentiale og uddannelsesmotivation. Dette punkt dokumenteres ved en grundig beskrivelse af ansøgerens mål og motiv med deltagelse i MMT-programmet. Derudover skal ansøgeren gennem anbefaling fra nuværende arbejdsgivere kunne dokumentere ledelsens opbakning til at indgå i et MMT-forløb.

Der forudsættes desuden gode engelskkundskaber, da en væsentlig del af faglitteraturen er på engelsk.

For at vurdere ovenstående kriterier kan det blive nødvendigt at indkalde dig til en samtale.

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

De indkomne ansøgninger vil blive behandlet ved ansøgningsfristens udløb. Selvom man opfylder optagelseskravene, er man ikke sikret optagelse, idet der kan være flere kvalificerede ansøgere, end der er plads til på holdet. Hvis dette er tilfældet, vil udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere ske ud fra en vurdering af ansøgerens aktuelle jobfunktion, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige baggrund. Der optages dog også deltagere efter deadline, hvis der er plads, men der optages max. 20 deltagere på hvert hold.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. I denne bedømmelse vil ansøgerens uddannelsesbaggrund, nuværende og tidligere jobfunktioner, virksomheds-, organisations- eller institutionstilknytning blive vurderet. Der kan maksimalt optages 20 studerende pr. hold.