Master i IT, Organisation

Indhold

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelsen af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at du demonstrerer en selvstændig evne til dels at indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling, dels at gennemføre en teoretisk undersøgelse af denne, gerne med inddragelse af selvstændigt indsamlet empiri, og dels at kunne foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel teori som fremgangsmåde i projektet.

Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af den valgte problemstilling.

Indhold

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan udarbejde projektet alene eller i en gruppe med maksimum tre studerende. Antallet af studerende, der deltager i projektet, skal afspejles i projektets omfang og resultater. 

  • Projekter skrevet af en studerende: 40-50 normalsider 
  • Projekter skrevet af to studerende: 60-75 normalsider 
  • Projekter skrevet af tre studerende: max 80-100 normalsider

En ’normalside’ svarer til 2.400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.  

Der udarbejdes et to-siders resumé på engelsk, der placeres umiddelbart inden litteraturfortegnelsen. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, foregår det afsluttende mundtlige forsvar af projektet individuelt.

Undervisningsform

I tilknytning til udarbejdelsen af masterprojektet tilbydes der vejledning. Vejledningen ydes med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til kontakt med vejleder.

Masterprojektet skal være afsluttet senest 1 år efter optagelse på masterprojekt-fagpakken. Det tilstræbes dog, at aktiviteten afsluttes inden for et semester, med start 1. februar eller 1. august/1. september.

For alle, der skriver afgangsprojekt på organisationslinjen i foråret 2016, holdes opstartsseminar i Aarhus fredag 12. februar.

Eksamensform

Eksamen er et mundtligt forsvar af masterprojektrapporten.

Der eksamineres individuelt, også ved gruppeopgaver. Når eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, skal vedkommende kunne stå til ansvar for (det vil sige eksamineres i) det samlede produkt. De andre medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, når medskriver eksamineres.

Den mundtlige eksamination varer 45 minutter og foregår på dansk. Din vejleder fungerer som eksaminator, og der vil være en ekstern censor. Det gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.