Master i Læreprocesser

ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På Master i Læreprocesser finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet vil du blive en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Eksempler på projekter

Her får du et par eksempler på projekter fra Master i Læreprocesser:

  • Videnledelse – et praktisk perspektiv på skabelsen af viden i organisationen
     
  • Transfer af vejlederkompetencer – fra øvelser i et teoretisk læringsrum til anvendelse i praksis
     
  • Kan kreativitet og evaluering gå hånd i hånd?
     
  • Divergensen mellem matematiklærernes didaktiske viden og praksis

Eksamen

Hvert semester afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige eksamener. Opgaver og projektarbejde rummer som nævnt et praksisperspektiv, og der er en meget høj grad af selvbestemmelse, hvad angår emnevalg og problemformulering. Du har således allerede på første studieår mulighed for at tone dine studier i retning af den specialisering, der har din særlige interesse. Projektarbejdet på andet semester samt det afsluttende masterprojekt understøttes af din projektvejleder.

SEMINARER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

Seminarerne tilrettelægges forskelligt fra gang til gang og varer oftest 2½ dag. Enkelte seminarer er dog kun af 1-1½ dags varighed. På seminarerne bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Dette sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.

STUDIESYSTEMET MOODLE OG "MELLEMPERIODER"

I perioderne mellem seminarerne arbejder man enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar. Der vil altså IKKE være tilrettelagt fremmødeundervisning i mellemperioderne mellem de annoncerede seminarer, og man skal IKKE deltage i en form for synkron undervisning over nettet. I mellemperioderne kan man dermed selv tilrettelægge sine studieaktiviteter alt efter, hvornår det passer bedst ind i hverdagen.

FAGMILJØET

Undervisningen på Masteruddannelsen i Læreprocesser varetages af en særdeles kompetent underviserstab. Da studiet er tværfagligt, kan du møde undervisere fra andre fakulteter end Det  Humanistiske fakultet på Aalborg Universitet. Underviserne kommer primært fra Institut for Læring og Filosofi. Desuden vil du møde gæsteforlæsere fra andre danske og udenlandske uddannelseinstitutioner, ligesom der kan blive inddraget relevante ressourcepersoner fra erhvervslivet.

Faste Undervisere

Hvor intet andet er nævnt, er den enkelte underviser tilknyttet Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.