AAU logo

Master i Læreprocesser

Masterprojekt

Masterprojekt

En forudsætning for optagelse som enkeltfagsstuderende på dette modul er, at du har bestået alle forudliggende eksamener på Master i læreprocesser.

På uddannelsens fjerde semester skriver du et masterprojekt, som er den afsluttende opgave på din uddannelse. 

Emnet for opgaven kan frit vælges inden for det specialiseringsområde, som du har beskæftiget dig med på 3. semester.

Studerende, der på 3. semester har fulgt projektmodulet ’Læring og forandring’ kan frit vælge emne inden for uddannelsens faglige områder.

Emnet godkendes af en underviser på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Masterprojektet kan du skrive alene, eller det kan udarbejdes i en gruppe med op til tre studerende. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, der demonstrerer den studerendes faglige og videnskabelige kompetencer og evne til at formidle egen viden. 


Læringsmål

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have:
 

Viden om og forståelse af

 • dybtgående teoretisk viden om specialiseringsområdets teorier og metoder
   
 • nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling
   
 • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

 

eksamen

Du afslutter med en mundtlig eksamen. Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i dit masterprojekt. 
 

akademisk titel

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel "Master i Læreprocesser" (efterfulgt af navnet på den valgte specialisering). Hvis du på 3. semester vælger at fordybe dig i modulet Læring og Forandring, bliver din akademiske titel "Master i Læreprocesser".
 

YDERLIGERE OPLYSNINGER


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Lektor Birthe Lund (faglig koordinator)
Tlf. 2266 1354 
E-mail: bl@hum.aau.dk

ENKELTFAGETS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk 
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Du vil opnå færdigheder i 

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område og inden for masterprojektets særlige område og problemstilling
   
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til masterprojektets specifikke genstandsfelt 
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for masterprojektets specifikke området til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller Kompetencer til
   
 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist 
   
 • selvstændigt at kunne styre og designe komplekse løsningsmodeller til undersøgelse af den valgte problemstilling 
   
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af den valgte problemstilling 
   
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Seminardatoer

Som optakt til skriveprocesen afholdes et endags-seminar på Aalborg Universitetsbibliotek. Dette seminar ligger i efterårssemestret, som regel medio september.

På opstartsseminaret vil du blive præsenteret for holdet af specialevejledere, og der vil være forskellige studieaktiviteter, der understøtter den gode skriveproces. Der vil blive etableret studiegrupper til fælles støtte og inspiration gennem specialeskrivningsforløbet.

Derudover holdes et halvanden-dags seminar, der igen sætter fokus på skriveprocessen. Du vil få mulighed for feedback på dit foreløbige masterprojekt, og du vil kunne træffe din vejleder. Dette seminar afholdes som regel medio/ ultimo oktober.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning.

Fakta

Masterprojektmodul fra Master i Læreprocesser

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 24.900 kr.

Ansøgningsfrist

 • Kan kun følges som afslutning på en hel masteruddannelse

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.