Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Indhold

 

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign giver dig mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle problemstillinger forbundet med udvikling af kreativ innovationskapacitet (herunder entreprenørskab) i professioner samt i uddannelsessektoren bredt.

Masteruddannelsen giver en bred indføring i de dele af læringsteorien og didaktikken, som har særlig relevans for entreprenørskab og kreativitetsudvikling.

 

Indhold

Uddannelsen er inddelt i fire semestre og er tilrettelagt som en kombination af følgende:

  • Seminarer bestående af blandt andet foredrag, workshops, gruppearbejde mm.

  • Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger, læsning med opgaver, fremlæggelse af opgaver, diskussion mm.

  • Forskellige former for skriftlige opgaver og projektarbejde med tilknyttet faglig vejledning


De enkelte semestre
 

1. semester

Temarammen for 1. semester er kreativitet, innovation og læring i uddannelsessystemer og professioner. Formålet er, at den studerende opnår viden om læringsteoretiske og pædagogiske aspekter af teorier om kreativitet og innovation samt deres pædagogiske grundlag og konsekvenser. Den studerende udvikler analytiske og metodiske forudsætninger for at igangsætte, gennemføre, forankre og evaluere læring, kreativitet og innovation på et pædagogisk grundlag i uddannelseskontekster og professionsfelter.

Temaerne på semesteret vil primært være læringsteori med fokus på pædagogik og didaktisk design, kreativitet og innovation, kreative og innovative processer, didaktisk kompetenceudvikling samt professionsudvikling.

Desuden er der undervisning i forskellige undersøgelsesmetoder og didaktiske metoder, herunder æstetiske, kunstintegrerende, håndværksinspirerede metoder, og den studerende vil blive introduceret til det problemorienterede projektarbejde, aktionsforskningseksperimenter samt elektronisk lærings- og kompetenceportfolio som arbejdsform.
 

2. semester

Temarammen for 2. semester er at eksperimentere med kreative, innovative processer i praksis på et pædagogisk-didaktisk grundlag og i et organisations- og professionsperspektiv. I forlængelse af første semester fordyber den studerende sig yderligere i læreprocesser og de kreative og innovative aspekter af læring. Der er undervisning inden for læringsteori med fokus på kreativitet, innovation, didaktik og pædagogik, professionsudvikling og uddannelsesudvikling samt evaluering af kreative og innovative læreprocesser.

Den faglige fordybelse sker desuden gennem semesterets portfolie- og projektarbejde, hvor den studerende i en gruppe eller individuelt arbejder med en empirisk, læringsteoretisk problemstilling i forhold til udvikling af kreativitet og innovation på et pædagogisk-didaktisk grundlag.

Den studerende skal på semesteret indgå i et problembaseret feltarbejde for at gennemføre og undersøge et selvudviklet innovativt designeksperiment eller følge og/eller evaluere et allerede igangsat innovativt forandringsdesign i en uddannelseskontekst eller professionskontekst. På semesteret forventes den studerende derfor at afsætte tid til et undersøgelsesarbejde svarende til et weekendseminar plus forberedelse og afrapportering.
 

3. semester

Temarammen for 3. semester er innovation og kreative læringsdesigns. På semesteret vil der blive arbejdet intensivt med uddannelsens netbaserede lærings- og kompetenceportfolio som den ene tilgang til design-tænkning. Den anden tilgang eksperimenterer med kreativitets- og innovationspotentialet i at inddrage kunstneriske metoder og tankegange i læringsdesign. Denne tilgang åbner mulighed for at kombinere videns- og læringsformer som samskabelsesprocesser indenfor uddannelse og profession.

Gennem aktiv deltagelse i æstetiske lærerprocesser og kropslig og sansebaseret læring, undersøges kunstneriske metoder og tilgange til design og deres kreativitetsfremende potentialer og didaktiske udfordringer.

Formålet for semesteret er, at den studerende opnår en teoretisk og erfaringsbaseret forståelse af udfordringer og potentialer indenfor kreative læreprocesser gennem kunstneriske tilgange til design.
 

4. semester

På 4. semester skriver du et afsluttende masterprojekt. Du vælger selv et emne, som godkendes af uddannelsens studieledelse. Masterprojektet kan udarbejdes i en gruppe med op til tre studerende, eller du kan vælge at skrive alene. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, i hvilken du skal demonstrere din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt din evne til at formidle egen viden.
 


Pædagogisk og didaktisk fokus

Hensigten er, at du udvikler teoretiske forståelser om læringsteori, innovationsprocesser og kreativitet som fænomen og begreb i uddannelse og undervisning. Disse forståelser udvikles med et pædagogisk og didaktisk fokus, hvor der inddrages viden og perspektiver fra det kunstneriske felt.

Design af kreativitets- og innovationsfremmende læringsmiljøer og kreativitetsfremmende metoder analyseres og udforskes under hensyntagen til forskellige kontekstuelle og institutionelle udviklingsbetingelser. Design forstås i denne sammenhæng på flere niveauer, så det ikke alene kan fungere som konkret opgaveløsning i forhold til kreativitets- og innovationsprocesser, men også som ledelsesmæssigt perspektiv på rammesætning og udvikling på et institutionelt niveau.

 

Der arbejdes med spørgsmål som:

  • Hvordan udvikles innovation og handlekraft, og hvordan spiller kreativitet sammen med beslægtede fænomener som entreprenørskab og innovation?
  • Hvordan kan en underviser understøtte kreativitet i et lærings- og uddannelsesperspektiv?
  • Hvordan tematiseres emotionelle udfordringer forbundet med ”udviklingsstvang”?
  • Hvordan kan undervisning og udvikling i uddannelses og professionskontekster hente inspiration fra kunstens fagfelter i form af tilgange, arbejdsformer, metoder og læreprocesser?
     

Uddannelsens temaer

Uddannelsens faglige hovedtemaer er udvikling af kreativitet på individ-, gruppe og institutionsniveau, samt pædagogisk innovation og didaktik. Temaerne vil primært være kreativitet og læreprocesser, samarbejde og innovation, professionsudvikling og velfærdsinnovation.

Du vil i den sammenhæng stifte bekendtskab med forskellige designmetoder, der på forskellig måde inddrager kunstneriske arbejdsformer som afsæt for kreative processer, herunder drama, narrativitet og storytelling, håndværksmæssige aspekter af kreativitetsudvikling, sammenhængen mellem kreativitet og kropslige, sanselige, følelsesmæssige, kognitive og kulturelle læreprocesser.

Akademisk titel

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel 'Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign'.