Master i Læreprocesser

Indhold

Uddannelsen er inddelt i fire semestre og er tilrettelagt som en kombination af følgende:

  • Seminarer bestående af blandt andet foredrag, workshops, gruppearbejde mm.
  • Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger, læsning med opgaver, fremlæggelse af opgaver, diskussion mm.
  • Forskellige former for skriftlige opgaver og projektarbejde med tilknyttet faglig vejledning

1. semester
 

FÆLLESDELEN PÅ 1. STUDIEÅR

På det første studieår etableres det faglige og teoretiske fundament, som specialiseringerne på uddannelsens andet år hviler på. Undervisningsmodulerne er fælles for alle studerende. De omfatter teoretiske og metodiske tilgange til at studere og evaluere læring i forskellige uddannelses- og erhvervskontekster. Der er tre undervisningsmoduler på det første semester:
 

LÆRINGSTEORI, 5 ECTS

Her arbejder vi med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis. Du får undervisning i begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Teorier om læring er udviklet og anvendt inden for en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige videnskabsområder. De omhandler mange forskellige arenaer for læring, herunder uddannelse og arbejdsliv.
 

VIDENSKABSTEORI OG METODE I, 5 ECTS

Her sætter vi fokus på forskningsmæssige arbejdsmåder. Vi arbejder med empiriske metoder til design og studier af læring og læreprocesser. Vi arbejder desuden teoretisk med videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger. Formålet er, at du som studerende selv skal kunne designe og forstå empiriske studier af læring og læreprocesser. Du skal lære at forholde dig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater.
 

ORGANISATORISK LÆRING, 5 ECTS

Der arbejdes med samspillet mellem arbejde og uddannelse. Der er fokus på forandringsprojekter som organisatorisk læring samt på formel og uformel læring i organisationen. Du får kendskab til teorier og tilgange, der belyser læring i en organisatorisk kontekst. Læring i organisationer forekommer i en række situationer, designede og tilsigtede såvel som spontane og uformelle, individuelle såvel som kollektive.
 

2. semester

På uddannelsens andet semester er der to moduler:
 

LÆRING I PRAKSIS, PROJEKTMODUL, 10 ECTS

Modulet handler om, hvordan teorier og begreber om læring kan anvendes til at undersøge, analysere og udvikle læring af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Der bygges videre på 1. semesters modul 'Læringsteori'. Den centrale aktivitet består i, at du skal gennemføre og afrapportere et projektarbejde. Dine egne og/eller andres empiriske undersøgelser af læring skal indgå som en del af projektarbejdet.
 

EVALUERING AF LÆREPROCESSER, 5 ECTS

Her sætter vi fokus på evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau som led i uddannelses- og kompetenceforløb, dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studerer vi centrale begreber og metoder, og vi ser på den praktiske tilrettelæggelse af evalueringer.
 

3. semester

SPECIALISERINGSDELEN 

Medio november, mens du stadig er i fuld sving med dit 2. sememster, skal du træffe endeligt valg af specialiseringsmodul. Dit valg får betydning for, hvad du kommer til at arbejde med det meste af tiden på dit 3. semester, og hvad dit afsluttende masterprojeket kommer til at omhandle.

På tredje semester er der to studieaktiviterer, nemlig specialiseringsmodulet på 10 ECTS og det obligatoriske modul Videnskabsteori og metode II på 5 ECTS. Nedenfor bliver du præsenteret for de tre specialiseringsmoduler og det obligatoriske modul i Videnskabsteori og Metode II.
 

1. EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING, 10 ECTS

Omfatter 1) Pædagogisk evaluering inden for uddannelsesforløb, herunder den enkelte evaluerings forudsætninger og konsekvenser 2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling 3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.
 

2. FORANDRINGSLEDELSE OG ARBEJDSMILJØ, 10 ECTS

Fokus her er på samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og psykisk arbejdsmiljø. Sigtet er at give kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.
 

3. DIDAKTIK OG PROFESSIONSUDVIKLING, 10 ECTS

Omhandler mulighederne for at udvikle og kvalificere praksis på et didaktisk grundlag. Der lægges vægt på udvikling af professionsunderviseres kreative og innovative kompetence og på undervisernes forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende praksis i professionen.
 

VIDENSKABSTEORI OG METODE II, 5 ECTS

Dette modul er obligatorisk for alle studerende, der følger hele semestret. Der bygges videre på første semesters metodemodul, og der arbejdes med emne og problemindkredsning som forberedelse til det afsluttende masterprojekt.
 

4. semester

Uddannelsen afsluttes med, at du på dit fjerde semester skriver det afsluttende masterprojekt. Du vælger et emne inden for det specialiseringsområde, som du har fulgt på tredje semester. Emnet godkendes af en underviser på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Masterprojektet kan du skrive alene, eller det kan udarbejdes i en gruppe med op til tre studerende. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, der demonstrerer den studerendes faglige og videnskabelige kompetencer og evne til at formidle egen viden. Der sluttes af med en mundligt individuel eksamen, som tager udgangspunkt i masterprojektet.

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel "Master i Læreprocesser" (efterfulgt af navnet på den valgte specialisering). Hvis du på 3. semester vælger at fordybe dig i modulet Læring og Forandring, bliver din akademiske titel "Master i Læreprocesser".
 

akademisk titel

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel 'Master i Læreprocesser' med tilføjelse af din specialiseringslinje på 3. semester.