AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Adgangskrav

Du skal som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser, herunder LOOP.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.
 

uddannelser der giver adgang

 • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af læring og læreprocesser. Det gælder fx uddannelser inden for organisation, sociologi, psykologi, kommunikation og pædagogik.
   
 • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser. Som eksempler kan nævnes:

  * Diplom i ledelse
  * Pædagogisk diplomuddannelse
  * HD 2. del i organisation
  * Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  * Diplomuddannelse som fleksibelt forløb (med indholdselementer inden for læring/organisation/pædagogik) 

 • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, professionsbachelor i offentlig administration (kun med gennemført valgmodul HR eller valgmodul uddannelses-og erhvervsvejledning).

 • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøger enten har skrevet et bachelorprojekt, som ligger inden for læringsområdet/det pædagogiske område eller har gennemført relevant, teoretisk efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til minimum 10 ECTS.
   
 • Professionsbacheloruddannelsen som socialrådgiver, forudsat at ansøger enten har skrevet et bachelorprojekt, som ligger inden for læringsområdet/det pædagogiske område eller har gennemført relevant, teoretisk efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til minimum 10 ECTS.
   
 • Uddannelsen til folkeskolelærer
   
 • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøger, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter- og videreuddannelse svarende til 10 ECTS
   
 • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet eller det sociale område) forudsat at ansøger har gennemført relevant efteruddannelse/videreuddannelse på diplomniveau (reguleret forløb) inden for det pædagogiske område svarende til 15 ECTS.
   
 • Militære ledelsesuddannelser

  * Den gl. officersgrunduddannelse + minimum ”VUT 1/L - Videreuddannelsestrin 1 for ledere”
  * De nye officersuddannelser (inkl. afsluttende diplomforløb)
  * De nye officersuddannelser + VUK 

ERHVERVSERFARING

Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring. Det vil sige, at du skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af læreprocesser og ledelses- og organisationspsykologi. Som eksempler på relevante arbejdsfunktioner kan bl.a. nævnes:

 • lederfunktioner i offentlige og private virksomheder
 • arbejde med medarbejderudvikling og medarbejderuddannelse i offentlige og private virksomheder
 • konsulent- og rådgivningsarbejde i relation til kompetenceudvikling og læring i offentlige og private virksomheder

Ved optagelse kan der ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.
 

DISPENSATION

Ansøgere, som ikke opfylder ovenstående, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, fx gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Universitetet kan evt. indkalde ansøgere til en optagelsessamtale.
 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. I denne bedømmelse vil ansøgerens uddannelsesbaggrund, nuværende og tidligere jobfunktioner, virksomheds-, organisations- eller institutionstilknytning blive vurderet. Der kan maksimalt optages 50 studerende pr. hold. Det er derfor vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen.