Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Undervisning


Masterspecialiseringen i Innovation og Kreativt Læringsdesign har et eksperimenterende, pædagogisk og didaktisk fokus på, hvordan du udvikler kompetencer til at indfri ambitionerne om kreativitetsudvikling og opbygning af innovationskompetence i konkrete uddannelser og fagfelter. Der arbejdes med udfordringer forbundet hermed, på såvel mikro-, som meso- og makroniveau.

Æstetisk læring

Der er et særligt fokus på æstetisk læring, det vil sige på sammenhængen mellem kropslige, emotionelle, kognitive, erfaringsmæssige og kulturelle aspekter af læreprocesser i kreativitetsudvikling og opbyggelse af innovationskapacitet.


Eksperimenterende undervisningsformer

Uddannelsen tilrettelægges med aktivt involverende og eksperimenterende undervisningsformer og ekskursioner i løbet af uddannelsen. Eksempler kan være gennemgang af et story-line-forløb eller deltagelse i sanseaktiverende processer. Disse aktiverende undervisningsformer har til hensigt at forbinde dine konkrete erfaringer med teoretiske begreber og perspektiver. Det skaber grundlag for, at du selv udvikler mod til en mere eksperimenterende tilgang til undervisning og læring, samt at du udvikler kompetencer til at iværksætte udviklings-og undervisningsprocesser i praksis.

Under studiet skal du udarbejde en lærings- og kompetenceportfolio, som samtidig vil være uddannelsens redskab til webstøttet undervisning.

ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet vil du blive en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Fagligt miljø

Master i  i Innovation og Kreativt Læringsdesign er forankret i Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU). Uddannelsens leder er  professor Julie Borup Jensen.

Selve studieaktiviteterne varetages af undervisere på forskerniveau, der også har praktisk erfaring inden for kreativitetsudviklende læreprocesser, innovativ didaktik og udvikling af uddannelser og undervisningsformer. Flere af underviserne har viden og kompetencer fra kunstneriske fag, hvilket giver en unik mulighed for nye faglige kombinationer omkring læreprocesser inden for kreativitet og innovation.

SEMINARER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

Seminarerne finder sted i Aalborg. De tilrettelægges forskelligt fra gang til gang og varer oftest 2 dage. På seminarerne bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Dette sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.

STUDIESYSTEMET MOODLE OG "MELLEMPERIODER"

I perioderne mellem seminarerne arbejder man enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar. Der vil altså IKKE være tilrettelagt fremmødeundervisning i mellemperioderne mellem de annoncerede seminarer, og man skal IKKE deltage i en form for synkron undervisning over nettet. I mellemperioderne kan man dermed selv tilrettelægge sine studieaktiviteter alt efter, hvornår det passer bedst ind i hverdagen.
 

Uddannelsesens faste undervisere
 

Julie Borup Jensen, uddannelseskoordinator

Julie Borup Jensen er lektor i kreativitet og æstetiske læreprocesser ved Institut for Kultur og Læring. Hun er uddannet violinist fra konservatoriet, sygeplejerske, cand.mag. og ph.d. i Læring og Forandringsprocesser. Julie har i de seneste år forsket i kreativitets- og innovationspotentialer i at fokusere på æstetiske videns- og læringsformers samspil med andre læringsformer inden for sygeplejerske,- lærer- og pædagogprofessionen. Hun er særlig optaget af interaktiv aktionsforskning i læringsmiljøer, der understøtter innovation, kreativitet og mangfoldighed. Her er det især kunstens potentiale for at involvere og motivere forskelligartede deltagergrupper for læring, der er i fokus. Vigtigste forskningsprojekter lige nu er Inklusion i Fagundervisningen om musikfagets inklusionspotentialer, samt uddannelsesudviklingsprojektet Kunstbaseret uddannelsesudvikling i Pædagoguddannelsen i samarbejde med UCN (University College Nordjylland). Medforfatter til bogen Chemi, T., Jensen, J. B. & Hersted, L. (2015), Behind the Scenes of Artistic Creativity, Frankfurt, Peter Lang.

Tatiana Chemi, lektor

Tatiana Chemi

Tatiana Chemi er lektor ved Institut for Kultur og Læring. Hun er uddannet cand. mag. i litteratur og teater og har en Ph.d. i teaterhistorie. Tatiana forsker og underviser i kreativitet, kunstneriske læreprocesser, emotioner i læring, organisatorisk æstetik, kunstbaseret co-creation og kreative læringsmiljøer. Hun er bl.a. forfatter til Artbased Approaches. A Practical Handbook to Creativity at Work, Fokus Forlag, 2006, In the Beginning Was the Pun: Comedy and Humour in Samuel Beckett’s Theatre, Aalborg Universitetsforlag, 2013; Kunsten at integrere kunst i undervisning, Aalborg Universitetsforlag, 2012 (som har skaffet hende kåringen som Aalborg Universitetsforlags årsforfatter); The Art of Arts Integration (2014), Aalborg University Press og med Jensen, J. B. & Hersted, L. (2015), Behind the Scenes of Artistic Creativity, Frankfurt, Peter Lang.

Birthe Lund, lektor

Birthe Lund

Birthe Lund er lektor med særlig forskningskompetence ved Institut for Kultur og Læring. Hun har gennem 20 år været særlig optaget af at udforske og udvikle innovative læreprocesser og innovativ didaktik, teoretisk såvel som praktisk. Birthe har udviklet flere uddannelser inden for feltet og er særlig optaget af rammerne for skabelse af innovative processer og kreativitet i et makro perspektiv - herunder udvikling af begrebet innovativ didaktik med inddragelse af et sociologisk, pædagogisk og samfundsmæssigt perspektiv. Hun er særlig optaget af uddannelsers mål og kompetencer set i et professions- og dannelsesperspektiv, ikke mindst de aktuelle betingelser for udvikling af fænomenet ”nordisk didaktik” og dannelse sammenholdt med en innovativ didaktiks diskurs.

Margit Saltofte, lektor

Margit Saltofte

Margit Saltofte er lektor i læringsantropologi ved Institut for Kultur og Læring og ph.d. i kreative læreprocesser. Igennem de sidste ni år har hun forsket i kreativitet og kreative læreprocesser, som de tager sig ud i forskellige læringsmiljøer. Særlig optaget er hun af forholdet mellem formaliseret undervisning og felter for uformelle læreprocesser og kreativitet. Det har ført til udvikling af begrebet "mellemrumszoner" og "mellemrumszone kreativitet", hvor hun beskæftiger sig med hvordan kreativitet organisatorisk, socialt og fysisk kommer til udtryk i udkanten af eller til tider i opposition til det planlagte. Forskningen er baseret på empiriske undersøgelser i skoler, den Jyske Sangskole samt innovationsworkshops. Et gennemgående fokus er, hvordan anerkendelse af visse udtryks- og arbejdsformer i institutioner og organisationer fører til inklusion af visse aktører og eksklusion af andre. Desuden er hun optaget af, hvordan man finder viden og mening ved at foretage empiriske undersøgelser understøttet af visuelle udtryksformer.