Master i IT, Organisation

UNDERVISNINGSFORM

Der undervises via blended learning med primær online tilstedeværelse. 

Der afholdes to seminarer med hver én fysisk tilstedeværelsesdag i Aalborg (hel dag) og tre online seminarer (halve dage), der typisk placeres på en torsdag. Disse dage består af underviser-oplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner. 

Mellem seminarerne er der online gruppearbejde, vejledning og obligatoriske opgavebesvarelser eller online indlæg. 

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på ca. 20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.
 

PROJEKTARBEJDE

På Online ledelse, samarbejde og læring kommer du gennem projekter til at arbejde med praksisnære problem-stillinger, som er relevante i forhold til den organisatoriske hverdag, du er den del af. Projekterne giver dig mulig-hed for i praksis at anvende den viden, du tilegner dig på seminarerne. Nedenfor ses eksempler på tidligere projekter:

  • Forbedring af samarbejde mellem fysiske og virtuelle teams

  • Tillid i online samarbejde

  • Online kommunikation med bankkunder
     

EKSAMENSFORM

Eksamen består af to dele. For det første en tilfredsstillende aktiv tilstedeværelsesdel, for det andet en mundtlig prøve med ekstern censur på grundlag af skriftligt arbejde.

Det er en forudsætning for at aflevere det skriftlige arbejde, at den studerende har deltaget tilfredsstillende i den aktive tilstedeværelsesdel.

UNDERVISER OG FAGANSVARLIG

Dorina Gnaur

Dorina Gnaur, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, har specialiseret sig inden for organisatorisk læring og forandring, herunder IT-bårne læringsprocesser i organisationer med henblik på forankring i praksis. Hun har en master grad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske lære-processer. Hendes forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

UNDERVISER

Rikke Ørngreen

Rikke Ørngreen, professor og forskningsgruppeleder for It og Læringsdesign ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Rikke  Ørngreen forsker i udvikling, implementering  og evaluering  af it-støttet samarbejde, videndeling, læring og kompetence udvikling i organisationer og uddannelsesinstitutioner.


ØVRIGE UNDERVISERE

  • Birgitte Henningsen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet

ET UNIKT LÆRINGSMILJØ

På  Master  i IT finder du et  unikt læringsmiljø, der bygger på  problembaseret projektarbejde (PBL), hvor stud-erende gennem studiet arbejder med autentiske  problemer. PBL som  pædagogisk  model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt  anerkendt for  sin problembaserede  læringsmodel, der baserer sig på pro-blemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og  anvendelsesorientering. Du  vil som masterstuderende lære   at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer indenfor kommunikation og sam-arbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet vil du blive en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt sam-arbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Et unikt læringsmiljø