Master i IT, Organisation

Udbytte

Gennem masterprojektet skal du kunne:

 • Demonstrere viden om og forståelse af relevante teorier, metoder og teknikker inden for masterprojektets emne.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige teorier, metoder og teknikker.
 • Reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.
   

Du skal vise færdigheder i at:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for praksis.
 • Begrunde valget af samt diskutere relevante videnskabelige teorier og modeller på problemområdet - i naturlig forlængelse af problemdefinitionen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder.
 • Analysere, vurdere samt perspektivere problemstillingen gennem en selvstændig, systematisk og kritisk anvendelse af de valgte teorier og den valgte metode.
 • Eventuelt opstille en løsningsmodel i forlængelse af de gennemførte analyser.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
   

Endelig skal du demonstrere kompetencer til at:

 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
 • Tage ansvar for og reflektere over egen problemløsningsproces og resultatet af denne.


Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, organisation.

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.