AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Undervisning


tilrettelæggelse

Uddannelsens tilrettelæggelse er baseret på den grundtanke, at din faglige vidensopbygning og personlige udvikling kobles tæt. Det sker ved, at der skabes en stigende udfordring i uddannelsen, både hvad angår personlig investering og teoretisk tilegnelse, praktisk træning og anvendelse af det lærte.


ARBEJDSFORMER

Uddannelsen læses på halv tid over to år ved siden af arbejdet. Den er tilrettelagt med kursusundervisning, dels på seminarer, dels via it-støttede aktiviteter. Der er som hovedregel tre seminarer hvert semester, og de finder sted på et konferencecenter i Aalborg. Du deltager i projekter og skriver opgaver i tilknytning til undervisningen – enten i en gruppe eller individuelt. Projektarbejde og det afsluttende masterprojekt understøttes altid af faglig vejledning.

 

 

PROJEKTARBEJDE

På LOOP kommer du gennem projekter til at arbejde med praksisnære problemstillinger, som er relevante i forhold til den organisatoriske hverdag, du er den del af. Projekterne giver dig mulighed for i praksis at anvende den viden, du tilegner dig på seminarerne. Erfaringen viser, at denne undervisningsform giver et maksimalt læringsmæssigt udbytte og et stærkt fundament for at skabe forandring og udvikling i din egen organisation.


Eksamen

Hvert semester afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige eksaminer. Opgaver og projektarbejde rummer som nævnt et praksisperspektiv, og der er en meget høj grad af selvbestemmelse i forhold til emnevalg og problemformulering. Du har således allerede på første studieår mulighed for at 'tone' dine studier i retning af det faglige område, der har din særlige interesse. Projektarbejdet på andet semester samt det afsluttende masterprojekt understøttes af projektvejledning.
 

SEMINARER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

Seminarerne tilrettelægges forskelligt fra gang til gang og varer i reglen to dage. På seminarerne bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Dette sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.
 

STUDIESYSTEMET MOODLE OG "MELLEMPERIODER"

I perioderne mellem seminarerne arbejder man enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar. Der vil altså IKKE være tilrettelagt fremmødeundervisning i mellemperioderne mellem de annoncerede seminarer, og man skal IKKE deltage i en form for synkron undervisning over nettet. I mellemperioderne kan man dermed selv tilrettelægge sine studieaktiviteter alt efter, hvornår det passer bedst ind i hverdagen.
 

UDDANNELSENS VÆGT OM OMFANG

Uddannelsen svarer til ”halv tid” og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit 15-20 timer om ugen.