AAU logo

Master i IT, Organisation

Organisatorisk udvikling og brugercentreret it-design

Faget "Organisatorisk udvikling og brugercentreret IT-design" er det andet enkeltfag af tre fra fagpakken IT-uddannelse og brugertræning,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. Læs mere om fagpakken, adgangskrav m.v. ved at følge linket oven for til hele fagpakken. 

Indhold

Enkeltfaget har som mål, at deltagerne opnår viden om organisatoriske udviklingsprocesser, metoder og teknikker inden for arbejds- og aktivitetsanalyser samt kendskab til brugercentrerede design tilgange, der er rettet mod IT-uddannelse og brugertræning i forskellige kontekster.

Udbytte

Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om og kunne forholde sig refleksivt til:

 • Identifikation af brugernes behov, når der er organisatoriske udviklingsprocesser, og hvordan forandrings- og forankringsprocesser understøttes i IT-støttede læringsforløb
 • Arbejdsanalyser og aktivitetsanalyser: metoder til afdækning af medarbejdernes behov samt organisationens rammefaktorer og ressourcer, som danner fundamentet ved udviklingen af uddannelsesforløb
 • Brugercentreret design, herunder: Tilgange til at forstå brugernes behov og metoder til at omsætte behov til design og tilrettelæggelse af forløb. Tilgange til at inddrage brugerne som bidragsydere og med-designere
 • Organisatorisk læring og transfer, forstået som: Hvordan omsættes IT-støttede uddannelsesforløb til en hverdagspraksis.

Færdigheder:
Deltagerne skal opnå færdigheder i at analysere og diskutere forskellige tilgange op i mod hinanden og vurdere deres egnethed ift. specificerede kontekster, herunder:

 • Afdække organisationens, afdelingens og medarbejdernes læringsbehov, herunder undersøge behovet for fremtidige uddannelsesforløb med fokus på potentielt divergerende behov og krav mellem organisation, gruppe og individ
 • Vurdere uddannelsesbehov i forbindelse med projekter, der implementerer IT-systemer eller nye digitale redskaber
 • Anvende brugercentrerede designtilgange, som f.eks. at foretage brugerundersøgelser og analysere eksisterende arbejdsgange og lade brugerne være med-designere.

Kompetencer:
Deltagerne skal opnå kompetencer til at:

 • Omsætte og tilpasse fagets teorier, metoder og modeller til konkrete forslag til løsning af problemstillinger i forbindelse med uddannelsesrelaterede behov
 • Igangsætte og gennemføre analyser af organisationen og dens medarbejdere med henblik på  at identificere uddannelsesbehov
 • Forestå udvikling af uddannelsesdesign inden for bruger-centrerede tilgange.

Undervisningsform

På enkeltfaget arbejder deltagerne i klynger, men med egne individuelle projekter (gerne forankret i egen organisation) inden for fagets faglighed. Enkeltfaget starter med en seminardag (1 fuld dag) med oplæg, justering af arbejdsplan og dannelse af klynger. Underviserne fungerer som facilitatorer og vejledere, der støtter i en teorigenererende praksis med sigte på, at deltagerne gennemfører en mindre analyse af it-uddannelses- eller brugertræningsbehov.

Der skrives løbende bidrag og/eller laves oplæg over videokonference om analysearbejdets progression og proces, som der gives feedback på i klyngerne (via e-læringsplatformen moodle). Slutteligt samles disse bidrag i en projektrapport.

Eksamensform

Der er krav om aflevering af mindst 1 skriftlig og 1 mundtlig præsentation samt feedback til mindst 2 medstuderende, førend deltageren kan gå til eksamen, der består af en individuel, intern, skriftlig opgave af typen projektrapport, med et omfang på  8-10 normalsider. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet af faget og fagpakken:
Lektor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af faget og fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v., kan rettes til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Seminardatoer

Fakta

Organisatorisk udvikling og brugercentreret IT-design, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-uddannelse og brugertræning

Varighed

 • Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.